پایان نامه ارشد تاثیر خطای پیش‌بینی سود در هنگام اعلام سود سالیانه بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم

فرضیه پنجم : هرچه خطای پیش بینی سود بالاتر باشد ،با اعلام سود سالیانه ،دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می شود.

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضيه پنجم ، در جدول 4-7 آمده است.

نتايج تحليل آماري در خصوص اعتبار الگوي رگرسيوني در بخش اول جدول فوق آمده است. ضريب تعيين مدل رگرسیونی 135/0مي باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 5/13 درصد از تغییرات دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام    شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي دهد كه آماره دوربين واتسون بين5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می‌شود.

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه پنجم در دو ستون آخر جدول4-7آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.

H0: βi=0   الگوی رگرسیونی معنی دار نیست

H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي‌باشد[1]. نتايج تحليل آماري براي هر يك از متغيرهاي مستقل و كنترلي الگوي آزمون فرضيه پنجم در بخش دوم جدول4-7 ارایه شده است.

ضریب برآورد شده برای متغیر  EP  که ارتباط بين خطای پیش بینی سود  با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام   را نشان می دهد، بمیزان60/0و با سطح معنادار21/0  می باشد که پایینتر  از 05/0(سطح خطای آزمون) است. این یافته حاکی از این است که ارتباط مستقيم و معناداری بین متغیرهای مذکور وجود دارد.

در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای حجم مبادلات با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارتباط معکوس وجود دارد. اين يافته ها نشان مي دهند كه با بزرگ تر شدن حجم مبادلات  ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  کاهش  مي يابد. مطابق با نتايج حاصله، اندازه شرکت   با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ارتباط مستقیم و مثبت  دارند.

در مجموع نتایج نشان داد که بین خطای پیش بینی سود  با دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ، ارتباط مستقيم و معناداری بلحاظ آماري وجود دارد. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه پنجم  سازگار است و این فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قبول  می شود.

تمامی آزمون های آماری در سطح اطمینان 95 درصد انجام شده است و خروجي آزمون هاي انجام شده در پيوست رساله ارایه شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

مطالعات اوليه و بررسي متون نظري موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشريح و بيان مسئله سؤالات متعددي را به ذهن متبادر مي‌كند. در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي زير به عنوان سؤالات اصلي تحقيق هستيم:

با توجه به عنوان تحقیق و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به شرح زیر تدوین‌شده است:

  1. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  2. هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟
  3. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  4. هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می‌کند؟
  5. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می‌کند؟
  6. هر چه خطای پیش‌بینی سود بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می‌کند؟

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارشگری مالی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *