پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط اجتناب مالياتي از طريق اختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

3– 8 – تفسير متغيرهاي تحقيق

3-8-1-متغير مستقل

متغير مستقل مورد استفاده در الگوي رگرسيوني اين تحقيق گزارشگري مالي متهورانه مي باشد.

3-8– 2 –متغير هاي وابسته

متغيرهاي وابسته مورد استفاده در الگوي شماره “2” اين تحقيق به شرح زير مي باشد:

اولين معيار اندازه گيري اجتناب مالياتي، نرخ موثر ماليات نقدي(  )مي باشد که از طريق تقسيم وجه نقد پرداختي بابت ماليات بر سود قبل از کسر ماليات محاسبه مي گردد. نرخ موثر ماليات نقدي محدوديت هاي عمده گوناگون مرتبط با نرخ موثر ماليات تعهدي را حل مي نمايد. اول: تا زمانيکه نرخ موثر ماليات تعهدي مستثني از ذخيره هاي ماليات بالقوه ناشي از فعاليت هاي اجتناب مالياتي است (که موجب به وجود آمدن اختلاف موقت ماليات  مي شود)، اين نرخ تنها منعکس کننده صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از استراتژي هاي برنامه ريزي مالياتي خواهد بود که باعث بوجود آمدن هر دو اختلاف دائم و موقت ماليات مي شود. ( و  )

ثانياً نرخ موثر ماليات تعهدي شامل بدهي هاي احتمالي مالياتي مرتبط با عدم قطعيت در مورد وضغيت مالياتي شرکت در هنگام ارائه اظهار نامه مالياتي خواهد بود و ممکن است باعث ارزيابي کمتر از واقع ميزان فرار مالياتي واحد تجاري گردد. در مقابل ذخيره ماليات هيچگونه تاثيري بر روي نرخ موثر ماليات ندارد که اين امر مي تواند بطور صحيح تري منعکس کننده اجتناب مالياتي واحد تجاري بر اساس اظهارنامه ابرازي خود باشد.

دومين معيار اندازه گيري اجتناب مالياتي، نرخ موثر ماليات نقدي بلندمدت(  )مي باشد که نحوه اندازه گيري آن از تقسيم مجموع وجوه نقد پرداختي بابت ماليات در طي 3 سال بر مجموع سود قبل از کسر ماليات همان دوره بدست مي آيد. ديرنگ و همکاران در سال 2008 از همين معيار براي سنجش اجتناب مالياتي استفاده کردند.

معيار سوم اندازه گيري اجتناب مالياتي، اختلاف دائمي ماليات ( ) مي باشد که از طريق اختلاف بين ماليات ابرازي و ماليات طبق برگ تشخيص صادره از سوي اداره دارايي تقسيم بر مجموع داراييها‎ي اول دوره بدست مي آيد. فرانک و همکاران ( 2009 ) از همين معيار براي اندازه گيري اجتناب مالياتي استفاده کردند. اين معيار تنها بيانگر استراتژي هاي اجتناب مالياتي ناشي از اختلاف دائمي نرخ ماليات خواهد بود.

3 – 9 – چگونگي بررسي فرضيه ها 

در اين تحقيق براي آزمون فرضيه­ها از الگوي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده مي شود و همواره درجريان آزمون فرضيه ها، آن ها از چند جنبه زير مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرند:

الف) بررسي مفروضات اساسي الگوي رگرسيون خطي.

ب) آزمون معني دار بودن فرضيه ها.

پ) آزمون معني دار بودن متغير مستقل.

ت) آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي.

ث) آزمون خود همبستگي بين مشاهدات.

از آنجا که با توجه به حجم داده ها و به منظور ارتقاي دقت در انجام آزمون­هاي فوق از  نرم افزارآماريEVIEWS استفاده مي­شود، لذا در اين بخش به منظور ممانعت از تطويل بحث هاي فني و آماري نيازي ديده نشد که به تشريح جزئيات و فرمول هاي آماري پرداخته شود ولي هدف از به کارگيري آزمون­هاي فوق، به طور مجزا تشريح مي شود.

 الف بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي

مفروضات اساسيالگوي رگرسيون خطي به شرح زير است:

  1. خطا ها داراي توزيع نرمال هستند.
  2. جمله خطا يعنيε داراي ميانگين صفر است.
  3. جمله خطا يعنيε داراي واريانس ثابت 2δ است.
  4. بين خطا ها همبستگي وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات اصلي تحقيق:

ماليات يکي از راه هاي جریان وجوه نقد از سوي مالکان بسوي دولت مي باشد و بدين طريق بخش قابل توجهي از منابع و نقدينگي مالکان به دولت انتقال پيدا مي کند که اين موضوع منجر به کاهش بازده سرمايه گذاران خواهد شد. مديريت موديان حقوقي جهت جلوگيري از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهايتاً منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاري آنان خواهد شد. اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي نمايند تا از اين طريق ثروت سهامداران را افزايش دهند. جهت مخفي نگه داشتن درآمد مشمول ماليات واقعي، مديران اغلب تلاش مي کنند که اهداف اصلي برنامه هاي اجتناب مالياتي روشن نباشد. ابهام و عدم شفافيتي که همراه با اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي بوجود مي آيد مي تواند براي افراد برون سازماني يک حفاظ و فضاي امني را ايجاد کند. در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي غيرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *