پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي با گزارشگري مالي متهورانه در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري

شفافيت گزارشگري فعاليت هاي اجتناب مالياتي و انگيزه کسب منافع افراد درون سازماني را روشن و آشکار مي سازد. مديريت ممکن است جهت کاهش هزينه هاي ناشي از ماليات بر درآمد شرکت انواع گوناگوني از فعاليت هاي اجتناب مالياتي و پوشش مالياتي را بکار گيرد، که آن فعاليت ها و برنامه ها توام با ريسک و عدم قطعيت بالايي همراه مي باشد. در سايه برنامه هاي اجتناب مالياتي نبايد هيچ اهداف ديگري وجود داشته باشد. اما ماهيت مبهم و غير شفاف فعاليت هاي اجتناب مالياتي مي تواند فرصت هاي مناسبي براي مديريت فرصت طلبانه در جهت کسب منافع شخصي و سوء استفاده از منابع مالکان فراهم نمايد. اما يک سيستم اقشاي بهينه و کارآمد مي تواند رفتار مديريت واحد اقتصادي را به مالکان برون سازماني انعکاس دهد تا مديريت نتواند در سايه فعاليت هاي اجتناب مالياتي منافع شخصي خود را دنبال کند و جهت گيري آن فعاليت ها در جهت افزايش ثروت سهامداران انجام گيرد. همچنين به علت اينکه برنامه هاي اجتناب مالياتي پيچيده است، اگر رويدادها و مبادلات شرکت به صورت دقيق تر و به موقع به اطلاع سهامداران برسد، دغدغه هاي آنها از هزينه هاي پنهان مرتبط با فعاليت هاي اجتناب مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم کاهش مييابد و استقبال آنان از اين عملکرد با علم به اينکه فعاليت هاي اجتناب مالياتي، مديريت انتقال منافع آنان به سوي دولت را کاهش مي دهد، باعث افزايش تقاضاي سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش قيمت سهام واحد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت.

2 -9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي

مقوله شفافيت گزارشگري مالي و اهميتي که در سال هاي اخير نمود بيشتري پيدا کرده است، به دنبال وقايع ناگوار و بحران هاي به وجود آمده در بورس هاي جهان، افشاي ماجراي ورلد کام، انرون، زيراکس و سقوط شاخص هاي بورس تهران در سال 1383 باعث گرديد موضوع صورت هاي مالي به عنوان يک پديده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام اهميت بيشتري را به خود اختصاص دهد.

اطلاعات حسابداري از مهم ترين اطلاعاتي است که به عنوان محصول اصلي سيستم حسابداري نقش اساسي در تصميم گيري هاي گروه هاي مختلف بازار سرمايه ايفا کند. اين اطلاعات طي يک فرآيند محاسباتي و بر اساس اصول و استانداردهاي مراجع ذي صلاح اندازه گيري و ارائه مي شوند و اگر از شفافيات لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصميمات نادرست توسط گيرنده اطلاعات افزايش مي‎يابد.

يکي از استانداردهاي بين المللي حسابداري که تاثير بسزايي در کيفيت گزارشگري مالي دارد استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد مي باشد (شمس زاده و همکاران1387 ).

چرا که اين استاندارد ابزاري براي تفکيک اندازه هاي حسابداري مالي از اندازه هاي قوانين مالياتي و تخصيص تفاوت اين اندازه ها به ادوار مالي دوره ي عمر مبادلاتي که باعث ايجاد اين تفاوت شده اند فراهم مي کند. در خصوص گزارشگري مالي، علايق و نياز استفاده کنندگان برون سازماني شامل سرمايه گذاران، مديران، حسابرسان و مجامع علمي اساس کار قرار مي گيرد در حالي که به نقش پراهميت دولت به عنوان يکي از گروه هاي ذينفع هميشگي گزارشگري مالي توجه کمتري مي شود که جهت افزايش توجه به نياز اطلاعاتي دولت از طريق گزارشگري مالياتي امکان پذير است. در گزارشگري مالياتي سهم دولت از منافع بنگاه از طريق سود حسابداري قابل قبول مميزين مالياتي به همراه برخي تعديلات محاسبه مي شود. در واقع اين فرآيند بطور غير مستقيم مي تواند مهر تائيدي بر سود حسابداري گزارشگري مالي باشد.

ماري مارگارات و فرانک 2009 در خصوص گزارشگري مالياتي و ارتباط آن با گزارشگري مالي به يک رابطه قوي و مثبت بين اين دو نوع گزارشگري دست يافته اند.

عرب مازار وهمکاران (1390) به بررسي تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با  گزارشگري مالياتي در ايران پرداختند. يافته هاي آنها بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود. بطوري که گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي را تا حدود زيادي تامين خواهد کرد.

صمدي لرگاني و همکاران (1389) به بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي پرداختند. در آن مطالعه با تاکيد بر موضوع شفافيت گزارشگري مالي، به بررسي ارتباط آن با گزارشگري مالياتي پرداخته شد. نتايج بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود، به طوري که با گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد.

فانگ جاوو (2006) در پژوهشي تحت عنوان عوامل موثر بر رويه هاي تصميم گيري شرکت، وقتي حسابداري مالي در مقابل حسابداري مالياتي قرار مي گيرد به اين نتيجه رسيد که قوانين مالياتي ناگزير بر عملکرد حسابداري تاثير مي گذارد و حسابداري به عنوان يک فن داراي اصول و ضوابط خاص خويش است که تحت تاثير قوانين مالياتي قرار گرفته است.

شهنوازي (1385) در پژوهش خود با عنوان “بررسي ضرورت افشاي وجود افتراق بين اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري و اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم ايران”، اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قوانين مالياتي را هدف قرار داده و به اين نتيجه رسيد که گزارشگري مربوط به افشاي وجه افتراق بين اطلاعات مالي بر مبناي استانداردهاي حسابداري و بر مبناي قوانين قوانين مالياتي با تصميم گيري هاي اقتصادي مرتبط است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات اصلي تحقيق:

ماليات يکي از راه هاي جریان وجوه نقد از سوي مالکان بسوي دولت مي باشد و بدين طريق بخش قابل توجهي از منابع و نقدينگي مالکان به دولت انتقال پيدا مي کند که اين موضوع منجر به کاهش بازده سرمايه گذاران خواهد شد. مديريت موديان حقوقي جهت جلوگيري از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهايتاً منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاري آنان خواهد شد. اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي نمايند تا از اين طريق ثروت سهامداران را افزايش دهند. جهت مخفي نگه داشتن درآمد مشمول ماليات واقعي، مديران اغلب تلاش مي کنند که اهداف اصلي برنامه هاي اجتناب مالياتي روشن نباشد. ابهام و عدم شفافيتي که همراه با اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي بوجود مي آيد مي تواند براي افراد برون سازماني يک حفاظ و فضاي امني را ايجاد کند. در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي غيرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *