پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بين ترکیب سهامداران مديريتي و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5-3) آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون

فرضيه‌هاي اين تحقيق در قالب روابط رگرسيوني مشخصي مدل‌بندي شده است و بنابراين لازم است که پيش از آزمون اين روابط رگرسيوني و تحليل نتايج آنها، مفروضات بنيادي اين روابط مورد بررسي قرار گيرند که اهميت بسيار زيادي دارند. لذا، چهار بحث اساسي زير در مورد روابط رگرسيوني تحقيق، مورد بررسي قرار خواهد گرفت که عبارتند از:

1) آزمون نرمال بودن داده هاي تحقيق: در اين تحقيق بررسي نرمال‌بودن داده‌ها بوسيله آزمون کلموگروف- اسميرنوف[1] تحت نرم افزار Spss انجام مي‌شود. بر اساس این آزمون اگر Sig جدول کلموگروف- اسمیرنف كمتر از 5% باشد آنگاه نرمال بودن توزیع جامعه­ی آماری تحقیق در سطح اطمینان 95% تأیید می­شود.

2) آزمون مناسب بودن الگوي خطي و نداشتن نقاط نامربوط: به منظور آزمون مناسب بودن الگوي خطي و نداشتن نقاط نامربوط از نمودارهاي پراکنش استفاده مي‌شود. باتوجه به اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ نمودارها نشان دهنده الگوي مشخصي (مثلا هلالي، قطري و …) نمي‌باشد، مناسب بودن الگوي خطي و عدم وجود نقاط نامربوط تاﻳﻴﺪ مي‌گردد.

3) آزمون عدم خود‌همبستگي داده‌ها: از دیگر مفروضات استفاده از مدل رگرسیون استقلال خطاها از یکدیگر است.  جهت بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسن[2] استفاده می­شود. آماره­ی این آزمون در دامنه  0 و 4+ قرار می­گیرد. چنانچه این آماره در حدود عدد 2 باشد خطاها با همدیگر همبستگی نداشته و می­توان از رگرسیون استفاده کرد.

4) آزمون همساني واريانس‌ها: آخرين نکته اساسي که ما در اين تحقيق در مورد روابط رگرسيوني آزمون خواهيم کرد، بحث همساني واريانس‌ها در نمودار باقي‌مانده‌ها در مقابل مقادير برازش شده است. در صورتي‌که اين نمودار، الگوي خاصي را تبيين کند يکي از مفروضات اساسي رگرسيون زير سوال خواهد رفت و نمي توان ادعا کرد که پراکندگي داده ها، تصادفي بوده است. لذا با توجه به اينکه نمودارهاي رسم شده الگوي خاصي را نشان نمي دهند مي توان به همساني واريانس‌ها اميدوار بود.

از تحلیل همبستگی پیرسون که برای تعیین وجود رابطه­ی  بین دو متغیر کمی به کار می­رود در مواردی می­توان استفاده کرد که اولاً هردو متغیر در یک مقطع از زمان (همزمان) اندازه­گیری و ثبت شده باشد و ثانیاً توزیع داده­ها از توزیع نرمال پیروی کند.

در این پژوهش براي آزمون وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل («تركيب سهامداران نهادي»، «تركيب سهامداران حقیقی»، «تركيب سهامداران مديريتي» و « تمرکز مالکیت سهامداران») و متغير وابسته (عدم تقارن اطلاعاتی) و همچنين معناداربودن مدل ارائه شده از رگرسيون استفاده مي كنيم. شایان ذکر است که متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی بعنوان متغیر کنترل وارد مدل شده اند. در واقع هدف ما در این پژوهش بررسی میزان رابطه میان تركيب سهامداران نهادي و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با کنترل متغیرهای فوق ذکر است.

[1] – Kolmogorov-Smirnov

[2] – Durbin-Watson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسايي میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران نهادي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران حقيقي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تركيب سهامداران مديريتي.

بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *