پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10-3 آزمون خود همبستگي

فرض ديگر مدل رگرسيون خطي صفر بودن کواريانس بين اجزاي خطا در طول زمان (يا به صورت مقطعي براي انواع داده‌ها) مي‌باشد. به عبارت ديگر فرض فوق مبين اين است که خطاها به يکديگر وابسته نيستند. در صورتي که خطاها غير همبسته نباشند، به اين معني است که خود همبسته هستند و يا به صورت پياپي همبسته مي‌باشند. بنابراين فرض مزبور نيازمند آزمون است.

پيامدهاي ناشي از وجود خود همبستگي، مشابه پيامدهاي ناشي از ناديده گرفتن ناهمساني واريانس است. به طوري که ضرايب برآورده شده با استفاده از  olsنااریب بوده ولي ناکارا است. يعني حتي در نمونه‌هاي بزرگ بهترين برآورد کننده‌هاي خطي نا اريب نيست، به طوري که خطاي معيار برآورد شده مي‌تواند نادرست باشد. بنابراين امکان دارد که استنباط‌هاي نادرستي در مورد اين که آيا يک متغير عامل تعيين کننده مهمي در تغييرات متغير وابسته باشد يا نه صورت پذيرد.

ساده‌ترين آزمون خود همبستگي پسماندها، آزمون دوربين- واتسون است. دوربين- واتسون آزموني براي خود همبستگي مرتبه اول است، يعني اين آزمون تنها براي رابطه بين يک خطا و مقدار قبلي خودش مي‌باشد. آماره دوربين واتسون بر يکي از سه مقدار مهم صفر، 2 و 4 دلالت دارد.

  • در صورتي که آماره دوربين- واتسون 2 باشد، يعني زماني که هيچ‌گونه همبستگي بين پسماندها وجود ندارد. به طور کلي مي‌توان گفت که اگر اين آماره نزديک عدد 2 باشد، شواهد کمي دال بر خود همبستگي وجود دارد.
  • اگر آماره برابر صفر باشد، خود همبستگي کامل مثبتي بين پسماندها وجود دارد.
  • همچنين اگر آماره دوربين- واتسون برابر با مقدار 4 باشد، خود همبستگي کامل منفي بين پسماندها وجود دارد.

البته آزمون‌هاي ديپري نيز مانند آزمون بروش- گودفري براي آزمون خود همبستگي وجود دارد. اين آزمون عموميت بيشتري نسبت به آزمون دوربين- واتسون داشته و مي‌تواند  در شرايط گسترده‌تري مورد استفاده قرار گيرد، زيرا داراي محدوديت‌هاي دوربين- واتسون به صورت شکلي از رگرسيون مرحله اول نمي‌باشد.(بروکز، 1389) در نرم‌افزارEviews  آماره دوربين واتسون به صورت خودکار محاسبه مي‌شود.

3-10-4 آزمون نرمال بودن پسماندها

به منظور اجراي فرضيه‌هاي تک يا توأم در مورد پارامترهاي مدل، فرض نرمال بودن پسماندهاي مدل مطرح مي‌شود. سومين و چهارمين گشتاور استاندارد شده يک توزيع به عنوان چولگي و کشيدگي شناخته مي‌شود. چولگي معياري است مبني بر اين که توزيع پيرامون ميانگينش متقارن نيست و کشيدگي معياري براي توپري و دنباله‌هاي توزيع است. يک توزيع نرمال چوله نبوده و کشيدگي آن برابر 3 است. همچنين مي‌توان ضريبي را براي کشيدگي مازاد تعريف کرد که برابر با ضريب کشيدگي منهاي 3 مي‌باشد، به طوري که يک توزيع نرمال ضريب کشيدگي مازادي برابر صفر دارد. يک توزيع نرمال به صورت متقارن و ميانه پهنا است. يک توزيع نرمال پيرامون ميانگينش متقارن است در حالي که يک توزيع چوله اين گونه نيست و يکي از دنباله‌ها طولاني‌تر از ديگري است.

يک توزيع کشيده توزيعي است که داراي دنباله‌هاي توپر بوده و در بالاي ميانگين داراي ارتفاع بيشتري نسبت به يک متغير تصادفي با توزيع نرمال با همان ميانگين و انحراف معيار مي‌باشد. در حالي که يک توزيع پهن در قسمت ميانگين داراي ارتفاع کم با دنباله‌هاي کم پشت و نازک‎تر مي‌باشد و بيشتر توزيع در شانه‌هاي توزيع نسبت به توزيع نرمال قرار دارد (بروکز، 1389).

آزمون‌هاي مختلفي براي آزمون نرمال بودن متغيرها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آزمون جاک- برا، آندرسون- دارلينگ و ريان- جوينر از آن جمله هستند.

3-10-5 همبستگي

تحليل همبستگي ابزاري آماري است که به وسيله آن مي‌توان درجه‌اي را که يک متغير به متغير ديگر، از نظر خطي مرتبط است را اندازه‌گيري کرد. به عبارت ساده‌تر همبستگي معياري است براي تعيين ميزان ارتباط دو متغير استفاده مي‌شود و معمولاً همراه با تحليل رگرسيون به کار مي‌رود. در همبستگي دو معيار ضريب همبستگي و ضريب تعيين بحث مي‌شود.

3-10-6 ضريب همبستگي(r)

ضريب همبستگي نوع رابطه مستقيم يا معکوس و همچنين شدت رابطه بين دو يا چند متغير را نشان مي‌دهد. ضريب همبستگي هميشه بين 1- و 1 مي‌باشد. اگر r =1 باشد در آن صورت تمامي نقاط بر روي يک خط راست قرار دارند و همبستگي، مثبت و کامل مي‌باشد يعني ضريب زاويه (شيب) خط مثبت است. اگر r = -1 باشد در اين حالت تمامي نقاط روي خط مستقيم قرار دارند ولي ضريب زاويه خط منفي است و اگر چنانچه r =0 باشد نشانه عدم وجود همبستگي ميان متغيرهاست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92