پایان نامه ارشد حسابداری تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

2-2-8-2 منتخب نظريه هاي رقيب

نظريه هاي رقيب که در اين جا آورده مي‏شوند مهمترين رقباي نظريه شرکت در ادبيات مديريت سود به شمار مي آيند. اما همان گونه که پيش از اين گفته شد هر يک در مقايسه با نظريه شرکت به نوعي يک رابطه خاص و عام دارند. به همين دليل نظريه شرکت به عنوان يک نظريه عام و مسلط در کانون بحث اين مقاله قرار ميگيرد.

1) نظريه چشم داشت: دو رويکرد به اين نظريه وجود دارد: نظريه چشم‏داشت اطلاعاتي و نظريه چشم‏داشت ارزشي. هر دو رويکرد ريشه در نظريه چشم‏داشت روانشناسي دارند. براي اولين بار نظريه چشم‏داشت در حوزه حسابداري با رويکرد چشم‏داشت اطلاعاتي وام گرفته شد. اما سپس رويکرد ارزشي به اين نظريه در کانون پژوهش‏هاي مديريت سود قرار گرفت.

اسکيپر[1] (1989) چشم انداز اطلاعاتي را در مقام عنصر کليدي زير بناي مطالعه پديده مديريت سود قرار

مي‏دهد. بر اين اساس چشم‏داشت اطلاعاتي در اثر ناقرينگي اطلاعاتي که در ساختارهاي شرکت‏هاي سهامي پيچيده بين مديريت مسلط و گروه ذينفعان دور افتاده‏تر وجود دارد ايجاد مي‏شود. وي معتقد است چشم‏داشت اطلاعاتي فرض مي‏کند که افشاهاي حسابداري داراي يک درونه يا بار اطلاعاتي است که علائم فايده‏مندي را به ذينفعان رله يا مخابره مي‏کند. بنابراين مديران با آگاهي از اين چشم‏داشت از مديريت سود براي برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذينفعان استفاده مي‏کنند.

بورگستقلر و ديچو[2] (1997) رويکرد ارزشي را به عنوان نظريه چشم‏داشت اتخاذ مي‏کنند. طبق اين رويکرد تصميم گيران يا ذينفعان ارزش را با توجه به يک مبلغ مرجع مانند سود استخراج مي‏کنند تا سطوح مطلق ثروت، يعني توابع ارزش‏گذاري افراد در دامنه زيان محدب و در دامنه سود مقعر است. اين تلويحاً اين مفهوم را مي‏رساند که زيان‏ها ناخوشايندتر از سودها هستند. از اين رو، ذينفعان بالاترين ارزش را وقتي به دست مي‏آورند که ثروت از يک زيان به يک سود به نسبت يک نقطه مرجع حرکت مي‏کند. خلاصه مطلب اين است که اگر همه چيز ثابت بماند، سرمايه گذاران ترجيح مي‏دهند در شرکت‏هايي سرمايه‏گذاري کنند که سود کوچک‏تر را گزارش مي‏کنند تا شرکت‏هايي که داراي سود نوسان پذير هستند (کنوس و مرکر[3] ، 2005: 190). بنابراين تغيير در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع براي سرمايه‏گذاران هستند.

اگر مديران بتوانند سود را بالاتر از سطح اين نقطه مرجع گزارش کنند بنابراين پاداش دريافت خواهند

کرد. به عبارتي سود در مقايسه با زيان و تغيير مثبت در مقايسه با تغيير منفي به عنوان مرجع پاداش محسوب مي‏شوند. اين نظريه همچنين گزينه مناسبي براي نظريه مطلوبيت مورد انتظار است.

2) نظريه کارگزاري: دو رويکرد به اين نظريه در نوشته هاي مديريت سود مطرح است:

رويکرد سهامداران و رويکرد ذينفعان. هر دو رويکرد ريشه در کار جنسن و مکلينگ[4] دارند (جنسن و مکلينگ ، 1976: 120).

طبق رويکرد سهامداران يا رويکرد سنتي به نظريه کارگزاري، تضاد منافعي بالقوه بين سهامداران و مديران وجود دارد. مديران مي کوشند ثروت خود را بيشينه کنند. اين ثروت با افزايش پاداش، افزايش ارزش اختيار نامه هاي سهام يا ارزش سهام، يا کسب موقعيت شغلي بهتر افزايش مي يابد. تاکيد بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلند مدت بهترين و کوتاهترين راه افزايش ثروت است.  بر اين اساس مديران مشوق لازم را براي مديريت سود دارند.

طبق رويکرد ذينفعان به نظريه کارگزاري تضاد منافع به تمام گروه‏ هاي ذينفعان تعميم داده مي‏شود.

پرايور، ساروکا، و تريبو[5] معتقدند بر اساس اين رويکرد مديران نه تنها با سهامداران که با ديگر گروه‏هاي  ذينفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه مثبتي را بين مديريت سود و مسئوليت پذيري اجتماعي شرکت يافتند.

[1] . Schipper

[2] . Burgstahler & Dichev

[3] . Koonce & Mercer

[4] . Jensen & Meckling

[5] .Priver, Saroca & Tribo

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

  • توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
  • توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
  • توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

  • ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
  • کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92