پایان نامه ارشد حسابداری تاثیر استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق

با توجه به نتایج بدست آمده هر چه درصد مشارکت سهامدارن عمده و حرفه ای که بطور تخصصی در شرکت سرمایه گذاری نموده اند، افزایش یابد، هزینه های حسابرسی کاهش خواهد یافت. همچنین هرچه درصد استقلال اعضاء هیات مدیره افزایش یابد (تعداد غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد)، هزینه های حسابرسی افزایش خواهد یافت.

پیشنهادهای مبتنی بر متغیر مستقل: با توجه به اینکه مالكيت نهادي و استقلال هیات مدیره با هزینه حسابرسی رابطه نشان می دهد (با توجه به مباحث آماری و در سطح اطمینان مورد قبول علم آمار، رابطه معنادار است و ضریب شیب خط رگرسیون نشانگر رابطه غیر مستقیم بین مالکیت نهادی و رابطه مستقیم بین استقلال اعضاء هیات مدیره)، مطلوب است در خصوص مالكيت نهادي، استقلال هیات مدیره و ترکیب کمیته حسابرسی در شرکت ها توجه بیشتری گردد. چرا که این انتظار می رود رابطه این دو و همبستگی موجود با متغیر وابسته باعث مدیریت بهینه هزینه های حسابرسی خواهد بود.

پیشنهادهای مبتنی بر متغیر های کنترلی: چون متغیر مصنوعی کیفیت حسابرسی و اندازه موسسات حسابرسی در ایران در قالب سازمان حسابرسی و موسسات طبقه بندی می گردد، پیشنهاد می گردد در خصوص طبقه بندی دقیق تر و ارزیابی کیفیت موسسات حسابرسی قدم های موثرتری برداشته شود چرا که متغیر مذکور با توجه به طبقه بندی رایج در تحقیقات مشابه در کشورمان (حساس یگانه، نمازی، کردستانی، نونهال، جبارزاده) که دو گروه سازمان و غیر سازمان، رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان نداده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92