پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5)خلاصه تحقیق

طرح نظریه بازار کارای سرمایه در دهه 1970 توسط اوجین فاما موجب گشت تا این نظریه به پارادایم اصلی در توسعه نظریه های مالی بدل گردد. این پارادایم علاوه بر نظریه های مالی ، توسعه تئوری های حسابداری را نیز تحت تاثیر خویش قرار داد. اگرچه این نظریه در طول مدت دو دهه ، پارادایم اصلی و غالب تئوری های مالی را تشکیل می داد ، اما به تدریج و با پدیدار شدن ناسامانی های عمده در بازار ، به دوران افول خویش نزدیک گشت. تحقیقات متعدد نشان دهنده وجود ناسامانی ها و برخی استثنائات مالی بودند که با فرضیه بازار های کارا در تعارض قرار داشتند و به وسیله اصول پایه ای این پارادایم قابل توجیه نبودند.

یکی از ناسامانی های عمده مشاهده شده ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران بود. اگرچه یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند ، اما یافته های تجربی نشان داده اند که نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی از موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً عقلایی نمی باشد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روان شناختی و رفتاری می توانند نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان دهند و باعث ناسامانی هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها گردند(سرهنگی ، 1389).

وجود این ناسامانی ها و نظایر آن ، که به تفضیل در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفتند ، منجر به ظهور پارادایمی جدید در علوم مالی گردید ، که به پارادایم مالی رفتاری مشهور می باشد. پارادایم مالی رفتاری به دنبال تبیین و تشریح دلایل شکل گیری ناسامانی های مشاهده شده در بازار سرمایه می باشد. پارادایم مالی رفتاری بر مبنای دو پایه اصلی شکل گرفته است. نخست محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود که سرمایه گذاران به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند ، بررسی می شود(راعی و فلاح پور ، 1383).بدین ترتیب می توان گفت که استثنائات مالی مشاهده شده در بازار ، که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز یکی از آن ها می باشد ، به وسیله این دو عامل قابل تبیین می باشند.

به عبارتی وجود ریسک های موجود در بازار که باعث ایجاد محدودیت در فرآیند آربیتراژ شده و نیز تورش های رفتاری سرمایه گذاران که با تصمیم گیری عقلایی در تعارض قرار دارد ، منجر به شکل گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و تداوم وجود این پدیده در بازار می گردد.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی که به معنای ابهام نسبت به ارزش بنیادی شرکت می باشد ، می تواند از طریق اثر گذاری بر هر دو عامل پیش گفته ، منجر به تشدید ناسامانی های بازار و از جمله واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران گردد. در این زمینه هرش لیفر (2001) و دانیل و همکاران (1998،2001) این دیدگاه را ابراز داشتند که تورش های رفتاری ، با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، شدت می یابند. بر این اساس ، در صورت وجود تورش های رفتاری نظیر اطمینان بیش از حد ، بازار واکنش کند و آهسته ای به اطلاعات نشان می دهد. و این تورش های رفتاری با افزایش ابهام نسبت به برآیند اطلاعات برای تعیین ارزش شرکت ، از شدت بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه باعث کند تر شدن واکنش قیمتی سهام می گردند.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به طور ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران (1990) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیر منطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد مثبت قیمت سهام قرار خواهند گرفت و بنابراین برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران غیر منطقی و نه تصحیح آن ها می باشد. هم چنین بیان شده است که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند باعث ایجاد حفاظ برای سرمایه گذاران اخلال گر شود. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن است که به طور موقت از بازار اجتناب نمایند. علاوه بر این همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می شود. بنابراین آربیتراژگران ممکن است برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند. ( شلیفر و ویشنی ، 1997 )

در مجموع و با توجه به مطالب گفته شده در بالا می توان انتظار داشت که عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران و از سوی دیگر با افزایش محدودیت در فرآیند آربیتراژ می تواند منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه گردد.

در این تحقیق برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان نرخ بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود هر سهم شرکت ، و درصد خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شد. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی و در یک عامل واحد تجمیع شدند.

برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز ، مطابق با ادبیات تحقیقی پیشین ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب استفاده شد. این راهبرد ، که بر فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران متکی است ، بر دو نوع عمده می باشد. نخست راهبرد معاملاتی شتاب سود ، که بر اساس آن در آینده سهامی که به تازگی اخبار مثبتی پیرامون سود آن ها انشتار یافته است ، نسبت به سهامی که اخبار منفی پیرامون سود آن ها انتشار یافته است ، بازدهی بهتری خواهند داشت. دلیل این موضوع آن است ، که سرمایه گذاران به محض انتشار اخبار مثبت (منفی) سود نمی توانند واکنش کامل و صحیحی نسبت به آن داشته باشند ، بنابراین سهام مزبور کمتر (بیشتر) از ارزش بنیادی ارزش گذاری شده و به تدریج در یک بازه زمانی کوتاه مدت آتی (از سه ماه تا یک سال) به ارزش ذاتی خویش نزدیک می شوند.

دوم راهبرد معاملاتی شتاب قیمت می باشد ، که بر اساس آن سهامی که در گذشته بازدهی بالاتری داشته است ، در آینده نیز نسبت به سهامی که بازدهی پایین تری داشته است ، عملکرد و بازدهی بهتری خواهد داشت. برای برسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی استفاده شد. اجرای این راهبرد مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های واکنش کمتر از حد (راهبرد معاملاتی شتاب سود و قیمت) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی بود.

جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت و با مد نظر قرار دادن کلیه شرایط مورد نظر ، 106 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. دوره تحقیق نیز از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 را در بر می گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

2) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *