پایان نامه ارشد حسابداری کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

6

عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

5-2- خلاصه تحقيق

موضوع اين تحقيق، تبيين اثر “خصوصی سازی ” بر کیفیت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو مكاني اين تحقيق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني آن سال 1382 تا سال 1392 مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق، بسط مباني نظري در رابطه با موضوع تحقيق مي‌باشد. فرضيه تحقيق نيز عبارت است از:

فرضیه اول: خصوصی سازی بر کیفیت سود شرکتهای دولتی پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.

به منظور آزمون فرضيه هاي فوق، به روش حذف سيستماتيك، نمونه ايي به حجم 43  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گرديد. اما روش آزمون فرضيات تحقيق، روش رگرسيون خطي چند متغيره و آزمون t-test زوجی بودند كه يافته هاي حاصل از اين آزمونهای آماري، بصورت خلاصه در بخش بعدي آمده است.

5-3- مروري بر يافته هاي تحقيق

همانگونه که در فصل چهارم بیان شد، جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش داده‌های ترکیبی برای سال‌های 1382 تا 1392 استفاده شده است. در روش داده های ترکیبی برای تخمین مدل ها، داده های همه ی شرکتهای عضو نمونه در طول تمام سالها بصورت يكجا مورد استفاده قرار می گیرد. يافته‌هاي آماری مـدل بكار گرفته شده در تحقيق در فصل چهارم تشـریح شد. با توجه به يافته هاي حاصل از برازش مـدل و میزان آماره‌ی F حاصل شده، مدل تحقیق در کل معنی دار بوده است.

در فرضيه تحقیق مشخص گردید که بین خصوصی سازی و کیفیت سود رابطه معنی دار وجود ندارد. به ديگر بيان، مشخص گردید که خصوصی سازی که فرآیندی مهم در زمینه بهبود وضعیت بازار سرمایه به شمار می رفت هیچ تاثیری بر کیفیت سود که خود از عوامل نشان دهنده وضعیت بازار می باشد، نداشت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-  اهداف تحقیق

 هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92