پایان نامه ارشد رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

8-1- روش و ابزارهای گردآ وری داده‌ها  

مرحله گردآوري داده ها، آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق يافته هاي ميداني و كتابخانه اي را گردآوري مي كند و به روش استقرايي به فشرده سازي آن ها از طريق طبقه بندي و سپس تجزيه و تحليل مي پردازد و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي دهد و در نهايت حكم صادر مي كند و پاسخ مسئله تحقيق را به اتكاي آن ها مي يابد (حافظ نيا- 1381).در این پژوهش براي جمع آوري اطلاعات در زمینه‌های مباني نظري و ادبيات تحقيق و همچنین تبیین و توصیف مدل‌ها از روش کتابخانه‌ای نظير مقالات، شبكه جهاني اطلاعات (اينترنت)، پايان نامه و کتاب‌های مرتبط استفاده شده است. همچنین جهت جمع آوری داده‌های مورد نیاز به منظور آزمون نمودن فرضیه‌های تحقیق از صورت‌های مالی شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال­هاي ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸3،  بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای (نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز)، سایت بورس اوراق بهادار کمک گرفته شده است. داده‌های جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندي و بر اساس متغیرهاي مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews گردیده است. تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماریEviwes  انجام شده است.

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور -۱۳۷۴) یا به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور- ۱۳۸۰) جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می‌آید (ساروخانی – ۱۳۷۲). همچنین نمونه، تعداد محدودي از جامعه آماري است كه بيان كننده ويژگي اصلي جامعه می‌باشد (آذر و مومني-1384) از آنجا كه چالش‌هایی همچون زمان، هزينه، عدم هماهنگی آزمودنی‌ها و … امکان بررسی جامعه آماري را نمی‌دهند محققان به نمونه گيري و انتخاب نمونه منطقي از جامعه مورد نظر بسنده می‌کنند. از اين رو نمونه گيري عبارت است از مجموعه اقداماتي كه براي انتخاب تعدادي از افراد جامعه به نحوي كه معرف آن باشد انجام می‌پذیرد (حافظ نيا- 1381) و هدف از نمونه گيري، گردآوري داده‌هایی براي تجزيه و تحليل و بالطبع تعميم نتايج و دستاوردها به كليت جامعه آماري و در سطح بالاتر، به تمامي سازمان‌های مشابه می‌باشد. از این حیث جامعه آماري این پژوهش شامل كليه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. كيفيت اطلاعات، سهولت دسترسي به اطلاعات صورت‌های مالي و قيمت سهام از جمله دلايل انتخاب جامعه آماري است. همچنین با توجه به موضوع و ماهيت پژوهش از روش نمونه گيري هدفمند و يا روش غربال گري (حذف سيستماتيك) به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ازجمله ویژگی‌های نمونه آماري اين پژوهش آن است.

 • شرکت سرمایه گذاري یا با فعالیت خاص (بیمه، واسطه گر مالی، بانک،لیزینگ ،سرمایه گذاری ) نباشند.
 • پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ اسفند هر سال باشد و در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 • داده‌ها و اطلاعات آن‌ها طي سال 1390 – 1383 در دسترس باشد. شایان ذکر است نمونه مورد بررسی در این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد اما با توجه به مدل‌های پژوهش به اطلاعات دو سال قبل و یک سال بعد از دوره مورد بررسی نیز نیاز می‌باشد.
 • سهام آنها در دوره مورد بررسی توقف معاملاتی بیش از ۹۰ روز نداشته باشند. به دلیل آنکه برخی از متغیرهای اصلی پژوهش مبتنی بر معاملات روزانه سهام می‌باشد و وقفه معاملاتی منجر به سوگیری احتمالی در نتیجه را به همراه خواهد داشت.

10-1- روش تحلیل داده ها

 • در این پژوهش به منظور بررسي فرضیه‌های پژوهش و تعيين وجود رابطه معني داری بين متغيرهاي مستقل و وابسته علاوه بر استفاده از تحلیل‌های توصیفی مناسب، از تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره به نمایندگی از تحلیل‌های استنباطی به صورت زیر کمک گرفته می‌شود.
 • بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش با هدف تعیین استفاده از آزمون‌های پارامتریک و یا نا پارامتریک جهت محاسبه فرضیه‌های پژوهش به کمک آزمون كلموگروف- اسميرنوف.
 • استفاده از تكنيك داده پانل جهت تعیین نمودن مدل‌های رگرسیونی مناسب، ضرورت استفاده از اين تكنيك كه داده‌های سري زماني و مقطعي را باهم تركيب می‌کند، بيشتر به خاطر افزايش تعداد مشاهدات، بالا بردن درجه آزادي، كاهش ناهمساني واريانس و كاهش هم خطي ميان متغيرهاست. همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده‌تری را فراهم می‌کنند و امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم می‌کنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند. از این رو به کمک آزمونF لیمر و هاسمن ، روش مناسب  جهت تخمین مدل رگرسیونی انتخاب می‌گردد.
 • بررسی امکان تخمین مدل رگرسیونی با در نظر گرفتن مفروضات اساسی مدل رگرسیونی شامل صفر بودن میانگین خطاها، ثابت بودن واریانس جمله خطا، عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا و در نهایت نرمال بودن جملات خطا و کمک گرفتن از آزمون‌های وایت و آرچ ARCH، دوربین واتسون، h دوربین ، هیستوگرام تجمعی و آماره B-J
 • تایید و یا رد فرضیه‌های پژوهش با استفاده از مدل تخمین شده و از طریق بررسی ضریب تعیین و ضریب همبستگی، آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیون )تحلیل واریانس) به کمک آماره F، آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون به کمک آماره T

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

 • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
 • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
 • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
 • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *