پایان نامه ارشد: رابطه بین هزینه های ورود و محافظه کاری در گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه

1-10.تعریف واژگان کلیدی

  1. ساختارهای رقابتی محصولات؛ منظور از ساختارهای رقابتی محصولات، رقابت و ابعاد آن می­باشد. رقابت در بازار ابعاد وسیع­تری دارد اما از مهمترین این ابعاد می­توان به قابلیت جانشینی محصولات، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز و تعداد شرکتهای فعال در هر یک از صنایع اشاره کرد. با ترکیب این ابعاد می­توان شاخصی جهت سنجش رقابت در بازار بدست آورد.
  2. محافظه کاری مشروط حسابداری؛بیور و رایان(2005) بیان می­کنند محافظه کاری مشروط که محافظه کاری پس­رویدادی یا محافظه کاری وابسته به اخبار نیز نامیده می­شود، به مفهوم شناسایی به موقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، در صورت سود(زیان) است. به عنوان مثال شناسایی فوری زیان در قراردادهای پیمانکاری یا آزمون کاهش ارزش دارایی­ها بیانگر این نوع محافظه کاری هستند.
  3. انتظارات بازار سرمایه؛ منظور از انتظارات بازار سرمایه، بازده مورد انتظار سهامداران و سرمایه­گذاران واحد تجاری از عملکرد آتی می­باشد. این انتظارات با توجه به عملکرد گذشته شرکت ایجاد می­شود.
  4. محافظه کاری نامشروط؛محافظه کاری مستقل از اخبار است که محافظه کاری پیش رویدادی نیز نامیده می شود. این نوع محافظه کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار بوده و از بکار­گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش می­دهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان­های نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است.

 1-11.خلاصه فصل

دراین فصل به ارائه­کلیات تحقیق پرداخته شدوطرح کلی تحقیق مشخص گردید. مواردذکرشده دراین فصل شامل مقدمه،بیان موضوع تحقیق،اهمیت وضرورت انجام تحقیق،اهداف اساسی تحقیق،فرضیه­های تحقیق،روش تحقیق بودند.

1-12. چارچوب فصول بعد

درفصل دوم به ارائه­مبانی نظری،ادبیات موضوع ومطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته درحوزه محافظه کاری ورابطه­ارزشی اطلاعات حسابداری پرداخته خواهد شد. درفصل سوم ، روش انجام تحقیق تشریح شده وجامعه­آماری،نمونه­آماری وروش نمونه­گیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین دراین فصل فرضیه­های تحقیق بیان شده ومتغیرهای تحقیق و شیوه­                محاسبه­آنهاآورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات وروش­های آماری استفاده شده به طورمبسوط تشریح خواهد شد. درفصل چهارم مدل­های تحقیق موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته وفرضیه­های تحقیق آزمون خواهدشد وسرانجام درفصل پنجم،نتایج حاصل ازآزمون                     فرضیه­هاوتجزیه وتحلیل­های انجام شده و محدودیت ها بیان گردیده وتوصیه برای تحقیقات آتی داده خواهدشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

Author: 92