پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارتباط بین سرمایه فکری و تولید ناخالص ملی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تحلیل یافته ها ونتایج تحقیق:

در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطلاعات مربوط به 1000 سال – شرکت، نتایج این تحقیق به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:

5-3-1 فرضیه اول: بین سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس ايران و شاخص توسعه انساني رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه، از ضریب همبستگی استفاده شد. با استفاده از نتایج این آزمون، می توان استنباط کرد بین شاخص توسعه انسانی به طور کلی و سرمایه انسانی ارتباط معناداری وجود ندارد. و این نتیجه عکس پیش بینی های حبیبا و طاهری مقدم در سال (1388) است.

5-3-2 فرضیه دوّم: بین سرمایه فکری و شاخص امید به زندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در سطح اطمینان 95%، شاهد عدم وجود رابطه، میان شاخص امید به زندگی و سرمایه فکری شرکتها ی پذیرفته شده در بورس هستیم.

5-3-3 فرضیه سوم: بین سرمایه فکری و شاخص دسترسی به آموزش رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

برای بررسی این رابطه نیز از ضریب همبستگی پیرسن بين توليد ناخالص داخلي و سرمایه فکری  استفاده شده است، نتایج حاکی از عدم وجود رابطه بین شاخص درسترسی به آموزش و سرمایه فکری است. این نتیجه با برآوردهای حبیبا در سال (1388) در تضاد است.

5-3-4 فرضیه چهارم: بین سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده و شاخص تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم ومعناداری  وجود دارد.

برای پاسخ به این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. چون مقدار این فرضیه مثبت، لکن بزرگ‌تر از 05/0 است از این رو می توان نتیجه گرفت که فرضیه مورد نظر رد می شود. میزان ضریب همبستگی 503/0 برآورد شده است.  در واقع چنین می توان برداشت نمود که بین شاخص درآمد سرانه واقعی و سرمایه فکری رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد و این مورد با آنچه در فصل دوم پیش بینی کردیم مغایرت دارد. این موضوع نیز عکس برآورد های حبیبا و طاهری مقدم در سال (1388) است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

1.آیا سرمایه فکری بر توسعه انسانی تاثیر گذار است؟

2.كداميك از اجزاي سرمایه فکری شرکت ها بر توسعه انسانی تاثير بيشتري دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *