پایان نامه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و تاثیر آن بر توسعه بعد سرمایه انسانی

دانلود پایان نامه

 

1-6- روش انجام پژوهش

1-6-1- روش پژوهش و گردآوري داده­ها

روش این پژوهش از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق بدین صورت خواهد بود که ابتدا بر اساس پرسشنامه، اطلاعات لازم در ارتباط با سیستم­های حسابداری مدیریت و سرمایه فکری گرداوری خواهد شد. سپس با کمک روش­های آماری رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش گرداوری داده­های این پژوهش استفاده از پرسشنامه برای سنجش سیستمهای حسابداری مدیریت و سرمایه فکری می­باشد. براي نگارش و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز بخش مباني نظري نیز، به گونه عمده از مجلات تخصصي انگليسي و فارسي استفاده خواهد شد.

1-6-2- جامعه آماري و نمونه پژوهش

جامعه­ي‌ آماري اين پژوهش شامل مدیران ارشد و روسای حسابداری شعب مختلف سازمان تامین اجتماعی تهران است.

1-6-3- روش تجزيه و تحليل داده‌ها

روش همبستگی استفاده خواهد شد. پس از جمع‏آوری داده­های کورد نیاز، با استفاده از نرم افزار spss داده­های گرداوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پژوهش به صورت زیر است:

شکل 1 – مدل مفهومی پژوهش (بر اساس مطالعه نواس و همکاران، 2012)

متغیرها و مدل­های اندازه­گیری سرمایه فکری و سیستم‏های حسابداری مدیریت نیز به صورت زیر خواهد بود:

متغیر مستقل: مدل اندازه گیری سیستم­های حسابداری مدیریت- در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و بر اساس پرسشنامه سیستمهای حسابداری مدیریت مطالعه نواس و همکاران (2012) استفاده خواهد شد تا میزان استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی مشخص گردد. ابعاد سیستمهای حسابداری مدیریت در این پرسشنامه عبارتند از 1) شیوه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت، 2) نوع اطلاعاتی که به وسیله سیستمهای حسابداری مدیریت تهیه می­شود، و 3) نوع تصمیماتی که توسط سیستمهای حسابداری مدیریت پشتیبانی و حمایت می­شود. برای هر کدام از این ابعاد پرسشنامه­ای طراحی خواهد شد تا  بتوان بر اساس آن­ این ابعاد را به داده­های کمی تبدیل کرد.

متغیر وابسته: سرمایه فکری- سرمایه فکری شامل سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری می­باشد. برای بررسی این ابعاد در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه کمک سیستم­های حسابداری مدیریت برای توسعه آن­ها، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که از مدیران خواسته خواهد شد تا میزان اجرای هر کدام از ابعاد سرمایه فکری در سازمان را بر اساس طیف لیکرت (امتیاز 1 به بسیار کم تا امتیاز 5 برای بسیار زیاد) مشخص کنند.

1-7- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش

کاربرد اصلی این پژوهش کمک به مدیران سازمان تأمین اجتماعی (و هر سازمانی) برای ارزیابی توانایی سیستم­های حسابداری مدیریت در توسعه سرمایه فکری سازمان می­باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92