پایان نامه بررسی رابطه نوسانات اجزای سود جامع با ریسک بازار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-3- تعدیلات تسعیر ارز

در سال­های اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی جهت توسعه و گسترش فعالیت و کسب سود بیشتر، کالای تولیدی خود را به کشورهای خارجی صادر می­نمایند و یا دامنه فعالیت بعضی از شرکت­ها وارد کردن کالا از کشورهای خارجی برای تحصیل سود می­باشد. بنابراین، یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. علاوه­براین، یک واحد تجاری ممکن است صورت­های مالی خود را به ارز ارائه کند. درنتیجه لازم است تا از طرف مجامع حرفه­ای حسابداری استانداردی تدوین شود که چگونگی انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورت­های یک واحد تجاری و همچنین نحوه­ی تسعیر صورت­های مالی به واحد پول گزارشگری را تجویز کند. لذا، استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 21 و استاندارد حسابداری شماره 16 ایران با عنوان “آثار تغییر در نرخ ارز” در پاسخ به این نیاز تدوین شد.

لازم به ذکر است، با توجه به موضوع اصلی بحث در این قسمت تنها به مقایسه­ی چگونگی گزارشگری آثار تغییر در نرخ ارز در صورت عملکرد مالی طبق IAS21 و استاندارد حسابداری شماره 16 ایران پرداخته شده و از ارائه­ی مطالب اضافی در خصوص حسابداری مبادلات ارزی خودداری می­شود.

بر طبق IAS21، کلیه­ی تفاوت­های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ­هایی متفاوت با نرخ­های مورد استفاده در شناخت اولیه­ی این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت­های مالی قبل، باید تحت عنوان درآمد یا هزینه­ی دوره­ی وقوع در سود خالص شناسایی شوند مگر آن که تفاوت­های تسعیر[1] آن گروه از اقلام پولی، ماهیتاً بخشی از خالص سرمایه­گذاری واحد تجاری گزارشگر[2]در عملیات خارجی[3] را تشکیل دهد که در این صورت باید در صورت­های مالی تلفیقی واحد گزارشگر و عملیات خارجی در سرفصل سایر اجزای سود جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه­گذاری، تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه در صورت وضعیت مالی طبقه­بندی شود. این تفاوت­ها باید در زمان واگذاری سرمایه­گذاری، به سود خالص منتقل شود (IAS21، بند 28 و 32). البته باید توجه داشت که تفاوت­های تسعیر مذکور در صورت­های مالی جداگانه­ی واحد گزارشگر و عملیات خارجی، همانند موارد قبلی تحت عنوان درآمد و هزینه­ی دوره در سود خالص شناسایی می­شوند.­

از سوی دیگر، چنانچه درآمد یا هزینه مربوط به اقلام غیر پولی در سایر اجزای سود جامع شناسایی شود، هرگونه درآمد یا هزینه­ی ناشی از تسعیر آن اقلام نیز باید در سایر اجزای سود جامع شناسایی گردد. برعکس، زمانی که درآمد یا هزینه­ی مربوط به اقلام غیر پولی در سود خالص شناسایی می­شود، هرگونه درآمد یا هزینه­ی ناشی از تسعیر آن اقلام نیز باید در سود خالص شناسایی شود (IAS21، بند 30). به طور مثال، مازاد تجدید ارزیابی و هزینه­ی استهلاک دارایی ثابت مشهود پس از تسعیر، همچنان باید به ترتیب به عنوان جزئی از سایر اجزای سود جامع و سود خالص طبقه­بندی شوند.

همچنین طبق IAS21، واحد تجاری می­تواند صورت­های مالی خود را به هر واحد پولی ارائه نماید. درصورتی­که واحد پول گزارشگری[4] واحد تجاری متفاوت از واحد پول عملیاتی[5] آن باشد، نتایج عملکرد و وضعیت مالی آن واحد به واحد پول گزارشگری تسعیـر می­شود که در این حالت درصـورتی­که واحد پول یک اقتصاد با تورم حاد نباشد، تمامی تفاوت­­های تسعیر حاصل از تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری باید در سایر اجزای سود جامع شناسایی شود.

در نهایت، تفاوت­های تسعیر ارز بدهی­ها (دارایی­ها) درون گروهی، در صورت­های مالی تلفیقی واحد تجاری گزارشگر، باید به عنوان جزئی از اقلام سود خالص طبقه­بندی گردد مگر آن که ناشی از آن گروه از اقلام پولی باشند که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایه­گذاری واحد تجاری گزارشگر در عملیات خارجی را تشکیل دهد که در این صورت باید در سایر اجزای سود جامع شناسایی شده و تا زمان واگذاری عملیات خارجی در بخش حقوق صاحبان سرمایه انباشته شوند. در زمان واگذاری عملیات خارجی، مبلغ انباشته­ی تفاوت­های تسعیر مربوط به آن عملیات خارجی که در سایر اجزای سود جامع شناسایی و در بخش حقوق صاحبان سرمایه منعکس شده است، باید به سود خالص (تحت عنوان تعدیلات تجدید طبقه­بندی) منتقل شود.

در ایران نیز آثار تغییر در نرخ ارز، به استثنای مواردی که در ذیل آمده، به شیوه­ای مشابه با IAS21 گزارش می­شود. این موارد عبارتند از:

  1. تفاوت­های تسعیر بدهی­های ارزی مربوط به دارایی­های واجدالشرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی­ها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان مخارج تأمین مالی باید به بهای تمام شده­ی آن دارایی منظور شود (استاندارد حسابداری شماره 13 ایران، بند 29).
  2. تفاوت­های تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی شرکت­های دولتی باید در راستای اجرای مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366، به حساب اندوخته­ی تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن، در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه­بندی شود. چنانچه در پایان دوره­ی مالی، مانده حساب اندوخته­ی مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود (زیان) همان دوره منظور می­شود. همچنین خالص تفاوت­های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود (زیان) دوره جاری، در صورت سود (زیان) جامع دوره منعکس شود (استاندارد حسابداری شماره 13 ایران، بند 30).
  3. در زمان واگذاری عملیات خارجی، مبلغ انباشته­ی تفاوت­های تسعیر مربوط به آن عملیات خارجی که در صورت سود (زیان) جامع شناسایی و در بخش حقوق صاحبان سرمایه منعکس شده است، باید به سود (زیان) انباشته منتقل گردد (استاندارد حسابداری شماره 13 ایران، بند 50).

[1]. تفاوت­های تسعیر عبارت است از تفاوت ناشی از تسعیر میزان معینی از یک واحد پول به واحد پول دیگر با نرخ­های متفاوت.

[2]. خالص سرمایه­گذاری در یک عملیات خارجی عبارت است از سهم واحد تجاری گزارشگر در خالص دارایی­های عملیات خارجی.

[3]. عملیات خارجی عبارت است از یک واحد تجاری فرعی، واحد تجاری وابسته، مشارکت خاص یا شعبه واحد تجاری گزارشگر که فعالیت­های آن در خارج از کشور محل فعالیت واحد تجاری گزارشگر یا برحسب واحد پولی غیر از واحد پول واحد تجاری گزارشگر انجام می­شود.

[4]. واحد پول گزارشگری عبارت است از واحد پول مورد استفاده در ارائه صورت­هاي مالي.

[5]. واحد پول عملياتی عبارت است از واحد پول محيط اقتصادي اصلي كه واحد تجاري در آن فعاليت مي­كند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *