پایان نامه بررسی معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه معاملات با اشخاص وابسته کالا و منابع مالی با عملکرد شرکت‌ها

4-4 آمار استنباطی

با توجه به دلايل مطروحه در فصل سوم داده‌هاي اين پژوهش از نوع ترکيبي مي باشد. اما قبل از تخمين مدل‌ها لازم است که روش تخمين (تلفيقي يا تابلويي)  مشخص گردد. براي اين منظور از آزمون F ليمر استفاده شده است. براي مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بيشتر از 5% باشد يا به عبارتي ديگر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد، از روش تلفيقي استفاده می شود و براي مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است، براي تخمين مدل از روش تابلويي استفاده مي‌شود. روش تابلويي خود با استفاده از دو مدل ” اثرات تصادفي ” و ” اثرات ثابت ” مي‌تواند انجام گيرد. براي تعيين اينکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گرديده است. مشاهداتي که احتمال آزمون آنها کمتر از 5% است از مدل اثرات ثابت و مشاهداتي که احتمال آزمون آنها بيشتر از 5% است از مدل اثرات تصادفي براي تخمين مدل استفاده شده است.

4-4-1 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل)

به طور کلی زمانی که از داده های ترکیبی استفاده می شود، چون مدل دارای عرض از مبدا می باشد، فرض اول کلاسیک رد نخواهد شد. همچنین، از آنجا  که متغیر های توضیحی (مستقل) عموماً به صورت برونزا و غیر تصادفی هستند، معمولاً با جمله خطای مدل همبستگی ندارند. بنابراین فرض کلاسیک چهارم نیز معمولا رد نمی‌شود و نیازی به آزمون ندارد. زمانی که سایر فروض کلاسیک برقرار بوده و حجم نمونه آماری نیز بزرگ (یعنی بیشتر از 30 مشاهده) باشد، توزیع جملات اخلال به توزیع نرمال نزدیک می‌شود.در این حالت، حتی اگر جملات اخلال دارای توزیع نرمال نباشند، ضرایب مدل حداقل واریانس بوده و کارا هستند و همین دو ویژگی برای تصمیم گیری در خصوص فرضیه هایی که با استفاده از ضرایب مدل آزمون می شوند، کافی است.

با توجه به اینکه ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی تا حد زیادی موجب از بین رفتن ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی بین اجزای اخلال مدل می شود، معمولا نیازی به بررسی وجود و یا رفع مشکلات مذکور وجود ندارد. با این وجود در این تحقیق سعی شده است در جاهایی که مشکوک به ناهمسانی واریانس و یا خود همبستگی سریالی می باشد، با استفاده از تکنیک های تعبیه شده در نرم افزار eviews.7 مشکلات مذکور رفع گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6 سوالات تحقیق

در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

  • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
  • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟
  • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
  • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته کالا و منابع مالی با عملکرد شرکت‌ها با فرمت ورد

Author: 92