پایان نامه تاثیر وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

پایان نامه ها - رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-7- حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی

اگر چه مطالعات بسیاری عوامل موثر بر حق الزحمۀ حسابرسی را بررسی کرده اند، اما رابطه بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است. شواهد اولیه متناقض است. مطالعات خارجی، عموماٌ با این فرضیه شروع میکنند که حسابرسی ها نوعی حاکمیت و نظارت خارجیست، و تاثیر هزینه های نمایندگی و ویژگیهای هیئت مدیره بر قیمت گذاری حسابرسی را بررسی میکنند. برای مثال، گوآ[1]  و همکاران (1998) ارتباط بین میزان سودآوری ها/اقلام تعهدی (به عنوان یک شاخص برای هزینه های نمایندگی) و قیمت گذاری حسابرسی را مطالعه میکنند و رابطۀ مثبتی را نشان میدهند. آنها همچنین نشان میدهند که قیمتهای حسابرسی برای شرکتهای خانواده نسبت به سایر شرکتها پایینتر است، و تعداد مدیران مستقل رابطۀ منفی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد. گوآ (2001) تاثیر هزینه های نمایندگی بر روی قیمت گذاری حسابرسی را در بازار حسابرسی استرالیا بررسی می کنند. کارسلو[2] و همکاران (2001) ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و حق الزحمۀ حسابرسی خارجی را با استفاده از داده های Fortune 1000 میسنجند، و رابطۀ مثبت معناداری بین حق الزحمۀ حسابرسی و استقلال، تخصص، و سخت کوشی هیئت را نشان میدهند. های[3] و همکاران (2004) معتقدند که اعلام قانون Sarbanes-Oxley، بخش 404 که شرکتهای پذیرفته شده را ملزم به آشکار کردن اطلاعات کنترل داخلیشان میکند، فرصتهای مطالعۀ مستقیم رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را افزایش میدهد، اما بازنگری مطالعات خارجی در این تحقیق چنین افزایشی را نشان نمیدهد.از سوی دیگر، محققان چینی در سالهای اخیر توجه زیادی به این مسئله کرده اند. از دیدگاه مالکیت، ژانگ[4] (2005) نشان میدهند که حق الزحمۀ حسابرسی شرکتهای پذیرفته شدۀ  دولتی پایین تر از حق الزحمۀ حسابرسی دیگر انواع شرکتهاست، و گوآ (2008) بیان می کند که نسبت مالکیت سهام مدیران به طور معنا داری با حق الزحمۀ حسابرسی مرتبط است. از طرف دیگر، ژو و ژآنگ[5] (2005)  نشان میدهند که هیچ رابطۀ معنا داری بین حق الزحمۀ حسابرسی و نسبت سهام دولتی وجود ندارد. وانگ و لی[6] (2006) نقش ویژگی های هیئت مدیره را بررسی میکنند و به این نتیجه میرسند که میزان حق الزحمه حسابرسی رابطۀ منفی معنی داری با تعداد مدیران مستقل در هیئت دارد، اما رابطۀ معنی داری با تعداد جلسات هیئت و وجود یک کمیتۀ حسابرسی ندارد. با استفاده از چهارچوب حاکمیت شرکتی داخلی و دادۀ مربوط به شرکتهای پذیرفته شدۀ A-share (دارای سهام A) از سال 2001 تا 2003، Liu و Hu (2006) رابطۀ بین قیمت گذاری حسابرسی و هزینه های نمایندگی راتجزیه و تحلیل میکنند و مشاهده میکنند که تعدادی از عوامل حاکمیت شرکتی که امکان دارد بر هزینه های نمایندگی تاثیر بگذارند (یعنی، نسبت مدیران مستقل در هیئت، نسبت مالکیت سهام مدیران ارشد و دوگانگی مدیر عامل) نیز تاثیر معنا داری بر حق الزحمۀ حسابرسی دارند، منوط به وجود سایر متغیرها. Cai (2007) تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر حق الزحمۀ حسابرسی را از نظر ارائه دهندۀ خدمات حسابرسی بررسی می کنند، و نشان میدهد که شرکتهای حسابداری از شرکتهایی که هیئت مدیرۀ بزرگتری دارند حق الزحمه حسابرسی بیشتری، نسبت به شرکتهای غیر دولتی که از دوگانگی مدیر عامل یا نسبت سهم مدیریتی متعادلی برخوردارند، مطالبه می کند.

تحقیقات ذکر شده، رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را به طور تجربی از دیدگاه های مختلف می آزماید، هر چند مبنای نظری اکثر آنها نظریۀ جایگرینی میباشد، و به نظریۀ سیگنالینگ تا به حال کمتر توجه میشود. همچنین، اکثر این مطالعات، ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند مالکیت سهام، هیئت مدیره، متغیرهای مدیریت را به عنوان شاخص هایی برای حاکمیت شرکتی در نظر میگیرند (Pan، 2008). همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد، محدودیت هایی در مورد استفاده از چنین شاخص هایی وجود دارد. به منظور رفع این محدودیت ها، این مطالعه ها رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و حق الزحمۀ حسابرسی را از منظر نظریۀ جایگزینی و نظریۀ سیگنالینگ تحلیل میکند و از داخل شدن در بخش حاکمیت شرکت SSE به عنوان شاخص برای حاکمیت شرکتی استفاده میکند.

[1] – Gao

[2] – Carcello

[3] – Hay

[4]– Zhang

[5]– Zhang & Xu

[6] – Li  & Wang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92