پایان نامه تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

دانلود پایان نامه

1-11- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها

تحقیق حاضر درصدد یافتن رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها است بنابراین از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می‌باشد که با استفاده از روش همبستگی انجام می‌شود. به منظور بررسی رابطه متغیرها از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های پنل استفاده می‌شود. در مدلهای رگرسیونی به منظور تاثیر مدل از آماره f و سطح منحنی داری متناظر با آن استفاده می‌شود و برای تاثیر ضرایب جزئی در مدل از آماره t مربوط به متغیر و سطح معنی داری آن استفاده می‌شود. هرگاه سطح معنی داری متغیرهای مورد اشاره کمتر از 5% باشد به ترتیب مدل کلی و ضریب جزئی معنی دار  تلقی می‌شوند. در ضمن برای بررسی عدم هم خطی بین جملات اخلال از آماره دوربین واتسون استفاده می‌شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92