پایان نامه تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

5-3) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق

همانطور که در فصل دوم بیان شد مطالعه ای در بین تحقیقات داخلی و خارجی وجود ندارد یا پژوهشگر موفق به یافتن آنها نشده است که به دنبال اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها باشد. با بررسی این فرضیه به این نتیجه رسیدیم که بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها تفاوت وجود دارد.و اتخاذ مالیات بصورت گروهی باعث کاهش مدیریت سود در شرکتهای عضو گروه بمنظور کاهش سود و نتیجتا پرداخت کمتر مالیات می شود.نتایج حاصل از این پژوهش در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با مبانی نظری تحقیق تطابق دارد.

در بین مطالعات داخلی انجام شده ایزدی و رسائیان(1387) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت ها پرداختند.برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه ی معنی دار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

سعیدی و کلامی (1387)به بررسی تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد بر میزان مالیات بر درآمد، سود خالص، سود انباشته و میزان سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.یافته های تحقیق بیانگر تغییر محسوس در میزان مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی در سال های بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم نسبت به سال های قبل از تغییر قانون مالیات های مستقیم، می باشد.

جهرمی و دیگران(1388)به بررسی بین درجه ی تمرکز بازار و نرخ موثر مالیاتی در صنایع لاستیک و پلاستیک ایران پرداختند.یافته های تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات، قدرت انحصاری بازار افزایش می یابد.از طرف دیگر با افزایش موجودی سرمایه، ورود بنگاه ها به صنعت راحت تر می شود و در نتیجه قدرت انحصاری صنایع و درجه ی تمرکز بازار بیشتر می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92