پایان نامه حسابداری: بررسی معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه معاملات با اشخاص وابسته کالا و منابع مالی با عملکرد شرکت‌ها

5-2 خلاصه پژوهش

پژوهش حاضر مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‌باشد و اطلاعات آن از طریق صورتهای مالی اساسی، سایر گزارشات مالی و یادداشت‌های همراه صورتهای مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‌های اقتصادی گردآوری شده است. این تحقیق به طور کلی به دنبال پاسخ به این پرسش بود که آیا معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد (در قالب عملکرد بازاری شرکت و عملکرد مدیریت) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می‌گذارند یا نه؟

بر اساس پیشینه ی تحقیق و مبانی نظری، معاملات اشخاص وابسته را در دو طبقه ی جداگانه یعنی داد و ستد کالا با اشخاص وابسته و داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته در قالب متغیر های مستقل و عملکرد بازاری شرکت (با سنجه های بازده خرید و نگهداری و بازده انباشته ی غیر عادی)  و عملکرد مدیریتی شرکت ( بر اساس سنجه های بازده دارایی ها و خالص جریان نقد عملیاتی) را در قالب متغیر های وابسته مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین مسئله ی اصلی تحقیق در قالب سوالات زیر مطرح شد:

 1. آیا معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار است؟
 2. آیا معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار است؟

و برای پاسخ به این سوالات فرضیه های فرعی زیر ارائه گردید:

 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
 • بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

با ارائه ی 8 فرضیه کار تحقیق شروع شد. پس از تدوین فرضیه ها، برای عملیاتی کردن و تعیین متغیرهایی جهت آزمون آنها، با بهره گرفتن از مبانی نظری حسابداری و تحقیقات انجام شده قبلی، متغیرهایی برای آزمون فرضیه ها مشخص گردید. این متغیرها در قالب مدل هایی برای ارزیابی فرضیه ها تنظیم و مدل ها استنتاج گردید.

پس از تعیین متغیر ها، تلاش برای جست و جوی روشی برای اجرای تحقیق ادامه یافت و روش رگرسیون چند متغیره، با توجه به مدل های مربوطه، بکار گرفته شد. پس از این که روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از نرم افزار های آماری مناسب، داده های جمع آوری شده برای برازش مدل نظری تحقیق و در نهایت آزمون فرضیه ها پردازش، و تجزیه و تحلیل حاصله در فصل چهار ارائه گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6 سوالات تحقیق

در این تحقیق چهار سوال اصلی به شرح زیر مطرح می شود:

 • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
 • آیا معاملات مربوط به داد و ستدکالا با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟
 • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد مدیریتی شرکت تاثیر گذار هست؟
 • آیا معاملات مربوط به داد و ستد مالی با اشخاص وابسته بر عملکرد بازاری شرکت تاثیر گذار هست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه معاملات با اشخاص وابسته کالا و منابع مالی با عملکرد شرکت‌ها با فرمت ورد

Author: 92