پایان نامه حسابداری رابطه بین نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

2-2-2.  مطالعات انجام شده داخلی

در ایران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی روی بازده صندوق­ها مورد بررسی قرار گرفته است و به کمک معیارهای مبتنی بر نظریه مدرن پرتفوی (معیارهای جنسن، فامای تفکیک شده، شارپ، ترینر، هنریکسون) و هم­چنین معیارهای مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی (معیارهای سورتینو و معیار نسبت پتانسیل مطلوب) عملکرد صندوق­ها را ارزیابی کردند اما اثر واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق است، بر عملکرد، تاکنون در ایران به­کار گرفته نشده است، که در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد از آن بهره می­گیریم.

مجتهد زاده و طارمی(1385)، در تحقیقی به آزمون عوامل ریسک معرفی شده توسط مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به این منظور محدوده مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی آن ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1383 به مدت 4 سال در نظر گرفته شد. برای این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون سری زمانی چند متغیره ارایه شده توسط فاما و فرنچ آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان­دهنده­ی رابطه مثبت بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام می­باشد. همچنین میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد .در شرکتهای کوچک این رابطه قوی­تر و در شرکتهای بزرگ ضعیف­تر است. چنانچه اندازه با عامل صرف ریسک بازار و یا به همراه دو عامل دیگر (صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) در نظر گرفته شود، ارتباط آن با میانگین بازده سهام مثبت می­شود. در شرکتهای بزرگ این ارتباط قوی تر از شرکتهای کوچک است .در مواردی که عامل اندازه به تنهایی یا به همراه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار درنظر گرفته شود، با میانگین بازده سهام رابطه معکوس دارد .

پورزمانی و همکاران(1389) در مقاله­ای با عنوان” بررسي تأثير برخي عوامل مديريتي و محيطي بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران” به بررسي تأثير متغيرهاي مختلف بر بازدهي صندوق­هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران پرداخته است، به این منظور اطلاعات 13 صندوق سرمايه گذاري مشترك در يك بازه زماني 65 هفته­اي، از ابتداي شهريورماه سال 1387 لغايت آبانماه 1388، مورد آزمون قرار گرفت. به منظور بررسي تاثير متغيرهاي تحقيق بر بازدهي كه داده های ترکیبی صندوق­ها، الگوي رگرسيون چند متغيره فاما و فرنچ و براي تخمين پارامترهاي الگو از الگوي داده هاي مختلط الگويي قابل اتكا در اندازه گيري تأثير چندگانه متغيرها مي باشد مورد استفاده قرار گرفت. در اين تحقيق 7 فرضيه اصلي مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد بين نوسانات بازده صندوق تا دوره قبل، بازده دوره گذشته صندوق، سن صندوق، نرخ گردش دارايي هاي تحت مديريت صندوق تا دوره قبل، و بازده كسب شده توسط صندوق همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين شواهد حاكي از آن است كه ميان دارايي هاي تحت مديريت صندوق در دوره قبل، هزينه هاي صندوق، نرخ رشد پول جديد نسبت به دوره قبل، و بازدهي صندوق تفاوتي معناداري وجود دارد.

صفری(1389) به بررسی تأثیرپذیری صندوق­ها از برخی عوامل محیطی و مدیریتی پرداخته است. در این تحقیق بازدهی 13 صندوق سرمایه­گذاری مشترک در بازه زمانی 6/87 تا 9/88 به وسیله رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج تحقیق بیانگر این است که بازدهی صندوق تحت تأثیر نوسانات واقعی صندوق تا دوره­های قبل و بازدهی صندوق در دوره قبل و سن صندوق و نرخ گردش دارایی­ها تا دوره قبل می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92