پایان نامه حسابداری: رابطه بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود (2002)

مدل آمیهود یکی ازکامل ترین و متداول ترین شاخصهاي نقدشوندگی است که از سوي محققان (در صورت لزوم با اندك تغییراتی) به کار گرفته شده و معادل تغییرات مطلق قیمت نسبت به حجم معاملات است. معیار عدم نقدشوندگی آمیهود از رابطه زیر به دست می آید.

در این معادله R| | بیانگر قدر مطلق بازده یک سهم در روزd  از ماه t، vol  معادل حجم پولی معاملات سهم معین در روز  d ، از ماه  t و  Dمعرف تعداد روزهای معاملاتی در طی ماه t است. اساساً این شاخص می تواند بر حسب داده هاي ورودي، براي دوره هاي زمانی مختلف مانند ماهانه، فصلی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

هر چه عدد به دست آمده براي ILLIQ  بالاتر باشد پایین تر بودن نقدشوندگی را نشان می دهد و بیانگر این است که قیمت سهام در پاسخ به تغییر اندکی در ارزش معاملات، به میزان قابل توجهی تغییر می یابد. در صورتی که قیمت یک سهم، در واکنش به حجم اندك معامله، تغییر زیادي داشته باشد، اندازه مدل آمیهود براي این سهم، بالا خواهد بود و بیانگر این است که درجه نقدشوندگی این سهام پایین است.

آمیهود (2002)  نشان می دهد که که اندازه عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار[1] می تواند تأثیر مثبت معنی داري بر بازده هاي مازاد سهام در آینده داشته باشد.

مدل آمیهود با وجود به کارگیري گسترده از سوي محققان، مانند سایر  مدل ها نقاط مثبت و منفی خاص خود را دارد. به عقیده طرفداران این مدل، اگرچه اندیشۀ مرسوم از نقدشوندگی بازار در ادبیات مالی اثر قیمتی است که به صورت واکنش قیمت به یک مبادله در بازارهاي حراج تعریف می شود. با وجود این، محاسبۀ اثر قیمتی مستلزم داد ه هاي معاملات است که معمولاً به آسانی قابل دسترسی نیست. به دلیل وجود چنین مشکلاتی، استفاده از نسبت بازده مطلق به حجم واحد پولی[2] که توسط آمیهود در سال 2002 معرفی شد، به عنوان نماینده اي[3] براي اثر قیمتی به کار می رود که کارآیی بهتر آن براي داد ههاي روزانه در مقایسه با سایر معیارها مشخص شده است((Hasbrouk, 2003 .

مارسلو و کویروس (2007) چند مزیت را براي معیار عدم نقدشوندگی آمیهود برشمرد ه اند؛ از جمله اینکه ادبیات نظري و پژوهش هاي پیشین دقت و صحت اندازه گیري این معیار را تأیید کرده اند و نیز دسترسی به داده هاي مورد نیاز براي محاسبات مربوط نسبتاً ساده است. به علاوه، به عقیده آنان معیار آمیهود می تواند به عنوان معیاري براي سنجش میزان باور سرمایه گذاران درباره اطلاعات جدید باشد. به این معنی که وقتی سرمایه گذاران در باره قابلیت استفاده و اثرگذاري اخبار جدید اتفاق نظر داشته باشند قیمت سهام حتی بدون انجام معاملات هم بالاتر می رود در حالی که عدم اعتقاد سرمایه گذاران به تأثیرگذار بودن اخبار جدید چنین تأثیري بر قیمت ها بر جاي نمی گذارد.

در عین حال به عقیده برخی صاحب نظران، معیار آمیهود داراي چند نقیصه است از جمله اینکه این معیار قادر به تشخیص وتمایز بین تغییرات مطلق قیمت[4] که در اثر اطلاعات ناشی از رویدادهاي معمول اتفاق می افتد و تغییرات قیمتی که به دلایل دیگر رخ می دهد نیست. در حالی که رویدادهاي مبتنی بر اطلاعات لزوماً نقدنشوندگی را نشان نمی دهد اما سایر رویدادها نقدشوندگی را نشان می دهند .(Lhabitant and Gregoriou, 2008)

به عقیده لیو( 2006) معیار آمیهود با وجود برخورداري از قابلیت بالا و به کارگیري گسترده توسط محققان، عمدتاً اثر قیمتی را مد نظر قرار داده و به ابعاد دیگر نقدشوندگی مانند حجم، سرعت و هزینه معاملات کمتر توجه کرده است .

به هر حال به عقیده بیشتر صاحب نظران، با وجود کاستی هاي موجود در هر یک از معیارهاي مبتنی بر داده هاي روزانه بازار، به نظر می رسد که شاخص نقدشوندگی آمیهود از بصیرت و مطلوبیت بالاتري برخوردار است که دلیل اصلی آن دسترسی به داده هاي کافی، واقعی و دقیق مورد نیاز هر مدل است .(Lhabitant and Gregoriou, 2008)

همچنین، به عقیده چوي و یانگ( 2008)  که کارآیی معیارهاي مختلف نقدشوندگی را در بازارهاي سهام کره و آمریکا مورد بررسی و مقایسه قرار داده اند معیار آمیهود را به دلایل زیر می توان بهترین معیار دانست:

–  محاسبه آن نسبتاً ساده است؛

–  قابلیت استفاده در اغلب بازارها را دارد زیرا داده هاي مورد نیاز مدل در دوره طولانی در بیشتر بازارها در دسترس است؛

–  واکنش قیمتی به جریان سفارشات و تغییر قیمت هر دلار معامله را در نظر می گیرد، در نتیجه اثر قیمتی روزانه جریان سفارشات در مدل لحاظ می شود؛

– همبستگی زیادي با سایر سنجه هاي نقدشوندگی از قبیل معیار آمیوست و شکاف نسبی دارد؛

– مفهوم اقتصادي این مدل مشابه مدل پاستور استامبا ( 2003) می باشد و در آن بازده ها بر حسب حجم معامله مقیاس بندي می شوند؛

به زعم این محققان، مدل آمیهود مفاهیم و ابعاد نقدشوندگی از قبیل مقدار معامله، هزینه معامله و اثر قیمت را در نظر می گیرد، اما مفهوم سرعت معامله را در محاسبات لحاظ نمی کند و به عبارتی این مدل در عمل روزهایی که معامله انجام نمی شود را در نظر نمی گیرد.

3    Expected Market Illiquidity

The Ratio of Absolute Return to Dollar Volume 1

2 Proxy

3 Absolute Price Changes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *