پایان نامه رابطه الزامات قانونی در حوزه حسابداری و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

دانلود پایان نامه

1-8 متغیرها و واژه هاي كليدي

       این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی” می باشد، که با استفاده از ابزار پرسشنامه طی نظر سنجی از  متخصصین حسابداری، در ابتدا رابطه ی چهار مولفه اخلاق حرفه­ای که در قالب مدل مفهومی فوق بیان شده اند را با شش مولفه اصلی سبک های نوین رهبری، شامل ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارتباط با مشتریان ، مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته و سپس با توجه به روابط این مولفه ها، تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء یا عدم ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

1-8-1 تعاریف نظری

اخلاق و اخلاق حرفه ای: اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف نمود که ارزش را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز خوبی یا بدی نیست و پیامدهای اقدام ها مورد توجه قرار می دهد (اسمیت و لی[1]، 2009).

تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اخلاق کار، متعهد شدن انرژي ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو؛

مقصود از اخلاق حرفه اي مجموعه قواعدي است که باید افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه اي رعایت کنند؛ بدون آن که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات هاي قانونی دچار شوند (ناظری، 1391).

رهبری: گروهی، رهبری را تأثیرگذار بر افراد در انجام وظایفشان با میل و علاقه توصیف کرده اند. گروهی دیگر با تأکید بر روابط بین افراد، رهبری را نفوذ بر مرئوسان از طریق برقراری ارتباط با آنان برای تحقق اهداف سازمانی تعریف کرده اند.

رهبری تحول­گرا : نظریه رهبری تحول گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده می کنند:

الف) رهبری تعامل گرا؛ ب) رهبری تحولی.

برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند. باس و آوولیو[2]1993، رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند (رابینز، 1381).

رهبری خدمتگزار: این واژه در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف[3] ابداع شد. این سبک از رهبری بیش از آنکه قابل آزمایش و جنبه تئوریک داشته باشد، بیشتر فلسفی است و همچنین به­ عنوان یک رویکرد بلندمدت، به لحاظ ایجاد تغییر و تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می‌‌آید. دَفت[4] طی سال 1999 چهار قاعده ی اخلاقی مربوط به رهبری خدمتگزار را بیان نموده است:

1- خدمت رسانی به دیگران قبل از آنکه به خود خدمت کنیم.

2-گوش دادن به خواسته های دیگران و تصدیق گفته های آنان

3-ایجاد اعتماد در دیگران

4-رشد دادن افراد از طریق تغذیه روحی و روانی (زاهدی، 1378)

 

1-8-2تعاریف عملیاتی

اخلاق حرفه ای: در این پژوهش به دلیل تعدد تعاریف این واژه و تنوع آن، تعریف متمرکزی مد نظر نبوده و تعاریف گفته شده در بخش تعاریف نظری را به عنوان معنی این واژه در نظر می گیریم. و جهت سنجش رابطه اخلاق حرفه ای حسابداران بر ارتقاء سبک های نوین رهبری، چهار مولفه برای اخلاق حرفه ای مد  نظر می باشد که منظور از هر مولفه به شرح ذیل می باشد.

 

رازداری و بیطرفی حسابدار:

رازداری: حسابدار باید به محرمانه بودن اطلاعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد توجه کند و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کار فرما،استفاده و یا افشاء کند؛مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آنرا داشته باشد.(آیین رفتار حرفه ای،1385)

بیطرفی: حسابدار باید بیطرف باشد و نباید اجازه دهد هر گونه پیش داوری،جانبداری،تضاد منافع یا نفوذ دیگران،بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (آیین رفتار حرفه ای،1385).

مسئولیت پذیری اجتماعی:

یعنی پذیرش؛

1-مسئولیت در قبال جامعه

2-مسئولیت در قبال صاحبکار

3-مسئولیت در قبال سایر اعضای جامعه

4-مسئولیت در قبال خود (حساس یگانه،1391)

الزامات قانونی

عبارتنداز:

1-رعایت قوانین و مقررات تجارتی، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی

2-رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت های مالی و یاداشت های همراه آن

3-نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی

ارزش­های فردی حسابداران: ارزش­های فردی باورهایی درباره آن چه که درست یا غلط است می باشد.این باورها از تجربه، ارزش های خانواده، باورهای دینی، سنت­های فرهنگی، استانداردها و اقدامات حرفه ای نشأت می گیرد.این ارزش ها با تغییر در زمان، فرهنگ، دین و افراد تغییر می کنند (بهاری فر و جواهری کامل، 1389)

سبک­های رهبری: سبک های رهبری نوین گوناگونی همچون رهبری تمام عیار، رهبری تحول گرا، رهبری خدمتگزار و … وجود دارند. در این پژوهش منظور از سبک­های رهبری، بیشتر سبک رهبری خدمتگزار و تحول گرا می باشد.که در ذیل منظور از هر کدام از این سبک ها و شش مولفه اصلی جهت سنجش ارتقا و یا عدم ارتقاء این سبک ها تعریف می شوند.

رهبری تحول گرا: برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. (رابینز، 1381).

رهبری خدمتگزار: در رهبری خدمتگزار، رهبر باید یک مجموعه از ذهنیاتی که مبتنی بر ارزش دادن به افراد و توجه به افراد است را داشته باشد. تمرکز رهبر در این سبک رهبری بر افراد و پیروان است، و رهبر باید علائق شخصی خویش را زیر پا بگذارد. دو سبک رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا ریشه در رهبری کاریزماتیک دارند.

[1] Smith  & Lee

[2] Bass & Avolio

[3] R. Greenleaf

[4] Daft

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92