پایان نامه رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بين برخی ساز و کارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه    

امروزه به دليل گسترش فعاليت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمايه گذاری در بازارهای سرمايه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقيقی و حقوقی، مهمترين ابزار جهت اتخاذ تصميمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحليل دقيق و واقع بينانه آن می باشد. حاکميت شرکتی مجموعه ابزارهاي هدايت و کنترل است که با استفاده از قوانين، مقررات، ساختارها، فرايندها، فرهنگ ها و سيستم ها موجب دستيابی به هدف هاي پاسخگويی، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان می شود (حساس يگانه، 1385). ويژگی کيفی کيفيت گزارشگري به ميزان بيان و آشکار سازي و ضعيت اقتصادي يک شرکت به وسيله گزارشات مالی و عملکرد آن در طول دوره مالی به شيوه صحيح و صادقانه اشاره دارد. براي مديران هيچ انگيزه اي براي ارائه غير واقعی وضعيت شرکت براي سهامداران وجود نخواهد داشت اگر انگيزه هاي آنها بطور کامل در راستاي منافع سهامداران باشد يا اگر هيچ تضاد منافع بين آنها وجود نداشته باشد سی وار ماکريشنان و يو[1] ( 2008 ) صورت هاي مالی اساسی مهمترين منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمارمی آيد و سهامداران که مهمترين گروه از استفاده کنندگان از صورت هاي مالی هستند تصميمات مربوط به امور سرمايه گذاريشان را عمدتاً بر اساس سود حسابداري اتخاذ می نمايند، لذا کيفيت سود از اهميت ويژه اي نزد استفاده کنندگان برخوردار است بسياري از سازمان ها از تلفيق مکانيسم هاي انگيزشی و نظارتی از جمله طرح هاي انگيزشی (تشويقی) عملکرد مشروط، سيستم هاي نظارت رسمی و غير رسمی، نظارت توسط هيأت مديره و تائيد حسابرس مستقل براي حل مشکلات نمايندگی استفاده می کنند. تا آنجا که اين مکانيسمها در همسو کردن انگيزه ها موفق باشد، ما انتظار داريم که کيفيت گزارشگري مالی بهبود يابد. سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از مهمترين منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان به شمار می آيد و سهامداران که مهمترين گروه از استفاده کنندگان ازصورت هاي مالی هستند تصميمات مربوط به امورسرمايه گذاری شان را عمدتاً بر اساس سود حسابداري اتخاذ می نمايند و همچنين نقش محوری و کليدی در اندازه گيری عملکرد واحد تجاری ايفا می کند، لذا به موقع بودن سود و کيفيت آن از اهميت ويژه اي نزد استفاده کنندگان برخوردار است. هر چه حاکميت شرکتی مؤثرتر باشد باعث کاهش مشکل نمايندگی و عدم تقارن اطلاعاتی شود، از ديدگاه يک سهامدارعملکرد شرکت بهتر خواهد بود و کيفيت سود چيزي کمتر از يک امر مسأله ساز خواهدبود. به هر حال شناسايی سازوکارهايی که بتواند موجب افزايش ويژگی کيفی کيفيت سود و کاهش تضاد منافع موجود بين ذينفعان و همچنين کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شود از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين اهداف می تواند بوسيله يک حاکميت شرکتی مطلوب برآورده شود.

[1] – Makryshnan and Yu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

هدف از تحقيق حاضر بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران است. بديهی است انجام چنين مطالعاتی، مشروط به بهبود فرآيند تصميم گيری استفاده گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکميت شرکتی بر کيفيت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، از جمله به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات و مسائل نمايندگی را از طريق کاهش تقارن اطلاعاتی بين مديريت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت می گردد. اين تحقيق در صدد يافتن پاسخی برای اين سؤال است که آيا حاکميت شرکت با نوع مالکيت شرکت ارتباط دارد؟ آيا به موقع بودن سود به نوع مالکيت شرکت بستگی دارد؟ از آن جايی که در اين مطالعه، شواهدی در خصوص مالکيت شرکتی و همچنين به موقع بودن سود ارايه خواهد شد، اهداف تحقيق را می توان به صورت زير بيان کرد:

  • بررسی رابطه بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود
  • بررسی رابطه بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود
  • بررسی رابطه بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود

بررسی رابطه بين برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بين برخی ساز و کارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سود با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *