پایان نامه رابطه بين گزارشگري مالي متقلبانه و سياست تقسيم سود شرکت‏ ها

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي سياست‏هاي تقسيم سود در شرکت‏هايي که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق

متغيرهاي تحقيق شامل سه بخش است. بخش اول دربرگيرنده تقلب در گزارشگري مالي به عنوان متغير وابسته و بخش دوم شامل سود تقسيمي به عنوان متغيرمستقل و بخش سوم شامل اندازه شرکت، بازده دارايي‌ها، تأمين مالي خارجي، اهرم مالي شرکت و انحراف معيارجريان نقد عملياتي طي دوره پنج ساله به عنوان متغيرهاي کنترلي است.

3-5-1 متغيرهاي وابسته

متغيروابسته دراين تقلب در گزارشگري مالي شرکت‌هااست که درادامه نحوه تعيين آن تشريح مي‌شود در اين تحقيق متغير وابسته، يعني گزارشگري مالي متقلبانه (Fraud) به سه شکل زير تعريف شده‏است، تا امکان انجام تحليل‏هاي اضافي براي پژوهش‏گر ايجاد شود.

الف. در نخستين شکل تعريف گزارشگري مالي متقلبانه، گزارشگري مالي شرکت‏هايي که صورت‏هاي مالي آنها در دوره‏هاي آتي تجديد ارائه شده‏است، متقلبانه در نظر گرفته مي‏شود. اين نحوه تعريف گزارشگري مالي متقلبانه همگام با تحقيقاتي است که تجديد ارائه صورت‏هاي مالي را به عنوان کيفيت گزارشگري مالي در نظر گرفته‏اند. در اين نحوه تعريف گزارشگري مالي به هيچ عنوان به انگيزه‏هاي تجديد ارائه صورت‏هاي مالي توجه نمي‏شود. هدف از اين نوع تعريف گزارشگري متقلبانه مقايسه و تحليل نتايج تحقيق در برابر ساير پژوهش‏هاي داخلي است. بر اين اساس متغير وابسته تحقيق (Fraud) اين گونه تعريف مي‏شود: درصورتي که شرکت صورت‏هاي مالي خود را در دوره آتي تجديد ارائه کرده‏باشد Fraud مقدار 1 را اختيار خواهد کرد و در غير اين صورت (يعني شرکت صورت‏هاي مالي خود را تجديد ارائه نکرده‏باشد) مقدار Farud صفر خواهد بود.

ب. در دومين حالت تعريف متغير وابسته، به انگيزه‏هاي تجديد ارائه صورت‏هاي مالي توجه مي‏شود. به اين ترتيب شرکت‏هايي که صورت‏هاي مالي آنها تجديد ارائه شده و بر اساس مدل برادستچر و همکاران (2012) اين تجديد ارائه فرصت‏طلبانه طبقه‏بندي شود، گزارشگري مالي اين شرکت متقلبانه تلقي مي‏شود و متغير وابسته تحقيق (Fraud) مقدار يک را اختيار خواهد کرد. در غير اين صورت مقدار متغير وابسته صفر خواهد بود که شامل شرکت‏هايي خواهد بود که صورت‏هاي مالي خود را تجديد ارائه نکرده اند يا تجديد ارائه آنها غير متقلبابه طبقه‏بندي شده‏است. مبناي آزمون فرضيه‏هاي تحقيق اين نحوه از تعزيف گزارشگري مالي متقلبانه خواهد بود.

ج. به منظور انجام تحليل‏هاي اضافه در خصوص نتايج به دست آمده در خصوص فرضيه‏هاي تحقيق، سومين تعريف از متغير وابسته تنها بر شرکت‏هاي نمونه گزارشگري مالي غير متقلبانه تمرکز خواهد کرد و نمونه تحقيق تنها شامل اين گروه از شرکت‏ها خواهد بود. از آنجا که دلايل تجديد ارائه در نمونه غيرمتقلبانه نامشخص است و مي‏تواند به دلايل متعددي حادث شده‏باشند، ممکن است نتايج به دست آمده در اين گروه مضنون تلقي شود. از آنجا که در ادبيات تحقيق تاکيد شده‏است در مواردي که مديريت سود با افزايش درآمد شناسايي شده همراه است، احتمال بروز رفتار متقلبانه مديريت سود، بيشتر است. بنابراين، در اين قسمت مشاهدات شرکت-سال موجود در نمونه غيرمتقلبانه در دو گروه مديريت سود افزايشي و کاهشي طبقه‏بندي شده‏اند.‏‏ شرکت‏هايي که در گروه غير متقلبانه کاهشي قرار مي‏گيرند شرکت‏هايي هستند که سود اوليه از سود تجديد ارائه شده کمتر است. يعني سود واقعي (تجديد ارائه شده) بيشتر از سودي بوده‏است که شرکت در ابتدا گزارش کرده‏است.شرکت‏هايي که در گروه غير متقلبانه افزايشي قرار مي‏گيرند شرکت‏هايي هستند که سود اوليه از سود تجديد ارائه شده بيشتر است. يعني سود واقعي (تجديد ارائه شده) کمتر از سودي بوده‏است که شرکت در ابتدا گزارش کرده‏است.به اين ترتيب متغير وابسته (Fruad) براي مشاهدات گروه کاهشي مقدار يک و براي مشاهدات گروه افزايشي ارزش صفر را اختيار خواهدکرد.

  • متغيرهاي مستقل

متغيرهاي مستقل اين تحقيق به شرح زير است:

  • DIV: متغير مجازي است. در صورتي كه شركت سود توزيع كرده باشد برابر با يك و در غير اين صورت برابر با صفر است.
  • BDIV: متغير مجازي است. در اين تحقيق شرکت‌ها هر ساله بر اساس نسبت سود نقدي، به صورت صعودي مرتب شده و به چهار گروه تقسيم مي‌شوند. شرکت‌هايي که در چارک اول (يعني شرکت‌هايي که جزء 25% شرکت‌هاي با کم‌ترين نسبت توزيع سود هستند) قرار مي‌گيرند مقدار صفر و سايرشرکت‌ها مقدار يک را اختيار مي‌کنند.

3-5-2 متغيرهاي کنترلي

ارتباط بين سود تقسيمي و گزارشگري مالي متقلبانه ممکن است تحت تأثير محيط اطلاعاتي و خاص هر شرکت باشد که در اين تحقيق به منظور افزايش دقت و قابليت اتکاء، نتايج متغيرهاي زير کنترل شده‌اند:

  • SIZE=براي کنترل اثراتاندازه شرکت از لگاريتم طبيعي فروش استفاده مي‌شود.
  • ROA=بازده دارايي‌ها که از تقسيم سود عملياتي بر ميانگين کل دارايي‌ها بدست مي‌آيد.

OP/((TAt-1+TA)/2)

  • FIN=تأمين مالي خارجي.

متغيرمجازي است،درصورتي كه شرکت در طول سال تأمين مالي خارجي(بدهي جديد يا سهام منتشره جديد) داشته باشد و ميزان آن 20% يا بيشتر از ميزان (بدهي يا سرمايه) موجود باشد برابربايك ودرغيراينصورت برابرباصفراست.

متغيرتأمين مالي خارجي يک متغير مجازي است براي کنترل انگيزه‌اي تأمين مالي. برخي مطالعات بيان مي‌کنند که دستيابي مکرر به بازار سرمايه انگيزه‌ي مديران را براي مديريت سود زيادمي‌کنددرحالي‌که ساير مطالعات مي‌گويند که اهرم و سرمايه مي‌تواندهزينه‌هاي نمايندگي را بکاهد و مانع رفتارهاي فرصت‌طلبانه مديران شود(ين و ميائو، 2011).

  • LEV= اهرم مالي که از نسبت کل بدهي‏ها به کلدارايي‏هاي شرکت بدست مي‏آيد.

ما نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام را براي کنترل اثر اهرم بر کيفيت سود به کار گرفتيم به طوري که (ديفوند و جيامبالوو[1]، 1994) مدارکي ارائه مي‌کنند که مديران شرکت‌هايي که داراي اهرم بالاتري هستند درآمدهاي خود را دستکاري مي‌کنند تا از تعهدات بدهي شانه خالي کنند. درحالي که (بارتون و وايمر[2]، 2004) شواهدي ارائه مي‌کند که انگيزه‌ي مديران جهت گزارشگري با کيفيت بالا با افزايش ميزان بدهي‌ها زيادمي‌شود (ين و ميائو، 2011).

  • CFO_STD=انحراف معيارجريان نقد عملياتي طي دوره پنجساله تقسيم بر مجموع دارايي‏ها.

(هريبار و نيکولز[3]، 2007)آزمون‌هايي از مديريت سود را پيدا کردند که با استفاده از اين آزمون‌ها، اقدامات پنهاني مديريت سود را وقتي که کنترل‌هاي موثري روي آن نيست ارزيابي مي‌کنند. از اين رو ما از انحراف معيار جريانات نقدي عملياتي به عنوان يک متغير کنترلي استفاده مي‌کنيم(ين و ميائو، 2011).

εi,t=باقي‌مانده حاصل از رگرسيون.

[1] DeFondand Jiambalvo

[2] Barton, and Waymire

[3] Hribar and Nichols

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌هاي تحقيق

1- چه رابطه‏ اي بين گزارشگري مالي متقلبانه و سياست تقسيم سود شرکت‏ها وجود دارد؟

2- چه رابطه‏ اي بين گزارشگري مالي متقلبانه و سطح سود تقسيمي شرکت‏ها وجود دارد؟

بررسي سياست‏هاي تقسيم سود در شرکت‏هايي که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده ‏اند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي سياست‏هاي تقسيم سود در شرکت‏هايي که در گزارشگري مالي خود مرتکب تقلب شده ‏اند با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *