پایان نامه رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏ های عملیاتی در ترازنامه و مدیریت کاهشی پیش ‏بینی سود

دانلود پایان نامه

1-6 فرضيه‏هاي تحقيق

فرضیه اول: بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی رابطه مثبت و معنی‏داری وجود دارد.

1-7 جنبه نوآوري تحقيق

بر اساس بررسی ادبیات تحقیق که شرح آن در فصل دوم ارائه شده‏است، مشخص شد که در ایران تحقیقی با موضوع مشابه صورت نگرفته است. همچنین این موضوع در تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه‏یافته دارای جنبه‏های نوآورانه است. برای مثال، تحقیقات انجام شده در خارج از کشور از پیش‏بینی تحلیل‏گران به عنوان معیار انگیزه مدیران برای تحقق سود پیش‏بینی شده استفاده کرده‏اند. حال آن که در کشور ایران به دلیل عدم وجود سیستم اطلاعاتی برای ثبت پیش‏بینی تحلیل‏گران مالی، سرمایه‏گذاران بیشترین توجه خود را به پیش‏بینی سود هر سهم توسط مدیریت معطوف ساخته‏اند. برای مثال، امتیاز کیفیت افشا که همه ساله توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای شرکت‏ها محاسبه و منتشر می‏شود مبتنی بر دقت (تحقق) پیشبینی سود هر سهم است. به این ترتیب در تحقیق حاضر از پیش‏بینی سود توسط مدیریت به عنوان جایگزین پیش‏بینی تحلیل‏گران مالی استفاده شده‏است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92