پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-  بیان مسئله

طبق تئوري بازار كارا ؛در بازار كارا در شكل قوي ، قیمت اوراق بهادار منعكس كننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه می باشد که به طور رايگان و بدون محدوديت در دسترس همه سرمايه گذاران در بازار سرمايه قرار مي گيرد. در صورت وجود چنين اطلاعاتي افرادي كه به اين اطلاعات دسترسي دارند مي توانند از آن در جهت پیش بيني قيمت سهام استفاده نمايند و بدين ترتيب هيچگونه بازده غیر عادی بدست نخواهد آمد .بنابراين مي توان اينگونه استدلال نمود كه در صورت كاهش بازدهي غير عادي ، مي توان بازار سرمايه را به سمت مدل بازا كارا سوق داد و از مزاياي چنين مدلي بهره مند شد . از اين رو كاهش در بازده غير عادي صرفاً از طريق شناسايي عوامل موثر برآن امكان پذير مي باشد . يكي از عوامل تاثير گذار در بازده غير عادي، عدم تقارن اطلاعاتي مي باشد. اسپنس،جرج اكرلاف واستيگليتز(برنده جايزه نوبل سال 2001) نظريه عدم تقارن اطلاعاتي را بنا نهادند و اكرلاف نشان داد كه نامتقارن بودن اطلاعاتي قبل از وقوع معاملات مي تواند موجب افزايش گزينش نادرست در بازار شود(به نقل از قائمی و وطن پرست ،1384). اغلب پژوهشگران معتقدند عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از دسترسي به اطلاعات محرمانه و درون سازماني است ودر صورتي كه اطلاعات مورد نياز به صورت نامتقارن بين افراد توزيع شود، مي تواند نتايج متفاوتي را نسبت به يك موضوع واحد سبب گردد .اگر مجموعه اطلاعاتي پيش از ارائه به عموم در اختيار فرد خاصي قرار گيرد او خواهد توانست به وسيله آن اطلاعات بازده غير عادي دست يابد كه اين امر تاكيدي بر ارزش اطلاعات است (واندا والاس 2006 به نقل از وديعي و همكاران). به بيان ديگر وقتي يكي از طرفين معامله نسبت به طرف ديگر معامله داراي مزيت اطلاعاتي باشد، تغييرات غير عادي درجريان عرضه و تقاضاي سهام بوجود آمده و منجر به شكاف قيمت خريد و فروش سهام مي گردد (اسكات و همكاران – 2008) و بدين ترتيب بازده اضافي براي افرادي كه به اطلاعات محرمانه دسترسي دارند را فراهم مي آورد. بدين ترتيب كه هنگام وجود اطلاعات محرمانه بد،عرضه سهام زياد و قيمت پيشنهادي فروش كاهش مي يابد و هنگام اطلاعات محرمانه خوب تقاضا خريد زياد و قيمت پيشنهادي خريد افزايش مي يابد و چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد آثار اطلاعات عمومي در قيمت سهام منعكس و در نتيجه خريد و فروش غير عادي صورت نمي گيرد . براين اساس افرادي مي توانند بازده اضافي پايدار بدست آورند كه به طور مداوم اطلاعات محرمانه را در اختيار داشته باشند و يا توانايي خاصي براي كسب بازده غير عادي پايدار بر مبناي اطلاعات عمومي نسبت به ديگر سرمايه گذاران داشته باشند (راعي ،تلنگي – 1387 به نقل از وطن پرست و همكاران).

ازجمله افرادي كه به چنين اطلاعاتي دسترسي دارند مي توان به مديران و افراد درون سازماني اشاره نمود. غالباً اين افراد در مقايسه به افراد برون سازماني درك بهتري از وضعيت مالي و عملكرد شركت دارند و مي توانند به اطلاعات محرمانه دسترسي داشته باشند . براساس تئوري نمايندگي بر گرفته شده از تئوري بازي ها [1] مديران به عنوان نمايندگان سرمايه گذاران ممكن است به گونه اي عمل نمايند و يا تصميماتي اتخاذ نمايند كه لزوماً در راستاي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران نباشد.مسائل و هزينه هاي نمايندگي در زمينه فراهم كردن اطلاعات براي سرمايه گذاران موجب مي شود تا مديران انگيزه متفاوتي نسبت به سرمايه گذاران داشته باشند . تضاد منافع ميان مديران و سرمايه گذاران موجب شده است كه مديران از برتري اطلاعاتي خود براي انتقال ثروت از سرمايه گذاران به سمت خودشان استفاده نمايند (واتز -2003).افزايش قيمت بازار سهام ،منافع مدير را افزايش مي دهد و مديران مي توانند اطلاعات را به گونه افشا نمايند كه قيمت سهام را افزايش دهند (لافوند و واتز – 2008).لذااین سوال مطرح است که آیا بين عدم تقارن اطلاعاتي و نرخ بازده غير عادي رابطه معناداري وجود دارد ؟

سرمایه گذاران برای اینکه بتوانند ریسک و ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری خود را برآوردکنند، نیاز به صورتهای مالی دارند که اطلاعات اثرگذار و قابل اعتماد ارائه نماید، در حالیکه مدیران نمي خواهند همه اطلاعات را افشاء نمايند و براساس دو دیدگاه فرصت طلبانه و کارایی قراردادها درصدد دست کاری در صورتهای مالی مي باشند (اسكات و همکاران ، 2008). عدم تقارن اطلاعاتي به مديران فرصت دستكاري ارقام حسابداري به ويژه بيش نمايي در آمدها و كم نمايي هزينه ها و درنتيجه گمراه ساختن سرمايه گذاران مي دهد . بدين ترتيب و با توجه به تئوري نمايندگي به نظر مي رسد وجود ساز و كار كنترلي و يا نظارتي كافي براي محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع لازم باشد .وضع محدوديت قانوني جهت عدم افشا اطلاعات محرمانه ،عدم اجازه معامله و سرمايه گذاري براي افراد داراي اطلاعات محرمانه و همچنين افزايش كيفيت اطلاعات عمومي تهيه شده در صورتهاي مالي از سازو كارهايي است كه ضمن كاهش عدم تقارن اطلاعاتي، از سرمايه گذاران برون سازماني در مقابل مسائل نمايندگي محافظت مي نمايد . در چنين شرايطي تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري با هدف حمايت از حقوق ذي نفعان و ارائه صادقانه صورتهاي مالي بر ارائه اطلاعات مفيد به سرمايه گذاران تاكيد مي نمايند و از محافظه كاري به عنوان ابزاري براي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه نمايندگي مرتبط با نامتقارن بودن اطلاعات استفاده مي نمايند.شواهد تجربي حاكي از آن است محافظه کاری حسابداری موجب کاهش انگيزه مدیریت براي سرمایه گذاری در پروژه هايي مي گردد كه خالص ارزش فعلي (NPV) منفي است (وات، 2003؛ بال و شيواكومار2005؛ فرانسیس و مارتین، 2010، احمد و دالمن 2011) همچنين مي تواند هزينه هاي نمايندگي را كاهش دهد (زانگ – 2008، بيتي- 2009) .حسابداري محافظه كارانه بهترين خلاصه ممكن از اطلاعات قطعي به غير از قيمت سهام در رابطه با عملكرد جاري براي سرمايه گذاران فراهم آورد و همچنين باعث افشاء آن دسته از اطلاعاتي مي گردد كه مديران نسبت به انتشار آنها  بي ميل هستند.(لافوند و واتز – 2008).محافظه كاري از طريق محدود نمودن مديريت سود ،بهبود سطح افشا اطلاعات ،بهبود مديريت تصميمات در زمينه سرمايه گذاري مي تواند منجر به بهبود محيط هاي اطلاعاتي گردد و از اين طريق زمينه هاي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي را فراهم می آورد(دي كروات-2012). محافظه كاري با شناسايي سريع اخبار اقتصادي بد نسبت به اخبار اقتصادي خوب منجر به افزايش سطح كيفيت افشاء اطلاعات حسابداري مي گردد .كيفيت افشاء از طريق تغيير دادن رفتار مبادلاتي سرمايه گزاران ناآگاه و يا بي اطلاع و براساس تئوري شناخت سرمايه گذار[2]عدم اطمينان راجع به ارزش شركت را كاهش مي دهد (براون و همکاران – 2009) و اين امر به نوبه خود عدم تقارن اطلاعاتي و مساله گزينش نادرست را كاهش خواهد دارد و موجبات افزايش كارايي بازار را فراهم مي آورد .و با توجه به تئوري بازار كارا افزايش كارايي بازار سبب مي گردد كه ارزش بازارسهام به ارزش ذاتي سهام نزديكتر شده و بازده غير عادي در بازار كاهش يابد . لذا این سوال مطرح است که آیا محافظه كاري از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي تواند باعث حركت بازار به سمت بازار كارا گردد و نرخ بازده غير عادي را كاهش دهد یا نه؟ و از این طریق (1) انگیزه و تمایل سرمایه گذاران را برای ورود به چنین بازارهایی افزایش خواهد داد (2) واحدهای تجاری خواهند توانست با سهولت بیشتر و با هزینه کمتر منابع مالی خود را تامین نمایند (3) زمینه حرکت سرمایه های راکد به سمت تولید را فراهم می آورد و بی انظباطی های حاکم در بازار سرمایه را به حداقل خواهد رساند. (4)افزایش ارتباط بین نقدینگی جامعه و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورد و از این طریق نرخ تورم و نرخ بیکاری کاهش خواهد داد.

[1] – تئوری بازی ها در مورد رابطه متقابل دو یا چند بازیگر، الگوهایی ارائه مي نمايد . این رابطه متقابل در حالی برقرار می شود که از یک سو پدیده عدم اطمینان ناشی از قابل پیش بینی نبودن رویدادها و از سوی دیگر اطلاعات نامتقارن وجود دارد.(اسکات و همکاران -2008)

[2] – سرمايه گزاران تمايل به سرمايه گذاري و مبادله سهام شركتهايي دارند كه به خوبي شناخته شده اند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *