پایان نامه رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

دانلود پایان نامه

1-12- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها

مدیریت موجودی‌ها[1] (IVS)

اثربخشی مدیریت موجودی‌ها، به عنوان متغیر وابسته این تحقیق، بر حسب مشخصه‌های گوناگون توضیح داده می‌شود. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام شده بود، کارایی مدیریت موجودی با نسبت موجودی‌ها به فروش (IVS) مشخص می‌شود. نسبت موجودی‌ها به فروش با تقسیم متوسط موجودی‌ها به فروش محاسبه می‌شود. که اطلاعات مربوط به این متغیر از صورت‌های مالی و از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی[2](INS)

آن درصد از سهام شرکت در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های باز نشتگی، شرکت‌های سرمایه گذاری و……. می‌باشد. داده‌های مورد نیاز جهت محاسبه در صد مالکیت سرمایه گذاران نهادی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی 1390)

مالکیت مدیریتی[3] (MAN)

مالکیت مدیریت با نسبت سهام تحت مالکیت مدیریت ارشد تقسیم بر کل تعداد سهام اندازه گیری می‌شود که اطلاعات مود نظر جهت محاسبه ماکیت مدیریتی از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (زین الدینی 1390)

دوگانگی وظیفه مدیر عامل[4] (BLS)

در این تحقیق یکی بودن و نبودن رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از گزارشات هیات مدیره استخراج، و در شرکت‌هایی که این دو پست سازمانی توسط یه نفر اشغال شده بوده مقدار آن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. (وهب 2013)

اندازه هیات مدیره [5](BOA)

در تحقیق حاضر تمامی اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شده است.که اطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (زین الدینی 1390)

رشد شرکت[6](GRO):

رشد شرکت بر اساس این مبنا کنترل می‌شود که بازده موجودی‌ها، همزمان با رشد، افزایش می‌یابد این نسبت نشان دهنده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت می‌باشد. که اطلاعات مربوطه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

اندازه شرکت [7](SIZ)

این متغیر با کل دارایی‌های شرکت ارزیابی می‌شود. لگاریتم طبیعی دارایی‌ها برای اندازه شرکت استفاده شده است. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

نسبت سود آوری [8](PRO)

سودآوری با بازده دارایی‌ها مشخص می‌شود که با تقسیم سود شرکت‌ها قبل از کسر مالیات تقسیم بر کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. داده‌های مورد نیاز برای محاسبه نسبت سود آوری از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

اهرم شرکت[9] (LEV)

اهرم شرکت با نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که داده‌های مورد نیاز برای محاسبه اهرم شرکت از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. (وهب 2013)

 

 

 

 

فشردگی سرمایه [10](CPA)

فشردگی سرمایه با نسبت خالص دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها اندازه گیری می‌شود. که اطلاعات مربوط به این متغیر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج می‌شود. (وهب 2013)

سن شرکت[11] (AGE)

سن شرکت برای این کنترل می‌شود که پیچیدگی سازمانی نشان داده شود چون ویژگی‌ها، متغیرها و اولویت‌های یک سازمان نسبت به چرخه عمر شرکت تغییر می‌کنند. این متغیر همچنین با دوره زمانی از تاریخ الحاق تا سال تحلیل نشان داده می‌شود. (وهب 2013)

درصد مالکیت بزرگ‌ترین سهمداران BIG)):

برابر است با درصد بزرگ‌ترین سهامدار واطلاعات مربوط به آن از سایت پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است. (وهب 2013)

 درصد مالکیت دارندگاه پیش از 5% سهام شرکت

برابر است با مجموع درصد مالکیت سهامدارانی که بیش از 5% سهام شرکت را در اختیار دارند.

که این متغیر از نسبت منفعت سهامداران دولتی بر کل سرمایه محاسبه می‌شود. داده‌های مربوط به این متغیر از سایت پژوهش،توسعه ومطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار استخراج شده است.

 [1]  inventory management

[2]  Institunational Investor Ownership

[3]  Managerial ownership

[4]  board leadership structure

[5]  Board size

[6]  Firm growth

[7]  Firm size

[8]  Profitability

[9]  Firm leverage

[10]  Capital intensity

[11]  Firm age

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92