پایان نامه رابطه بین نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

4-1. آمارهای توصیفی

آمارهای توصیفی مربوط به متغیرها، در جدول 4-1  نشان داده شده است. این جدول میانگین، میانه، بیشینه و کمینه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و آماره جارگ-برا[1] و احتمال­های مربوط به آن­ها را نشان می­دهد. همانطور که مشاهده می­شود میانگین بازدهی­ها تنها برای صرف ریسک پرتفوی مثبت است. همچنین بیشترین مقادیر مربوط به میانه، ماکزیمم مربوط به صرف ریسک پرتفوی است و کمترین میزان مینیمم مربوط به صرف ریسک پرتفوی است. طبق آماره­­ی انحراف معیار میزان پراکندگی در سری صرف ریسک پرتفوی بالاترین مقدار را دارد و کمترین میزان پراکندگی در عامل ارزش دفتری به ارزش بازار دیده می­شود. همچنین براساس آماره­ی چولگی، سری­های صرف ریسک پرتفوی، صرف ریسک بازار، عامل اندازه و عامل ارزش دفتری به ارزش بازار چوله به راست هستند و عامل شتاب و انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی (tracking Error) چوله به چپ می­باشند. آماره کشیدگی نشان می­دهد که صرف ریسک پرتفوی، عامل اندازه، انحراف معیار مازاد بازده پرتفوی (tracking Error)  و عامل شتاب کشیده­تر از توزیع نرمال هستند. آماره جارگ-برا توزیع سری­ها را نشان می­دهد. P-Value محاسبه شده برای آماره جارگ-برا برای تمام متغیرها کوچکتر از ۰/۵است، لذا توزیع داده­ها در تمام سری­ها غیر نرمال است.

[1] Jargu-bera

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92