پایان نامه رشته حسابداری: ارائه راهکارهایی به منظور بهبود استانداردهای حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۴- برآورد متغیرهای پژوهش

با توجه به اینکه که برازش هر مدل رگرسیونی و نتیجه گیری منطقی از خروجی های آن نیاز به تایید مفروضات کلاسیک از جمله نرمال بودن جزء اختلال ، صفر بودن میانگین جزء های اختلال ، همسانی واریانس ، عدم وجود خود همبستگی دارد . لذا در این فصل قبل از آزمون فرضیه های پژوهش ، هر یک از مدلهای رگرسیونی مندرج در جدول شماره ۲- ۴ از لحاظ نرمال بودن متغیر وابسته و مفروضات کلاسیک مدل های رگرسیونی مورد سنجش قرار گرفته اند .

۱-۲-۴- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته

با توجه به اینکه در جامعه‌های با توزیع نرمال، روش‌های پارامتریک و در جامعه‌های با توزیع غیر نرمال، روش‌های نا پارامتریک به کار گرفته می‌شود، لذا در این پژوهش ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن متغیر های وابسته  مدلهای رگرسیونی اشاره شده در جدول ۲-۴  با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (KS)  مورد بررسی قرار گرفته اند . از مزیت های این آزمون آن است که تمام مشاهدات را به صورت مشاهده اصلی در نظر می گیرد و همچنین در ارتباط با مشاهدات کوچک نیز این آزمون اعمال شدنی بوده و دارای نتایج قابل اتکایی می باشد .در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از ۵% باشد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون رد می گردد.که خلاصه نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (KS)  در جدول ۳-۴ نمایان شده است .

از آنجایی که سطح معنا داری هر یک از متغیرهای اشاره شده در جدول شماره ۳-۴ کمتر از ۰٫۰۵ می باشد لذا فرضیه نرمال بودن متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیونی مورد آزمون (مدلهای شماره ۴،۳،۲،۱ ) در سطح اطمینان ۰٫۹۵ رد می گردد . رد فرضیه نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون موجب می گردد تا محقق قبل از برآورد مدل رگرسیونی ، به کمک یکی از روشهای لگاریتمی، باکس – کاکس ، جانسون اقداماتی را در جهت نرمال سازی  انجام دهد .

۱-۱-۲-۴- نمودار هیستوگرام و پراکندگی بازده غیر عادی نسبت به توزیع نرمال

همانگونه که در جدول شماره۳-۴ نمایان است سطح معناداری بازده غیر عادی  کمتر از ۰٫۰۵ می باشد که این موضوع بیانگر رد فرض نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان ۰٫۹۵ می باشد .همچنین با نگاهی اجمالی به نمودارهای پراکندگی متغیر مورد بحث  نسبت به خط توزیع نرمال (نگاره ۱-۴) در خواهیم یافت که متغیر مذبور از یک توزیع نرمال پیروی نمی نمایند .اما از آنجایی که تخمین مدلهای رگرسیونی و به تبع آن آزمون فرضیه های آماری با استفاده از روشهای پارامتریک تا حدود بسیار زیادی در گروی نرمال بودن متغیر می باشد از همین روی به کمک نرم افزارMINITAB  و با استفاده از روش جانسون نسبت به نرمال سازی متغیر مذبور اقدام شده است .که نتایج حاصل از نرمال سازی به شرح زیر می باشد .

نتایج استفاده از روش جانسون (نگاره۳-۴) بیانگر این مطلب است که بعد از تعدیل و تغییر متغیر بازده غیر عادی ، سطح معناداری به ۰٫۰۵۳ تغییر کرده است . بنابراین به منظور آزمون فرضیه های آماری ، از نتایج بدست آمده به کمک روش جانسون استفاده شده است .هچنین جهت اطمینان از این موضوع مجدداٌ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (KS) (برای متغیر تعدیل شده ) محاسبه گردید که نتایج این مهم در جدول ۴-۴ گنجانده شده است

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • شناسایی رابطه بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به منظور بهبود استانداردهای حسابداری با توجه به نتایج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد