پایان نامه رشته حسابداری: ارائه راهكارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- برآورد متغیرهای پژوهش

با توجه به اینکه که برازش هر مدل رگرسیونی و نتیجه گیری منطقی از خروجی های آن نیاز به تایید مفروضات کلاسیک از جمله نرمال بودن جزء اختلال ، صفر بودن میانگین جزء های اختلال ، همسانی واریانس ، عدم وجود خود همبستگی دارد . لذا در این فصل قبل از آزمون فرضیه های پژوهش ، هر یک از مدلهای رگرسیونی مندرج در جدول شماره 2- 4 از لحاظ نرمال بودن متغیر وابسته و مفروضات کلاسیک مدل های رگرسیونی مورد سنجش قرار گرفته اند .

1-2-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته

با توجه به اينكه در جامعه‌های با توزيع نرمال، روش‌های پارامتريك و در جامعه‌های با توزيع غير نرمال، روش‌های نا پارامتریک به كار گرفته می‌شود، لذا در این پژوهش ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن متغیر های وابسته  مدلهای رگرسیونی اشاره شده در جدول 2-4  با استفاده از آزمون كلموگروف- اسمیرنوف (KS)  مورد بررسی قرار گرفته اند . از مزیت های این آزمون آن است که تمام مشاهدات را به صورت مشاهده اصلی در نظر می گیرد و همچنین در ارتباط با مشاهدات کوچک نیز این آزمون اعمال شدنی بوده و دارای نتایج قابل اتکایی می باشد .در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون رد می گردد.که خلاصه نتایج حاصل از آزمون كلموگروف- اسمیرنوف (KS)  در جدول 3-4 نمایان شده است .

از آنجایی که سطح معنا داری هر یک از متغیرهای اشاره شده در جدول شماره 3-4 کمتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه نرمال بودن متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیونی مورد آزمون (مدلهای شماره 4،3،2،1 ) در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد . رد فرضیه نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون موجب می گردد تا محقق قبل از برآورد مدل رگرسیونی ، به کمک یکی از روشهای لگاریتمی، باکس – کاکس ، جانسون اقداماتی را در جهت نرمال سازی  انجام دهد .

1-1-2-4- نمودار هیستوگرام و پراکندگی بازده غیر عادی نسبت به توزیع نرمال

همانگونه که در جدول شماره3-4 نمایان است سطح معناداری بازده غیر عادی  کمتر از 0.05 می باشد که این موضوع بیانگر رد فرض نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان 0.95 می باشد .همچنین با نگاهی اجمالی به نمودارهای پراکندگی متغیر مورد بحث  نسبت به خط توزیع نرمال (نگاره 1-4) در خواهیم یافت که متغیر مذبور از یک توزیع نرمال پیروی نمی نمایند .اما از آنجایی که تخمین مدلهای رگرسیونی و به تبع آن آزمون فرضیه های آماری با استفاده از روشهای پارامتریک تا حدود بسیار زیادی در گروی نرمال بودن متغیر می باشد از همین روی به کمک نرم افزارMINITAB  و با استفاده از روش جانسون نسبت به نرمال سازی متغیر مذبور اقدام شده است .که نتایج حاصل از نرمال سازی به شرح زیر می باشد .

نتایج استفاده از روش جانسون (نگاره3-4) بیانگر این مطلب است که بعد از تعدیل و تغییر متغیر بازده غیر عادی ، سطح معناداری به 0.053 تغییر کرده است . بنابراین به منظور آزمون فرضیه های آماری ، از نتایج بدست آمده به کمک روش جانسون استفاده شده است .هچنین جهت اطمینان از این موضوع مجدداٌ آزمون كلموگروف- اسمیرنوف (KS) (برای متغیر تعدیل شده ) محاسبه گردید که نتایج این مهم در جدول 4-4 گنجانده شده است

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *