پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

 در این پژوهش برای پاسخ دادن به سوال های پژوهش ، سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه ها، در هر یک ازموارد یک مدل رگرسیون تخمین زده شد ودرهرکدام از این مدل ها ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی، مقدار ثابت، معناداری هر یک از این ضرایب، معناداری کل مدل، ضریب تعیین و مقادیر دوربین- واتسون، بررسی و تحلیل شد.

5-2-1-ایستایی

 ابتدا پیش از برآورد مدل، جهت جلوگیری از بروز مشکل رگرسیون کاذب متغیرهای مستقل، وابسته وکنترلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از آزمون های لوین، لی و چو یا هاردی استفاده شد. بررسی مقادیر آماره های محاسبه شده در این آزمون ها (جدول4-1) نشان می دهد که برای تمامی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش P-Value  کوچکتر از 1درصد بوده است. بنابراین متغیرها در سطح 99 درصد ایستا هستند.

5-2-2-فرضیه های مربوط به ارزش دفتری اهرم مالی و بازده غیر عادی

 اولین فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی اول و دوم به بررسی رابطه نسبت اهرمی براساس ارزش دفتری وبازده غیر عادی انباشته اختصاص دارد. در فرضیه فرعی(1) رابطه نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی و حقوق صاحبان سهام براساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی درهرصنعت بررسی شد. با توجه به جدول شماره 4-2 نتایج آزمون چاو نشان می دهد که استفاده از روش داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر کارآمد است و همچنین نتایج آزمون هاسمن نشان داد که بایستی جهت برآورد بایستی از روش اثرات ثابت استفاده شود. خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی 1 و 2 و فرضیه اصلی 1 در جدول 5-1 نشان داده شده است.

با توجه به جدول 5-1 و مقدار آماره t  وP-value  به دست آمده برای متغیر نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری (2.88- و 0041.) می توان گفت بین نسبت اهرم مورد استفاده و بازده غیر عادی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

در فرضیه فرعی 2 رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت بررسی شد. مدل مورد استفاده در فرضیه فرعی 2 با توجه به نتایج جدول 4-4 با استفاده از مدل پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردیده است. با توجه به جدول 5-1 و مقدار آماره t  وP-value  گزارش شده برای متغیر نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری (7.9214- و 000.) می توان نتیجه گرفت که رابطه این نسبت اهرم و بازده غیر عادی نیز منفی و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است.

در فرضیه اصلی 1 هر دو نسبت اهرم بر اساس ارزش دفتری هم زمان در مدل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس جدول 4-6 در آزمون این فرضیه از روش داده های پانل و اثرات تصادفی استفاده شد. با توجه به جدول 5-1 آماره t  وP-value  برای نسبت بدهی ها به جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر 26.51- و 0.000 و برای نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام برابر 4.6608- و 0.000است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت در سطح اطمینان 99 درصد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از این فرضیه ها با نتایج بدست آمده از پژوهش فاما و فرنچ (1992) ، اوپلر و تایتمن(1994) ، دیمترو و جین(2005) هماهنگ است اما با نتایج مودیلیانی و میلر(1958) ، ماسولیس(1983) و بانداری(1988) و یانگ و همکاران(2009) مغایرت دارد. در مورد پژوهش مورادگلیو و سیواپرساد(2012) نتایج پژوهش آنان در بخش کالای مصرفی، خدمات و کالاهای صنعتی با نتایج این پژوهش هماهنگ است. اما دربخش خدمات رفاهی و همچنین نمونه ترکیبی از همه شرکت ها نتایج بدست آمده با نتایج این پژوهش مغایر است. در مورد پژوهش های داخلی، نتایج به دست آمده با نتایج بهرامفر وشمس عالم(1383) هماهنگ است اما با نتایج ملکی پور غربی (1375) مغایرت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیقات بسیاری پیرامون بررسی عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته است، لیکن هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت است. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد رابطه ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج بررسی رابطه ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده است، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[1]، 1992) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می شود.

[1] Fama & French

پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *