پایان نامه رشته حسابداری-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ، كه یك روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور كه در نگاره ( 1-4 ) مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.088-) می باشد که این عدد در سطح خطای  5% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد .

باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می شود،  فرض H1  رد می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود .

جهت بررسی استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یكدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها وجود دارد

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( 5 / 1) تا (5 /2 ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر(2.100)است. كه در بازه مورد نظر قرارگرفته است و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد كه خطاهااز یکدیگر مستقل نیستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

ANOVA نماینگر تحلیل واریانس رگرسیون می باشد. طبق این خروجی، معنی داری كلی مدل  رگرسیون و همچنین قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته  آزمون می شود. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد.

H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد

H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

همانطور که در نگاره14-4 مشاهده می شود با توجه به اینکه Sig بیشتر از(05/0) می باشد بنابراین فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید نمی شودو فرض H1رد خواهد شد.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت وردبررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *