پایان نامه رشته حسابداری-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ، كه یك روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور كه در نگاره ( 1-4 ) مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.088-) می باشد که این عدد در سطح خطای  5% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد .

باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می شود،  فرض H1  رد می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود .

جهت بررسی استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یكدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها وجود دارد

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( 5 / 1) تا (5 /2 ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر(2.100)است. كه در بازه مورد نظر قرارگرفته است و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد كه خطاهااز یکدیگر مستقل نیستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

ANOVA نماینگر تحلیل واریانس رگرسیون می باشد. طبق این خروجی، معنی داری كلی مدل  رگرسیون و همچنین قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته  آزمون می شود. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد.

H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد

H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

همانطور که در نگاره14-4 مشاهده می شود با توجه به اینکه Sig بیشتر از(05/0) می باشد بنابراین فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید نمی شودو فرض H1رد خواهد شد.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت وردبررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *