پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال۱۹۶۳ ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال۱۹۷۷ ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۳ و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. با ورود تئوریهای جدیدبه حیطه ساختار سرمایه مفاهیم جدید ازجمله انعطاف پذیری تفکر غالب در تصمیمات ساختار سرمایه گردید. انعطاف پذیری مالی دارای تعاریف گوناگونی است که ازآن جمله می توان به” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواند منابع مورد نیاز برای  واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید” اشاره کرد. پوسیا و جونز)۲۰۰۹ ،ص۲)[۱] انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می نماید که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصتهای غیر منتظره با توجه به سیاست های مالی و ساختار مالی شرکتها بستگی دارد”. ارزش انعطاف پذیری مالی با افزایش تفاوت در هزینه های تامین مالی خارجی و داخلی، افزایش می یابد.  از این رو ، شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند دارای احتمال بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های مالی هستند، که ممکن است شرکت را مجبور به تعدیل سرمایه گذاری های ثابت خود و تبدیل آنها به پول نقد در جریانهای شوک نقدینگی شود.

 

۲-۵ نتایج تحقیق:

نتایج حاصل از فرضیه اول:

با توجه به اینکه برای آزمون فرضیه اول از دو متغیر وابسته استفاده گردید است. و متغیر وابسته بازدهی غیر عادی به روش بازار در هیچ یک از مدل ها معنادار نبود لذا نتایج تحقیق صرفاً مبتنی بر بازدهی غیرعادی به روش متوسط ۳ سال خواهد بود.

همانطور که در فصل قبل اشاره شد ، طبق روش فارکلند و وانگ انعطاف پذیری دارای ارزش مثبتی است. درواقع واکنش سرمایه گذاران به تغییرات وجه نقد مثبت می باشد و سرمایه گذاران نسبت به ۱ ریال افزایش در وجه نقد ۲٫۷۵ریال ارزش شرکت را افزایش می دهند که بیان می دارد سرمایه گذاران به وجه نقد که یکی از معیار های انعطاف پذیری شرکت است توجه خاصی دارند یعنی هر چه شرکت دارای وجه نقد بیشتری باشد می توان انتظار داشت دارای انعطاف پذیری بیشتری باشد. لذا سرمایه گذاران با درک این موضوع با افزایش و یا کاهش وجه نقد شرکت، ارزش آن را متناسب با میزان افزایش یا کاهش تعدیل می نمایند. بنابراین فرضیه اول که دارای ۲ فرضیه فرعی بودو بیان می داشت که ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش فارکلند و وانگ مثبت است تائید می گردد. اما ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک دارای ضریب منفی بوده و از نظر آماری معنادار نیست، بنابراین نمی توان در مورد ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک تفسیری ارائه کرد. فرضیه دوم فرعی برای فرضیه اول بیان می دارد که ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک مثبت است که نتایج نشان می دهد فرضیه تائید نمی گردد. به علت اینکه فرضیه اول فرعی تائید و فرضیه دوم فرعی تائید نمی گردد لذا فرضیه اول رد می گردد. در ایران تحقیقی در رابطه با ارزش نهایی وجه نقد و انعطاف پذیری مالی صورت نگرفته است اما نتایج فرضیه اول حاضر با تحقیق فارکلندو وانگ،۲۰۰۶مشابهت دارد وبا تحقیق کلارک نیز مشابهت دارد اما در تحقیق کلارک ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار بود ولی در این تحقیق معنادار نیست و با توجه به اینکه مدل کلارک و فارکلند مشابه است و فقط چند متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری و همچنین اندازه شرکت اضافه شده است شاید به علت معنادار شدن آنها متغیر ارزش نهایی وجه نقد معنادار نشده.

 

[۱] . Mark Puccia and Rob Jones, 2009

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت وردتاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه