پایان نامه مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

6

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

5-1-مقدمه

در فصل قبل داده­هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و فرضيه­ها آزمون شدند، حال در فصل پاياني اين پژوهش، به چند نکته اساسي مي پردازيم ابتدا خطوط کلي پژوهش از ابتدا تا نتايج  تجزيه تحليل­ها­ي پژوهش مرور مي کنيم ودر ادامه به يافته­هاي هاي پژوهش مي پردازيم و در گام بعدي به بحث و نتیجه گيري در مورد فرضيه­هاي پژوهش مي پردازيم .در پايان مطالب اين فصل مشتمل بر محدوديتها و پيشنهاداتي براي پژوهش های آتي است .

5-2- مروي برخط مشی کلي پژوهش

هدف اصلي اين پژوهش” بررسي رابطه بين کيفيت سود و نقدشوندگي سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” طي سال هاي 1387 تا1392(با یکسال تقدم) بود که در اين راستا کيفيت سود با استفاده از دوالگوي مورد بررسي قرار گرفت. اولين الگوي کيفيت سود الگوي ديچاو است که مدل ان در  فصل سوم ارايه شده است. انحراف معیار 3 ساله باقیمانده (پسماند) این مدل بیانگر کیفیت اقلام تعهدی در یک سال مالی می باشد. ابتدا ما کيفيت اقلام تعهدي را با استفاده از  از این الگو بدست اورديم سپس برازش رگرسيوني  با استفاده از اقلام تعهدي بدست آمده انجام داديم.(آزمون های فرعی)

الگوي دوم متناظر با کيفيت سود الگوي لويز است که برابر با انحرف استاندارد از سود عملياتي تقسيم بر انحراف استاندارد از جريان نقدي عملياتي بدست مي ايد که از طریق این الگو هموارسازی سود بدست آمد. طرف دوم قضيه، نقدشوندگي سهام است. در اين پژوهش از هفت مورد از نماينده هاي نقدشوندگي استفاذه شده متغیر وابسته می باشد که عبارتند از: درصد سهام آزاد شناور- تعداد روزهای معاملاتی- زمان انتظار معامله- حجم معاملات- گردش سهام- ارزش معاملات- گردش سهام آزاد شناور برآورد می شود ، که هر کدام جنبه اي از شرايط نقدشوندگي را مورد بحث وبررسي قرار مي­دهد.در این پژوهش برای آزمون فرضیات یک مدل جانبی و چهارده مدل نهایی وجود دارد.

در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود. از آنجا که مدل‌هاي خطي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مدل‌هاي رگرسيوني است از مفروضات رگرسیونی استفاده شد. ما در ابتداي آزمون فرضيه آزمون فرض نرمال بودن را براي تعيين روش هاي آماري انجام داديم . طبق نتايج بدست امده ازآزمون جارک-برا داده­هاي پژوهش داراي توزيع نرمال نبودند که در جهت نرمال سازي از طریق تبدیل جانسون اقدام شد،که به غیر از درصدسهام آزاد شناور،تعداد روزهای معاملاتی و گردش سهام بقیه نرمال شدند که برای نرمال کردن از قضیه حدمرکزی استفاده کردیم.

قبل از برآورد مدل به منظور اطمینان از نتایج پژوهش و ساختگی نبودن روابط اقدام به آزمون مانایی شد، مشخص گرديد که تمامی متغيّرها  در سطح مانا بودند.و از طریق ضریب همبستگی پیرسون عدم وجود هم خطی میان متغیرهای مستقل آزمون گردید.

در داده های ترکیبی ابتدا به منظور انتخاب بین روش های داده های تابلویی و داده های تلفیقی از”آزمون F لیمر”استفاده می شود. اگر p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای 5%باشد ازداده های تلفیقی (Pooled) و در غیر اینصورت از داده های تابلویی(Panel) استفاده شد. در صورتیکه داده ها به صورت تابلویی بود،از”آزمون هاسمن” استفاده شد. یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون،عدم خود همبستگی از طریق آزمون دوربین-واتسون انجام شد و همچنین آزمون همسان بودن واریانس خطا از طریق روش بارتلت آزمون شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. رابطه بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه رابطه کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران،مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92