دانلود پایان نامه درباره نانولوله، سیلیسیم، CSA

دانلود پایان نامه

………………………………………. ۳۸

۲-۳-۲-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۲-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۳ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۳-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۳-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتمP در لایه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۳-۳-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۴ بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید در لایه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۳-۴-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتمAl در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۳-۳-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با
اتمP در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۴-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله آرمچیر(۴و۴) سیلیسیم کاربید…………………………….. ۵۶

۲-۴-۱ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………. ۵۷

۲-۴-۲ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم………………………….. ۵۸

۲-۴-۳ بررسی پارمترهای NQR نانوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم…………………………… ۵۹

۲-۴-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم……………………………. ۶۰

۲-۵- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید……………………………………… ۶۱

۲-۵-۱- بررسی ساختارهای هومو-لومو در لایه اول………………………………………………….. ۶۱

۲-۵-۲- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه سوم…………………………………………………. ۶۵

۲-۵-۳- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه پنجم………………………………………………….. ۶۸

۲-۵-۴- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه هفتم……………………………………………….. ۷۱

۲-۶ بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو-لومو نانولوله سیلیسیم کاربید ………….. ۷۴

۲-۶-۱- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول………………….. ۷۷

۲-۶-۲ بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه سوم…………………. ۷۹

۲-۶-۲ بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه پنجم……………… ۸۱

۲-۶-۲ بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه هفتم……………… ۸۳
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فصل سوم

۳-۱-بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار زیگزاگ (۰و۸) نانولوله سیلیسم کاربید…………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۲-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید………………………………….. ۸۹

۳-۲-۱ بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول………………………………………………. ۸۹

۳-۲-۱ بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه دوم ……………………………………………… ۹۱

۳-۲-۱ بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه سوم………………………………………………. ۹۳

۳-۲-۱ بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه چهارم…………………………………………. ۹۶

۳-۳ بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید……………………….. ۹۷

۳-۳-۱ بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید در لایه اول……. ۹۸

۳-۳-۱-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Alدر لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۳-۳-۱-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم P در لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۳-۱-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۳-۳-۲ بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید در لایه دوم….. ۱۰۴

۳-۳-۲-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Al در لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۳-۳-۲-۲
بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۳-۲-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۳-۳ بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید در لایه سوم…. ۱۰۹

۳-۳-۳-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Al در لایه سوم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۳-۳-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم P در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۳-۳-۳-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Al-P در لایه سوم………………………………………………………………………………………………………. … ۱۱۴

۳-۳-۴ بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۳-۴-۱ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم Al در لایه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۳-۳-۴-۲ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتم P در لایه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۳-۳-۴-۳ بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته ۲۹Siو ۱۳C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه چهارم………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله زیگزاگ(۰و۸) سیلیسیم کاربید…………………….. ۱۲۰

۳-۴-۱ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول…………………………۱۲۱

۳-۴-۲ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم…………………………۱۲۱

۳-۴-۳ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………………… ۱۲۳

۳-۴-۴ بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………………..۱۲۳

۳-۵- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید………………………………..۱۲۴

۳-۵-۱ بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول………………۱۲۵

۳-۵-۲ بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………..۱۲۸

۳-۵-۳ بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………۱۳۲

۳-۵-۴ بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………۱۳۵

۳-۶ بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو………………………………………۱۳۸

۳-۶-۱- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول…………….۱۳۸

۳-۶-۲- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه دوم………….. ۱۴۰

۳-۶-۳- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه سوم…………..۱۴۲

۳-۶-۴- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه چهارم……… ۱۴۴
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………۱۴۶

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فهرست جداول

جدول ۲-۱ پارامترهای طول پیوند و زاویه

Author: mitra6--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *