مقایسه میانگین‌ها

دانلود پایان نامه

وبرد باری، امیدواری ام را درپیمودن راه علم و دانش دو چندان کرد.
دخترم محبوبم کمند که در لحظه لحظه زندگی موجب دلگرمی و نشاط زندگیم بود.

با سپاس فراوان از
استاد صبور، مهربان و دانشمند، جناب آقای دکترحسن بلند که مرا در تدوین این پایان‌نامه با دقت نظر و عمق اندیشه خویش یاری نمودند.
همچنین بر خود لازم میدانم از کمکهای بیدریغ دکتر سید علی نورحسینی کمال تشکر و قدردانی را نمایم.

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات گیلان
حوزه معاونت پژوهشی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب لیدا فلاح ذبیحی نیاکو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی بالینی که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان مقایسه طرحوارههای فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب با کسب نمره ۲۰ و درجه بسیار عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
۲) این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: لیدا فلاح ذبیحی نیاکو
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- متغیرها ۶
۱-۶- سؤالات تحقیق ۶
۱-۷- فرضیه‏های تحقیق ۶
۱-۸- اصطلاح شناسی(ترمینولوژی) ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۰
۲-۱- پیش درآمد ۱۱
۲-۲- تاریخچه طرحواره ۱۲
۲-۳- تعریف طرح واره ۱۳
۲-۴- تجارب کودکی و طرح واره های ناسازگار ۱۶
۲-۵- ذهنیت های طرح واره ای ۱۸
۲-۶- حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه ۲۰
۲-۷- عملکردهای طرح واره ۲۷
۲-۸- تدوام طرح واره ۲۷
۲-۹- بهبود طرح واره ۲۸
۲-۱۰- سبک های مقابله ای ناسازگار ۲۸
۲-۱۱- جبران افراطی طرح واره ۲۹
۲-۱۲- اجتناب طرح واره ۲۹
۲-۱۳- تسلیم طرح واره ۳۰
۲-۱۴- سیمای بالینی طرحواره های فعال مربوط به افسردگی و اضطراب ۳۰
۲-۱۵- منظور از افسردگی چیست؟ ۳۲
۲-۱۶- سبب شناسی افسردگی ۳۳
۲-۱۷- افسردگی از دیدگاه نظریه های زیست شناختی ۳۴
۲-۱۸- معاینه وضعیت روانی ۳۹
۲-۱۹- ملاکهای DSM-IV-TR درمورد دوره افسردگی اساسی ۴۰
۲-۲۰- درمان های اختلالات افسردگی ۴۱
۲-۲۰-۱- درمان های روانشناختی افسردگی ۴۱
۲-۲۱- اضطراب ۴۴
۲-۲۲- تفاوت ترس و اضطراب ۴۵
۲-۲۳- اختلالات اضطرابی ۴۶
۲-۲۴- نشانههای اضطراب ۴۷
۲-۲۵- اختلال اضطراب اجتماعی ۴۷
۲-۲۶- علت شناسی ۴۸
۲-۲۶-۱- عوامل رفتاری ۴۸
۲-۲۶-۲-عوامل شناختی ۴۸
۲-۲۷- نظریه های اضطراب ۴۸
۲-۲۷-۱- نظریه زیست شناختی ۴۸
۲-۲۷-۲- نظریه رفتارگرایی ۴۹
۲-۲۷-۳- نظریه روانکاوی ۴۹
۲-۲۷-۴- نظریه شناختی ۴۹
۲-۲۷-۵- علوم زیستی ۵۰
۲-۲۸- پیشینه پژوهش ۵۱
فصل سوم : روش پژوهش ۶۲
۳-۱- روش پژوهش ۶۳
۳-۲- جامعه آماری ۶۳
۳-۳- روش نمونه گیری و نمونه آماری ۶۳
۳-۴- روش اجرا ۶۳
۳-۵- ابزار پژوهش ۶۴
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۶۷
۴-۱- تحلیل توصیفی داده‌ها ۶۸
۴-۱-۱- گروه مضطرب ۶۸
۴-۱-۲- گروه افسرده ۶۸
۴-۱-۳- گروه بهنجار ۶۹
۴-۲- تحلیل استنباطی داده‌ها ۷۰
۴-۲-۱- فرضیه اصلی پژوهش ۷۲
۴-۲-۲- فرضیه‌های فرعی پژوهش ۷۶
۴-۲-۲-۱- فرضیه فرعی اول ۷۶
۴-۲-۲-۲- فرضیه فرعی دوم ۷۷
۴-۲-۲-۳- فرضیه فرعی سوم ۷۸
۴-۳- تحلیل رگرسیون خطی گام به گام ۷۹
۴-۳-۱- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر افسردگی ۷۹
۴-۳-۲- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر اضطراب ۸۳
۴-۴- نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی ۸۵
۴-۴-۱- پیشبینی تفاوت در اضطراب و افسردگی از لحاظ طرح واره ها ۸۵
۴-۴-۲- پیشبینی مهمترین طرح واره ها در ایجاد افسردگی و اضطراب ۸۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۹۳
۵-۱- مقدمه ۹۴
۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۹۴
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۹۸
۵-۴- پیشنهادات پژوهش ۹۸
منابع و مأخذ ۹۹
منابع فارسی ۱۰۰
منابع انگلیسی ۱۰۲
پیوست ها ۱۰۴
پرسشنامه طرحواره یانگ ۱۰۵
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس DASS ۱۱۰
فرم جمعیت شناختی ۱۱۲
خروجی داده ها ۱۱۳

فهرست جداول
جدول۳-۱: نقاط برش برحسب شدت خرده‌مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس ۶۵
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای گروه م
ضطرب ۶۸
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای گروه افسرده ۶۸
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی اعضای گروه بهنجار ۶۹
جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی رشته‌های تحصیلی اعضای گروه‌ها مضطرب، افسرده و بهنجار ۶۹
جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب و افسردگی سه گروه افسرده، مضطرب و بهنجار ۷۰
جدول ۴-۶: نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین‌های اضطراب و افسردگی در دو گروه مضطرب و افسرده ۷۱
جدول ۴-۷ : نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه گسستگی و طرد در دو گروه افسرده و مضطرب ۷۲
جدول ۴-۸: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه خودگردانی/عمکرد مختل در دو گروه افسرده و مضطرب ۷۳
جدول ۴-۹: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های محدودیت‌پذیری مختل در دو گروه افسرده و مضطرب ۷۳
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های حوزه دیگرجهت مندی در دو گروه افسرده و مضطرب ۷۴
جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین‌های طرحواره‌های پیش آمادگی/ پیش بازداری در دو گروه افسرده و مضطرب ۷۴
جدول ۴-۱۲: شاخص‌های آماری طرحوارههای هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه افسرده ۷۶
جدول ۴-۱۳: شاخص‌های آماری طرحوارههای هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه بهنجار ۷۷
جدول ۴-۱۴: شاخص‌های آماری طرحوارههای هیجده‌گانه مرتب شده از بیشترین به کمترین در گروه بهنجار ۷۸
جدول ۴-۱۵- خلاصه تحلیل رگرسیون چند گانه گامبهگام برای تبیین افسردگی دانشجویان براساس طرحوارهها ۸۰
جدول ۴-۱۶- تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیشبینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه ۸۱
جدول ۴-۱۷- ضرایب رگرسیون برای پیشبینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه ۸۳
جدول ۴-۱۸- خلاصه تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام برای تبیین اضطراب دانشجویان بر اساس طرحوارهها ۸۳
جدول ۴-۱۹- تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیشبینی میزان اضطراب ۸۴
جدول ۴-۲۰- ضرایب رگرسیون برای پیشبینی میزان اضطراب دانشجویان مورد مطالعه ۸۵
جدول ۴-۲۱- خلاصه فرآیند انجام شده ۸۵
جدول ۴-۲۲- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیشبینی شبکه عصبی ۸۷
جدول ۴-۲۳- خلاصه فرآیند انجام شده ۸۷
جدول ۴-۲۴- طبقهبندی موارد در افسردگی ۹۰
جدول ۴-۲۵- طبقهبندی موارد در اضطراب ۹۰
جدول ۴-۲۶- اهمیت طرح واره ها در پیشبینی شبکه عصبی ۹۱

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی ۸۶
نمودار ۴-۲- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیشبینی شبکه عصبی ۸۷
نمودار ۴-۳- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی ۸۹
نمودار ۴-۴- اهمیت طرح واره ها در پیشبینی شبکه عصبی ۹۲

چکیده
هدف: پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال ۹۳- ۹۲ در مراکز آموزش عالی استان گیلان مشغول به تحصیل بوده اند که تعداد آنها حدوداً۱۴۲۰۰۰ نفر بوده اند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، تعداد ۵۹۵ نفررا از دانشجویان را تشکیل می دهد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه DASS و طرحواره یانگ استفاده شد. در این پژوهش داده ها به سه شیوه متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. در شیوه اصلی که گروه های سه گانه با هم مقایسه شده اند و در شیوه دوم از رگرسیون خطی و در شیوه سوم تحلیل شبکه عصبی استفاده شد.
یافته ها: با احتمال خطای بین ۰۵/۰ تا ۰۰۵/۰ می‌توان پذیرفت که آزمودنی‌های مضطرب و افسرده در طرحواره های تنبیه، خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی، استحقاق/بزرگ‌منشی، شکست، وابستگی/بی‌کفایتی، انزوای اجتماعی بیگانگی، نقص شرم و محرومیت هیجانی با هم متفاوتند و در سایر طرحواره‌ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. تنها تفاوت دو گروه افسرده و مضطرب در طرحواره‌های فعال،طرحواره استحقاق/بزرگ‌منشی است که تفاوت این دو گروه در این طرحواره با ۴۰۱/۲- t=و? ۰۵۰/۰معنادار است.
نتیجه گیری: یافته های فوق نشان داد که طرحواره ی ، استحقاق / بزرگ منشی در رابطه با تفاوت طرحواره فعال در افراد افسرده و مضطرب به طور معناداری قابل پیش بینی بودند.
واژه های کلیدی: طرحواره، افسردگی، اضطراب

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه
اختلالات خلقی گروه وسیعی از اختلالات را شامل می شود که افسردگی یکی از شایع ترین آن ها می باشد، به طوری که آن را رایج ترین اختلال روانپزشکی می دانند. افسردگی سرما خوردگی روانی است، تقریباً همه، در دوره ای از زندگی بصورت خفیف احساس افسردگی کرده اند. احساس دمقی، بی حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسوزی و ناخشنودی همگی تجربیات افسردگی رایج هستند.
بطور کلی شخصیت نقش مهمی را در عملکرد عاطفی و هیجانی مؤثر و اثر بخش به جای
می گذارد(سادوک و سادوک،۲۰۰۳).
بنابراین، طی بررسی های که در شخصیت افراد افسرده انجام شد، بک و همکارانش بر پایه پژوهش ها وتجارب بالینی متعدد به این نتی
جه رسیدند که افراد افسرده درباره خود، دنیا، تجارب و آینده شان افکار منفی دارند، دیگران را طرد کننده و غیر حمایت گر می بینند و خود را فردی دچار نقص و ضعف در جنبه های مهم می دانند. این بدان دلیل است که افراد در دوران کودکى داراى طرح واره هایى هستند که این طرح واره ها به دنیاى بزرگسالى راه می یابند. در واقع عامل پیش زمینه بسیاری از اختلالات هیجانی، طرح واره های ناسازگار اولیه است. هنگامی که طرح واره های ناسازگار اولیه فعال می شوند سطوحی از هیجان منتشر می شود ومستقیم و غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آسیب های روانی می شود.
یانگ(۱۹۹۴)، یکی از نظریه پردازان شناختی،۱۸ طرح واره را معرفی می کند و آن ها را در قالب۵ حوزه، بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری گروه بندی می نماید.
اضطراب عبارت است از یک احساس ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. اضطراب هنگامی در فرد بروز می‌کند که شرایط استرس‌زا در زندگی او بیش از حد طولانی شود یا به ‌طور مکرر رخ دهد، و یا اینکه دستگاه عصبی بدن نتواند به مرحله مقاومت تنیدگی پایان دهد و بدن برای مدتی طولانی همچنان بسیج باقی بماند. در این صورت بدن فرسوده و در برابر بیماری‌های جسمی و روانی (مانند اضطراب) آسیب‌پذیر می‌شود(کرینگ و همکاران ، ۲۰۰۷).
۱-۲- بیان مسأله
اختلال افسردگی۱؛ یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلال روانپزشکی است که در صورت
عدم درمان، آسیب های روانی و عوارض اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای بیماران ایجاد می کند
(ترجمه خدایاری فرد و عابدینی،۱۳۸۹).
خلق افسرده، فقدان علاقه و لذّت از علایم اصلی افسردگی به شمار می آیند. اضطراب از علایم شایع افسردگی است که بسیاری از بیماران یعنی حدود ۹۰ درصد از آنها را گرفتار می کند (کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).
اختلال اضطرابی۲؛ یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. در ایالات متحده حدود ۳۰ میلیون نفر دچار این اختلال هستند و نسبت ابتلای زنان تقریباً دو برابر مردان است(کاپلان و سادوک؛ ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).
اضطراب، هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر اقداماتی به عمل آورد. احساس اضطراب دو مؤلفه دارد: با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (مثل تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از اینکه عصبی شده است یا ترسیده است. اضطراب اغلب سردرگمی و تحریفهای در ادراک ایجاد

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *