نگرش مصرف کننده

دانلود پایان نامه

……………………………………..
۸۷
۴-۳-۱) توصیف متغیر خواستههای فردی مصرف کننده ……………………………………………………………………………………………..
۸۷
۴-۳-۲) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………
۸۸
۴-۳-۳) توصیف متغیر قیمت محصولات ……………………………………………………………………………………………………………………….
۸۹
۴-۳-۴) توصیف متغیر کیفیت محصول ………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۰
۴-۳-۵) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت ………………………………………………………………………………………………………………….
۹۱
۴-۳-۶) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………………………….
۹۲
۴-۳-۷) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید ……………………………………………………………………………………………………………………..
۹۳
۴-۴) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………
۹۴
۴-۵) آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………
۹۵
۴-۵-۱) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……….
۹۵
۴-۵-۲) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ………..
۹۷
۴-۵-۳) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …
۹۸
۴-۵-۴) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……..
۹۹
۴-۵-۵) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …….
۱۰۰
۴-۵-۶) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد ……
۱۰۱
۴-۶) سایر یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۰۲
۴-۷) خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۹
۵-۲) نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۰
۵-۲-۱) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۰
۵-۳) آمار استنباطی … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۴
بررسی فرضیه اول …. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۴
بررسی فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱۵
بررسی فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱۵
بررسی فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۶
بررسی فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۷
بررسی فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱۷
۵-۴) پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱۹
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………
۱۱۹
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۲۲
۵-۵ محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۲۳
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۲۵
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۳۳

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱) فرایند سه مرحله ای خرید ………………………………………………………………………………………………………………………..
۲۴
جدول (۲-۲) رفتار خرید و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۷
جدول (۲-۳) دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی ………………………………………………………………………….
۴۳
جدول (۲-۴) تعاریف متخصصان علوم تجاری از اعتماد …………………………………………………………
………………………………………..
۶۰
جدول (۲-۵) خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………….
۶۸
جدول شماره (۳-۱) توزیع جامعه آماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ……………………………………………………………..
۷۶
جدول (۳-۲) تخصیص نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای ……………………………………………………………………………
۷۶
جدول (۳-۳) توزیع سوالات مربوط به پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….
۷۷
جدول ۳-۴) ضرایب آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۹
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………
۸۴
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………..
۸۵
جدول ۴-۳) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………
۸۶
جدول ۴-۴) توصیف متغیر خواستههای فردی ………………………………………………………………………………………………………………
۸۷
جدول ۴-۵) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………..
۸۸
جدول۴-۶) توصیف متغیر قیمت محصولات …………………………………………………………………………………………………………………..
۸۹
جدول۴-۷) توصیف متغیر کیفیت محصول ……………………………………………………………………………………………………………………
۹۰
جدول۴-۸) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت ……………………………………………………………………………………………………………..
۹۱
جدول۴-۹) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………………………………………………………………
۹۲
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………
۹۳
جدول ۴-۱۱) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف …………………………………………………………………………………………………………..
۹۴
جدول (۴-۱۲) خلاصه مدل رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………….
۹۵
جدول (۴-۱۳) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………
۹۵
جدول (۴-۱۴) ضرایب رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………………
۹۵
جدول (۴-۱۵) خلاصه مدل رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………..
۹۷
جدول (۴-۱۶) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………..
۹۷
جدول (۴-۱۷) ضرایب رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………..
۹۷
جدول (۴-۱۸) خلاصه مدل رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………..
۹۸
جدول (۴-۱۹) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین ……………………………..
۹۸
جدول (۴-۲۰) ضرایب رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………
۹۸
جدول (۴-۲۱) خلاصه مدل رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………….
۹۹
جدول (۴-۲۲) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …………………………….
۹۹
جدول (۴-۲۳) ضرایب رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………..
۹۹
جدول (۴-۲۴) خلاصه مدل رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ………………
۱۰۰
جدول (۴-۲۵) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ….
۱۰۰
جدول (۴-۲۶) ضرایب رگرسیون بین

Author: mitra4--javid