از نظر بلک ول[1] و همکاران (2001) عوامل مؤثر بر رفتار مصرف­کننده در بخش عوامل فردی و عوامل محیطی مطرح می­شن. عوامل فری شامل خصوصیات جمعیت شناختی، روانی و شخصیتی، انگیزه مصرف­کننده، علم مصرف­کننده، نیات و توجه، باور و احساسات مصرف­کننده می­شه. عوامل محیطی در برگیرندۀ عواملی چون فرهنگ، طبقۀ اجتماعی، تأثیرات خونواده و گروه­ها، مثل گروه منبع می­شه (بلک ول و همکاران، 2001).

کاتلر و آرمسترانگ (2008) هم بر این باور­ان که خصوصیات فرهنگی (فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقۀ اجتماعی)، اجتماعی (گروه­های منبع، خونواده، وظیفه و اثر اجتماعی)، فردی (سن و مرحلۀ زندگی، شغل، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصور از خود) و روانی( انگیزه، درک یادگیری، باورها و توجه­ها) بر رفتار خرید اونا اثر می­گذارد (کاتلر و آرمسترانگ، 2008، 131).

2-9-2- فرآیند تصمیم گیری خرید

محیط، شامل بازارها و پیام­های بازاریابی، اطلاعاتی رو به فرد می­دهد و این اطلاعات مبنای تصمیم گیری خرید مشتری رو فراهم می­سازد (راجیو، 2006). واسه خریدهای مهم مصرف­کننده تو یه راه عقلایی تصمیم به خرید قرار می­گیرد و واسه خریدها با درجه اهمیت پایین و ً تکراری، تصمیم به خرید معمولاً به شکل ناخودآگاه شکل می­گیرد (مورفی، 1987). اما به گونه کلی مصرف کنندگان واسه تصمیم خرید 5 مرحلۀ کلی رو پشت سر می­گذارند که در شکل زیر نشون داده شده. باید اینم بگیم که که فرآیند خرید قبل از شکل گرفتن واقعی خود خرید شروع می­شه و بعد از خرید هم بازم ادامه داره. در بیشتر خریدهای عادی مصرف کنندگان بعضی از این مراحل رو ندیده می­گیرند و یا اونا رو پس و پیش می­کنن. این مدل همه لحظاتی رو که مصرف کننده هنگام روبرو شدن با وضعیت خرید پیچیدۀ جدید با اون روبه رو هستش رو در برمی­گیرد (کاتلر و آرمسترانگ، 2008، 147).

[1] .Blackwell

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -اثر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان مغازه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

دانلود پایان نامه 

اثر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان مغازه­های زنجیره­ای در استان گیلان)

نمودار 2-3 مراحل تصمیم گیری خرید،  (Kotler & Armstrong,2008, P147 )

 

Author: 92