Posted in جغرافیا

دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نقش امنیت در توسعه گردشگری در شهرستان رشت و تاثیر آن بر اشتغال

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو

Posted in معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

Posted in معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد: خانه ی ایرانی

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

Posted in حقوق

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

Posted in مهندسی صنایع

پایان نامه ارشد :مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی

Posted in مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده های فازی