پایان نامه مدل های منتج از تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی صورت های مالی

۱-۱-       اهداف تحقیق هدف از انتخاب موضوع بررسی استفاده از صورتهای مالی اساسی در فرآیند اعتبارسنجی است که به عنوان رابط بین مؤسسات تهیه کننده صورتهای مالی اساسی […]

Read More →

دانلود پایان نامه تاثیر مالکیت مدیریتی بر بیش اعتمادی مدیران

مالکیت شرکتی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ شرکتی  ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺰای شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ از ﻛﻞ ﺳﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺖ   ﺑﻴﺎن ﺷﺪ […]

Read More →

پایان نامه ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و محافظه کاری در گزارشگری مالی

۲-۲٫ مفید بودن اطلاعات مالی در مفاهیم نظری گزارش­گری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر بیان شده است؛ “هدف‌صورتهای‌مالی‌عبارت‌ازارائـه‌اطلاعاتی‌تلخیص‌وطبقه‌بندی‌شده‌درباره‌وضعیت‌مالی‌، عملکرد مالی‌وانعطاف‌پذیری‌مالی‌واحدتجاری‌است‌که‌برای‌طیفی‌گسترده‌ازاستفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌مالی‌ دراتخاذتصمیمات‌اقتصادی‌مفیدواقع‌گردد.“[۱] در حقیقت […]

Read More →

پایان نامه ارشد: رابطه بین هزینه های ورود و محافظه کاری در گزارشگری مالی

۱-۱۰٫تعریف واژگان کلیدی ساختارهای رقابتی محصولات؛ منظور از ساختارهای رقابتی محصولات، رقابت و ابعاد آن می­باشد. رقابت در بازار ابعاد وسیع­تری دارد اما از مهمترین این ابعاد می­توان […]

Read More →