Posted in حقوق

پایان نامه نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

Posted in حقوق

پایان نامه نقش سازمان های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست

Posted in حقوق

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

Posted in حقوق

پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

Posted in حقوق

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

Posted in حقوق

پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

Posted in حقوق

پایان نامه  موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

Posted in حقوق

پایان نامه هرزه نگاری هویت در فضای سایبر

Posted in حقوق

پایان نامه موارد مصرف بیت­المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه

Posted in حقوق

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس