Posted in مقالات و پایان نامه ها

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی و امکان سنجی استقرار صنعت بازیافت کشتی در منطقه آزاد اروند

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

Posted in حقوق

پایان نامه بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی 

Posted in حقوق

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس      

Posted in حقوق

پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

Posted in بهترین ها