Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی  ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

Posted in حقوق

پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

Posted in حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله

Posted in حقوق

پایان نامه مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

Posted in حقوق

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

Posted in حقوق

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

Posted in حقوق

پایان نامه جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران