Posted in مقالات و پایان نامه ها
Posted in مقالات و پایان نامه ها

تعیین شاخص اندازه‌گیری برای اجزای سرمایه فکری

Posted in بهترین ها

سرمایه ساختاری:

Posted in علمی

دانلود پایان نامه ارشد: شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود در …

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی

Posted in رشته حسابداری

پایان نامه ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Posted in رشته حسابداری

دانلود پایان نامه :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP