دانلود پایان نامه ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۴)آزمون فرضیه اول

همان گونه که در فصل سوم تحقیق اشاره شد ، فرضیه اول این تحقیق آن است که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. آزمون این فرضیه ، مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های راهبرد شتاب سود (نوع اخبار) از یک سو و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس در ابتدای هر دوره تشکیل پرتفوی ، سهام شرکت ها را بر مبنای سود پیش بینی شده ۳ ماهه به سه دسته دارای اخبار خوب ، بدون اخبار و اخبار بد تقسیم نموده ایم. و از سوی دیگر سهام شرکت ها را بر مبنای سطح عدم اطمینان اطلاعاتی از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در پنج طبقه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم نموده ایم. در نهایت میانگین نتایج حاصل از ۲۰ پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار گرفته است.

آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

از آن جا که هدف این تحقیق بررسی اثر سطح عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد ، بنابراین در تجزیه و تحلیل نتایج بر پرتفوی های دارای کمترین سطح عدم اطمینان اطلاعاتی و بیشترین سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تمرکز می شود. تا از این طریق بتوان به نتایج قابل مقایسه ای دست یافت.

اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه (گروه) بپردازد برای برسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، لازم است ابتدا بررسی شود که آیا واریانس دو جامعه برابرند و یا خیر. به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است. برای آزمون تساوی واریانس ها از آزمون لوین استفاده می شود. آماره آزمون لوین ، F (فیشر) می باشد. بدین ترتیب آماره t برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، در دو حالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه مورد نظر ، به صورت جداگانه محاسبه می شود(مومنی و قیومی ، ۱۳۸۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵-۳)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

در قسمت های قبل ، نحوه اندازه گیری هر یک از متغیر های عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران توضیح داده شد. در این قسمت به توضیح چگونگی بررسی رابطه متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته می شود. در این تحقیق از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی بر مبنای عدم اطمینان اطلاعاتی و سیگنال های واکنش کمتر از حد استفاده می شود. این روش توسط جیانگ و همکاران (۲۰۰۵) ، ژانگ (۲۰۰۶) و هوآ (۲۰۱۱) مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه به توضیح جزئیات این روش بر مبنای هر یک از فرضیه های مطرح شده پرداخته می شود.

۱-۳-۵-۳)آزمون فرضیه اول

فرضیه اول این پژوهش آن بود ، که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در این فرضیه ، برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود استفاده شده است. همان گونه که گفته شد ، در بررسی راهبرد معاملاتی شتاب سود ، سهام به سه دسته دارای «اخبار خوب» ، «اخبار بد» و «بدون اخبار» تقسیم بندی می شوند. در صورت وجود شتاب سود ، میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه دارای «اخبار خوب» باید از میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه «اخبار بد» ، بیشتر باشد. برای بررسی رابطه متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از راهبرد پرتفوی بندی بر مبنای متغیر های مورد بحث استفاده شده است. بدین منظور از یک رده بندی دوگانه بر مبنای سیگنال های شتاب سود (نوع اخبار) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده می شود. بر این اساس نخست ، در ابتدای هر دوره سه ماهه (از ابتدای سال ۱۳۸۶) ، سهام را بر اساس تعدیلات سود پیش بینی شده سالانه شرکت به سه دسته تقسیم نموده ایم. در صورت تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار خوب» قرار گرفته ، و در صورت تعدیل منفی سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار بد» قرار گرفته است. در صورت تغییر نیافتن سود پیش بینی شده نیز ، در طبقه «بدون اخبار» قرار می گیرند. برای این طبقه بندی از آخرین اخبار منتشره از سود شرکت قبل از دوره تشکیل پرتفوی استفاده شده است. از سوی دیگر سهام بر مبنای درجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، که با استفاده از روش های توضیح داده شده در بالا اندازه گیری شده است ، از نزولی به صعودی رده بندی شده و در ۵ پرتفوی جداگانه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) طبقه بندی می شود. سپس میانگین بازده غیر عادی ۳ ماه آتی سهام در هر یک از این پرتفوی ها محاسبه می شود. پس از پایان دوره سه ماهه و آغاز دوره سه ماهه جدید ، مجددا پرتفوی های جدید بر مبنای روش توضیح داده شده در بالا تشکیل می گردد. در نهایت میانگین نتایج حاصل از ۲۰ پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار می گیرد.

لازم به توضیح است که برای محاسبه بازده غیر عادی از روش توضیح داده شده در قسمت (۱-۱-۶-۳) استفاده شده است. بر این اساس بازده غیر عادی هر شرکت برابر است با تفاوت بین بازده ماهانه شرکت با بازده ماهانه بازار.

آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۵-۳)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، راهبرد های معاملاتی گوناگونی با توجه به نوع واکنش سرمایه گذاران در بازار ارائه شده اند. یکی از این راهبرد ها ، راهبرد معاملاتی شتاب می باشد ، که با توجه به فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران توصیه شده است. بر این اساس در صورتی که در بازار واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران وجود داشته باشد ، راهبرد معاملاتی شتاب از سود آوری اضافی برخوردار خواهد بود. این راهبرد در مقابل راهبرد معاملاتی معکوس که مبتنی بر فرض واکنش بیش از حد سرمایه گذاران می باشد ، ارائه شده است. مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷) و هوآ (۲۰۱۱) در پژوهش های خویش ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب ، برای بررسی وجود و یا عدم وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران استفاده نمودند. راهبرد شتاب انواع گوناگونی دارد که عبارتند از : شتاب سود و شتاب قیمت. در ادامه به توضیح هر یک از این دو و نحوه اندازه گیری آن پرداخته می شود.

۱-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب سود

شتاب سود استدلال می کند ، سهامی که به تازگی شگفتی در سود داشته اند ، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی تعدیل مثبت داشته اند ، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت(قالیباف و همکاران ، ۱۳۸۹). برای اندازه گیری شتاب سود از سود پیش بینی شده سالانه شرکت در ابتدای سال و تعدیلات آتی آن استفاده می شود. بر این اساس سهام شرکت به سه دسته تقسیم می شود. در صورتی که در پایان هر دوره سه ماهه شرکت اقدام به تعدیل مثبت در سود پیش بینی شده نماید به معنای «اخبار خوب» و در صورتی که اقدام به تعدیل منفی نماید به معنای «اخبار بد» می باشد. و در صورتی که هیچ گونه تعدیلی در سود پیش بینی شده سالانه صورت نگیرد به معنای «عدم وجود اخبار» می باشد. با توجه به تعریف ارائه شده در بالا ، در صورت وجود اثر شتاب سود ، میانگین بازده سهامی که در پرتفوی دارای اخبار خوب قرار گرفته اند باید بیش از میانگین بازده پرتفوی سهامی که دارای اخبار بد بوده اند باشد. در این تحقیق ، از بازده غیر عادی ۳ ماه آتی برای اندازه گیری وجود اثر شتاب سود استقاده شده است. استفاده از بازه زمانی ۳ ماهه برای آزمون پرتفوی در تحقیقات جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) ، ، هوآ (۲۰۱۱) و قالیباف و همکاران (۱۳۸۹) مورد استفاده قرار گرفته بود.

۲-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب قیمت

بر مبنای راهبرد شتاب قیمت ، سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی ، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد ، با این رویکرد بازده اضافی نسبت به بازار بدست می آید(قالیباف اصل و همکاران ، ۱۳۸۹). برای اندازه گیری شتاب قیمت نیز از میانگین نرخ بازده ۱۲ ماه  گذشته (به عنوان دوره تشکیل) و ۳ ماه آتی (به عنوان دوره آزمون) استفاده می شود. استفاده از این بازه های زمانی برای دوره تشکیل و آزمون پرتفوی ، در تحقیقات جیانگ و همکاران (۲۰۰۵) ، ژانگ (۲۰۰۶) و هوآ (۲۰۱۱) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور نخست سهام شرکتها بر مبنای میانگین نرخ بازده سهام در ۱۲ ماه منتهی به تاریخ تشکیل پرتفوی از صعودی به نزولی رده بندی شده اند و به سه دسته تقسیم می شوند. دسته نخست که دارای بالا ترین نرخ بازده بوده اند به عنوان سهام برنده و دسته سوم که دارای پایین ترین نرخ بازده بودند به عنوان سهام بازنده تعیین می شوند.

بر مبنای راهبرد شتاب قیمت سهامی که در گذشته نرخ بازده بالا تری داشته اند در آینده نیز عملکرد بهتری خواهند داشت. بر این اساس اگر اثر شتاب قیمت وجود داشته باشد پرتفوی برنده باید در دوره ۳ ماهه آتی نرخ بازده غیر عادی بیشتری را نسبت به پرتفوی بازنده داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین اندازه و رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۶- فرضیه های تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق براساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته است:

۱: بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها  ارتباط معناداری وجود دارد.

۲: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری عملکرد شرکت ها  ارتباط معناداری وجود دارد.

۳: بین اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت ها  ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. چون به بررسی تاثیر سیاستهای متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد و از نتایج آن برای حل مشکلات این جامعه آماری استفاده می­شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی می­باشد. همچنین از نظرمکانیزم اجرا این تحقیق را می­توان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد. با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقیق:

۱: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۲: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۳:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارتباط بین اندازه و رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول

هدف ازفرضیه اول آزمون تاثیر نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش یک شرکت بر روش­های اندازه­گیری عملکرد سودآوری است. مشخصاً سوال تحقیق این است آیا رابطه معناداری بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری وجود دارد. در فرضیه یک هدف رسیدن به این نتیجه است، اگر یک شرکت از رویکرد متهورانه در مورد سیاست سرمایه­گذاری خود استفاده کند یعنی با حداقل سطح سرمایه­گذاری در دارئی­های جاری، انتظار رود سودآوری شرکت افزایش یابد، این رویکرد به تنهایی با دیگر متغیرهای کنترلی به شرکت برای اجتناب از اتلاف منابع و نگهداری سود بالای شرکت کمک خواهد کرد. گزینه دیگر، رویکرد محافظه کارانه سیاست سرمایه­گذاری است. این سیاست تاکید می­کند، بخش بیشتری از سرمایه در دارائی­های نقدی قرار داده شود. از طرف دیگر، این رویکرد از رشد بالا در سودآوری یک شرکت حمایت نمی­کند. بنابراین، بیانیه بالا با یک تجزیه و تحلیل فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار می­گیرند.

که سودآوری پایین ترین سطح سیاست سرمایه­گذاری در سرمایه در گردش شرکت­ها را نشان می­ دهد وسودآوری بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکت­ها را نشان می­ دهد.

جدول ۴-۶ نتایج میانگین و انحراف معیار نسبت سیاست سرمایه­گذاری سرمایه در گردش(WCIP) و بازده دارائی­ها(ROA) مربوط به ۸ ساله صنعت را نشان می دهد. سوال این بود که آیا پایین ترین میانگین نسبت WCIP بطور متوسط با نسبت بالای ROA در ارتباط است؟ این هدف، به وضوح مطابق با مشاهده هر یک از  صنایع استفاده شده در این مطالعه نیست.

در نمودار ۴-۱ متوسط نسبت WCIP صنعت سیمان ، آهک و گچ کمترین میانگین با ۳۲/۰ را دارا می باشد، در حالیکه مشابه آن در میانگین ROA (نمودار ۴-۲) با ۲۵/۰ بالاترین نمی­باشد. متوسط نسبت WCIP صنعت منسوجات دارای بالاترین میانگین با ۸۶ می­باشد در حالیکه نتایج ROA آن با ۰۴/۰ پایئن­ترین میانگین نمی­باشد. بنابراین یک شرکت با کمترین سرمایه­گذاری در دارائی­های جاری  نمودار (۴-۱) بیشترین ROA (نمودار ۴-۲) را ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقیق:

۱: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۲: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۳:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین اندازه و رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۳- بحث و نتیجه­ گیری

در این پژوهش، فرضیه وجود رابطه سیاست­های سرمایه در گردش و سودآوری مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان دادند؛ که کاهش دارائی­هایی جاری باعث افزایش سودآوری طبق رویکرد متهورانه نیست. بدین معنی که مدیران از رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه گذاری خود بهره نمی­گیرند. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.

اما در تجزیه و تحلیل بیشتر دریافتیم که رابطه بین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارائی ها معنای آماری ندارد.ممکن است نشان دهنده توجه بیشتر مدیران مالی به پرخطر بودن سیاست تأمین مالی کوتاه مدت باشد. در حالیکه، افزایش بدهی­های جاری باعث افزایش کیوتوبین (ارزش بازار) شرکت­ها               می­شود. به نظر می رسد که سرمایه گذاران علاقه مندند بیشتردر شرکت­هایی سرمایه گذاری کنند که رویکرد متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش دارند زیرا آنها تصور می­کنند؛ سهام چنین شرکت­هایی در بازار ارزشمندتر است.

در این مطالعه بطور قوی رابطه بین سودآوری با متغیرهای کنترلی اندازه، رشد و نسبت اهرم مالی اثبات شد. وآزمونهای آماری مشخص کردند که با حضور متغیرهای کنترلی در مدل، قابلیت پیش بینی متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل افزایش می­یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقیق:

۱: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۲: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۳:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

پایان نامه ارتباط بین اندازه و رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیه شماره سوم: بین اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سودآوری عملکرد شرکت­ها ارتباط معناداری وجود دارد.

جهت بررسی فرضیه شماره سه، هر دو مدل (ROA و Tobin’s q) را در نرم افزار Eviews6 برای هر دو فرضیه یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی و بار دیگر با حضور متغیرهای کنترلی تخمین زده شدند. نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر منفی معنی دار اندازه شرکت روی کیوتربین و تاثیر مثبت معنی دار آن روی بازده دارایی­ها می­باشد. نتایج پژوهش اپتو (۲۰۱۲) موافق همین نتیجه می باشد. اما نظیر و افزا دریافتند بین هر دو روش سودآوری واندازه شرکت رابطه مثبت وجود دارد. هم چنین ایزدی نیا وتاکی (۱۳۸۹) تاثیر مثبت اندازه شرکت فقط روی بازده دارایی­ها را به اثبات رساندند. رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) نشان دادند؛ اندازه شرکت بر سود آوری تاثیر معنی­داری ندارد. ممکن است به این دلیل باشد که اندازه شرکت باعث افزایش ارزش سهام شرکت نمی شود. بلکه بازده دارایی­ها را افزایش می دهد.

به علاوه تحقیق حاضر بیانگرتاثیر مثبت معنی دار رشد شرکت روی هر دو روش محاسبه سودآوری (کیوتوبین و بازده دارائی­ها) می­باشد نتایج پژوهش رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) و اپتو (۲۰۱۲) موافق همین نتیجه می باشد. هم چنین ایزدی نیاوتاکی (۱۳۸۹) رابطه مستقیم رشد شرکت با بازده را به اثبات رساندند و این رابطه در شرکت ها ی بزرک، تاثیر گذاری بیشتری را نشان می دهد.اما نظیر و افزا دریافتند رشد شرکت با بازده داراییها رابطه مثبت دارد  و با کیو توبین رابطه معنادار ندارد.

در نهایت تحقیق حاضر اثبات کرد؛ اهرم مالی با بازده دارایی­ها رابطه معکوس و با ارزش بازار کیوتوبین رابطه مستقیم دارد. نتایج پژوهش اپتو (۲۰۱۲) موافق همین نتیجه می باشد.رضازاده و حیدریان (۱۳۸۹) دریافتند؛ اهرم مالی با سود آوری تاثیر معکوس و معنی­دار دارد و آنها معتقدند. شرکت­های ایرانی نمی­توانند از وام­های بلندمدت استفاده بهینه بکنند وسودآوری وبازدهی مناسبی داشته باشد. در نهایت وبه صورت عجیب بین سودآوری شرکت­های ایرانی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی و معنی­داری دارد. ستایش و منصوری (۱۳۸۹) در تحقیقی نشان دادند بین اهرم مالی و سود خالص ارتباط معناداری وجود ندارد. وینرب و پسچر (۱۹۹۸) و نظیر و افزار (۲۰۰۷ ) بطور کلی مشاهده کردند؛ سود آوری با عوامل مختلف از جمله سیاست مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، رشد فروش و اهرم مالی هدایت می­شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقیق:

۱: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۲: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۳:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

ارتباط بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت – پایان نامه رشته حسابداری

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

در این بخش برخی از ویژگی هایی که تئوریهای مختلف ساختار سرمایه (خصوصاً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به طور مختصر بیان خواهیم کرد.

۱-۹-۲ گروه صنعت

تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد.

تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن برساختار سرمایه صورت گرفته است. بعنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران ۱۹۸۴، و کسترک، ۱۹۸۶، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین ،تیتمن ۱۹۸۶، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکتها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،۱۹۷۲، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروههای صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروههای صنعت می باشد. هنچنین او ثابت کرد که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می باشند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)۱.

۲-۹-۲ اندازه شرکت

تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد.  وارند ۱۹۷۲، و انگ، چاولک کانل، ۱۹۷۲، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکتهای بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکتهای کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکتهای بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکتهای بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکتهای کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،۱۹۷۷، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. فری و جونز ،۱۹۷۹، دو شاخص  یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. و تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)۱.

۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت

شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالاست و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد بنابراین آنها باید اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام بعنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، بنابراین شرکت ها ترجیح می دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه با فرمت ورد

دانلود پایان نامه حسابداری: رابطه بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

۷-۲ روش تعیین ساختار سرمایه

در تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه شرکت ها اغلب باید دو مورد در نظر گرفته شود.

الف) میزان سرمایه مورد نیاز ب) ترکیب منابع تأمین سرمایه، فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی در خصوص موارد فوق می گردد، روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. در تعیین ساختار سرمایه محاسبه ریسک و بازده از اهمیت بالایی برخوردارند که برای سنجش آنها می توان از روش های زیر استفاده نمود: الف: سود قبل از بهره و مالیات و سود هر سهم : برای ساختار مالی، در اختیار داشتن EPS , بهره و مالیات ضروری است که در سنجش ریسک از جمله ریسک تجاری و ریسک مالی مفید خواهد بود. ب: نقطه سر به سر مالی: سطحی از سود قبل از بهره و مالیات۲  است که به سهامدران عادی سود تعلق نمی گیرد یعنی سود هر سهم برابر صفر است. ج: محاسبه ریسک: برای اندازه گیری میزان ریسک مالی از درجه  اهرم مالی استفاده می شود. بنابراین با توجه به هزینه های تأمین مالی و به کمک درجه اهرم مالی، ریسک مالی اندازه گیری می شود. د: تجربه و تحلیل نقطه بی تفاوتی: در این روش که در آن سود قبل از بهره و مالیات یک متغیر مستقل و سود هر سهم یک متغیر وابسته به حساب می آید، روش تجزیه و تحلیل نقطه بی تفاوت براساس EPS , بهره و مالیات می نامند.

اگر شرکتی راههای مختلف تأمین مالی در پیش رو داشته باشد، هر یک از این راهها منجر به این خواهد شد که شرکت دارای ساختار مالی مشخص گردد.

۸-۲ تئوری های ساختار سرمایه

شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) که در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق را بیان نموده و تحلیل می کنیم.

۱-۸-۲ دیدگاه سود خالص[۱]

برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند ، ۱۹۵۹، ص ۱۰۱)[۲].

برطبق نظریه سود خالص فرض می شود که بهره بدهی (kd) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتیکه  (k s)و (kd) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، ۱۳۸۲،ص ۱۲۰)۳.

۲ – EBIT

[۱]– Net Income Approach

[۲]-David Durand,1959,p101

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه با فرمت ورد

پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۲ تأمین مالی و ساختار سرمایه

مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی  را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می نامند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه با فرمت ورد