Posted in آموزشی

پایان نامه ارتباط بین شاخص سودآوري و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین هیئت مدیره مشترک و سطح افشای اختیاری در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد رابطه بین مولفه های بودجه هزینه و افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری: ارزیابی تأثیر حسابداری مدیریت بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی کشور

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری: تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ ها

Posted in آموزشی

پایان نامه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و تاثیر آن بر توسعه بعد سرمایه انسانی

Posted in آموزشی

پایان نامه ارتباط سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله