Posted in آموزشی

پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل الگوی سازمانهای تامین کننده

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه-بررسی اثربخشی برنامه حسابرسی

Posted in آموزشی

بررسی تأثیر محیط کنترلی براثربخشی برنامه حسابرسی-پایان نامه رشته حسابداری

Posted in آموزشی

دانلود پايان نامه درباره بررسی محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری

Posted in آموزشی

بررسی كمك به سرمايه گذاران بازار سرمايه در فرآيند تصميم گيري و نيز تأمين امنيت مبادلات سهام-دانلود پايان نامه ارشد رشته حسابداري

Posted in آموزشی

كمك به سرمايه گذاران بازار سرمايه در فرآيند تصميم گيري و نيز تأمين امنيت مبادلات سهام-پايان نامه

Posted in آموزشی

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي روند تغيير قيمت در بورس

Posted in آموزشی

شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها -دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

Posted in آموزشی

شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها-پایان نامه رشته حسابداری

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه-مدل برنامه ريزي سرمايه گذاري به منظور تعيين پرتفوي بهينه