پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل الگوی سازمانهای تامین کننده


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل احتمال خطی[۱] (LPM) ساده ترین روش مواجهه با متغیر وابسته دو ارزشی است و بر اساس این فرض قرار دارد که احتمال رخ داد یک پدیده(Pi) به صورت خطی به مجموعه ای از متغیرهای توصیفی ها بستگی دارند:

احتمالات واقعی قابل مشاهده نمی باشند، بنابراین می بایست مدلی را برآورد کنیم که در آن پیامد  (سری شامل صفر و یک) نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. با این کار دارای یک مدل رگرسیونی خواهیم بود که با OLS قابل برآورد نیست. با این که برآورد و تفسیر مدل احتمال خطی ساده است ولی دارای کاستی هایی است که استفاده از آن را با خطر مواجه می سازد. مثلا در پاره ای از موارد ممکن است، احتمال بدست آمده منفی شود که خلاف علم احتمال خواهد بود. همچنین در مود نرمال بودن خطاها نیز نمی توان به روشنی اظهار نظر نمود. برای حل مشکلات روش LPM روش های لاجیت . پروبیت مطرح شدند که در ادامه هر یک توضیح داده خواهند شد. ه یک از مدل های مذکور، میزان احتمال رخداد پدیده ها را به بازه (۱و۰) انتقال خواهد داد. بنابراین، شکل تابع به جای یک خط راست به صورت حرف S خواهد بود.

۳-۱۱-۲) مدل لاجیت

برای تنظیم مدل لاجیت فرض کنید:

حال داریم:

معادله فوق به عنوان تابع توزیع تجمعی لاجستیک[۲] معروف است. همانطور که مشاهده می شود    بین ∞- و ∞+ تغییر می کند ولی  بین صفر و یک باقی می ماند. اما این مدل با استفاده از OLS قابل برآورد نیست.  در صورتی  ها احتمال موفقیت باشند در آن صورت  ها احتمال شکست می باشند. در این صورت نسبت احتمال پیروزی بر شکست برابر خواهد بود:

با لگاریتم گرفتن از طرفین معادله خواهیم داشت:

که در آن  بر حسب  و بر حسب پارامترهای خطی است.

۳-۱۱-۳) مدل پروبیت:

به جای استفاده از تابع توزیع تجمعی لاجستیک می توان ازتابع توزیع نرمال تجمعی[۳] نیز استفاده نمود. این کار با مدل پروببیت صورت می گیرد. مدل مذکور به صورت زیر ارائه می شود:

این تابع، تابع توزیع تجمعی برای متغیرهای تصادفی است که به صورت نرمال توزیع شده اند. کاربرد این مدل بسیار مشابه مدل لاجیت است.

 • انتخاب از بین مدل های لاجیت و پروبیت:

در بسیاری از کاربردها مدل های لاجیت و پروبیت نتایج بسیار مشابهی ارائه خواهند داد و نمودارهای رگرسیون برازش شده آن ها از یکدیگر قابل تشخیص نمی باشند. زیرا تابع چگالی آن ها بسیار مشابه یکدیگر است . استاک و واتسون[۴](۲۰۰۶) استفاده از مدل لاجیت را پیشنهائ می کنند زیرا در محاسبات آن ها بر خلاف مدل پروبیت نیازی به انتگرال گیری نمی باشد و پارامترهای مدل را می توان سریعتر برآورد کرد.

 

 • معیار نیکویی برازش برای مدل های لاجیت و پروبیت

معیارهای نیکویی برازش در رگرسیون معمولی(OLS)،   یا  تعدیل شده است. اما در بررسی نیکویی برازش مدل های لاجیت و پروبیت نمی توان از معیارهای ذکر شده استفاده نمود زیرا مقایر برازش شده حاصل از مدل های لاجیت و پروبیت هر عددی ممکن است باشد در  حالیکه مقادیر واقعی متغیر وابسته، صفر یا یک است. بنابراین استفاده از   یا  تعدیل شده بی معناست. در ادامه به ارائه دو معیار خواهیم پرداخت.


 

۳-۱۱-۴) درصد پیش بینی صحیح:

کندی[۵](۲۰۰۳) پیشنهاد می کند که معیار نیکویی برازش می تواند به عنوان حاصل جمع درصد پیش بینی صحیح

و درصد پیش بینی صحیح  در نظر گرفته شود. یعنی به صورت جبری داریم:

 

که در آن ، اگر   باشد،    و در غیر این صورت  است. هر چه عبارت فوق بیشتر باشد، برازش بهتری صورت گرفته است.

۵-۱۱-۳)

   به صورت زیر تعریف می شود:

که در آن  مقدار حداکثر تابع راستنمایی مدل های لاجیت و پروبیت و  مقدار لگاریتم تابع راستنمایی مدل های مذکور است برای وقتی که در آن تمام پارامترهای شیب، برابر صفر فرض می شوند (یعنی مدل تنها دارای یک عرض از مبدا باشد) این معیار به معیار مک فادن[۶] منسوب است.

 

 

 

۳-۱۲) نحوه آزمون فرضیه های تحقیق

۳-۱۲-۱) آزمون فرضیه اول:

فرضیه اول به دنبال سنجش این مسئله است که شرکتهایی با تمرکز مالکیت بالاتر (حاکمیت شرکتی ضعیفتر) تمایل بیشتری به تغییر حسابرس خود به موسسات حسابرسی کوچکتر دارند. مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده تمرکز مالکیت می باشد که عبارت است از درصد بزرگترین سهامدار موجود در شرکت. مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فوق بصورت زیر است:

در فرضیه فوق اطلاعات مورد استفاده در الگو ها بصورت اطلاعات سالیانه می باشد. ابتدا جهت معنی دار بودن کل الگو از آماره F استفاده شده است. F محاسبه شده با F جدول مقایسه و در صورت بزرگتر بودن آن (F محاسبه شده) می توان نسبت به معنی دار بودن الگو نتیجه گیری کرد. به منظور معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره t استفاده می شود که در این حالت نیز آماره به دست آمده با جدول مقایسه شده و در صورت بزرگتر بودن آماره t ضریب متغیر مستقل در الگو معنی دار می شود. ضریب تعیین نیز نشان می دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقل قرار می گیرد لازم بذکر است که ضریب مورد استفاده برای قضاوت در خصوص فرضیه اول  می باشد که معنی دارای این ضریب نشان دهنده معناداری تاثیر تمرکز مالکیت بر تغییر حسابرس بوده  و جهت این ضریب نشان دهنده چگونگی تاثیرگذاری تمرکز مالکیت بر تغییر یا تعویض حسابرس می باشد

[۱]– Linear Probability Model (LPM)

[۲] – Cumulative logistic distribution function

[۳] – Cumulative normal distribution function

[۴] – Stock & Watson

[۵] – Kennedy

[۶] – Mc Fadden

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی که برای حفظ حقوق ذینفعان وارد عمل می شوند می توانند در انتخاب حسابرسان سهمی داشته باشند یا خیر؟

آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی باعث تغییر حسابرسان مستقل به حسابرسان  بزرگتر می شوند یا حسابرسان کوچکتر وارد بنگاه می گردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی 

دانلود پایان نامه-بررسی اثربخشی برنامه حسابرسی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم

فرضیه سوم تحقیق به بررسی تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد و اینکه آیا این تأثیر معنی دار هست یا نه؟ برای این منظور از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر ۵۰/۰ همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. پس می توان در سطح اطمینان ۹۹% نتیجه گرفت که با بهبود جایگاه ارزیابی ریسک اثربخشی برنامه حسابرسی افزایش می یابد. در واقع می توان گفت بین ارزیابی ریسک و اثربخشی برنامه حسابرسی یک رابطه ی مثبت وجود دارد. جهت تعیین میزان سهم هر کدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی با استفاده از رگرسیون همزمان به این نتیجه رسیدیم که ارزیابی ریسک با ضریب بتای(۲۸/۰)، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط و تاثیر محیط کنترلی، به ازای یک واحد افزایش در مولفه ارزیابی ریسک ۲۸/۰ واحد بر اثربخشی برنامه حسابرسی افزوده می شود.

 

۵-۲-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم

فرضیه چهارم تحقیق به بررسی تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی می پردازد و اینکه آیا این تأثیر معنی دار هست یا نه؟ برای این منظور از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق بر مبنای ضریب همبستگی نشان می دهد که بین این دو متغیر ۲۲/۰ همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. پس می توان در سطح اطمینان ۹۹% نتیجه گرفت که با بهبود جایگاه فعالیتهای کنترلی اثربخشی برنامه حسابرسی افزایش می یابد. در واقع می توان گفت بین فعالیتهای کنترلی و اثربخشی برنامه حسابرسی یک رابطه ی مثبت وجود دارد. جهت تعیین میزان سهم هر کدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی با استفاده از رگرسیون همزمان به این نتیجه رسیدیم که ارزیابی ریسک با ضریب بتای(۲۹/۰)، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط و تاثیر محیط کنترلی و ارزیابی ریسک، به ازای یک واحد افزایش در مولفه فعالیتهای کنترلی ۲۹/۰ واحد بر اثربخشی برنامه حسابرسی افزوده می شود.

 

۵-۳ – محدودیتهای پژوهش

در کار پژوهش مانند هر کار دیگری، عوامل مخل و مزاحم وجود دارد که مانع از جریان عادی امور می‌شود؛ و نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار می‌دهد، و موجب کم رنگ تر شدن نتایج پژوهش می‌شود و در بعضی موارد موجب شدت هرچه بیشتر آنها می‌گردد. لذا کنترل تاثیر این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. عمده ترین محدودیتهای این پژوهش عبارت است از:

۱ – محدودیت اول مربوط به ابزار گردآوری داده ها( پرسشنامه) است . لذا محدودیت های ذاتی این روش شامل برداشت نادرست پاسخ دهندگان از سوال های تحقیق و عدم دقت کافی پاسخ دهندگان همواره وجود دارد.

۲ – بعد مسافت و فاصله ی جغرافیایی از جامعه ی آماری تحقیق که عمدتاً در تهران متمرکز هستند، از جمله محدودیتهای مهم این تحقیق بود.

۳- باتوجه به ماهیت متغیرها و نیز محدودیت جامعه آماری، انتخاب نمونه به صورت تصادفی          طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران انجام شده است واین موضوع می تواند از محدودیتهای پژوهش برای تعمیم نتایج باشد.

۴-  این پژوهش مانند سایر پژوهش های توصیفی دارای محدودیت زمانی و مکانی است. لذا باید در تعمیم نتیجه آن به سایرزمانها و سایر جوامع آماری دقت کرد.

 

 

 

 

 

۵۴- پیشنهادهای پژوهش

با توجه به یافته های حاصل از پژوهش، پیشنهادهایی در دو بخش جداگانه به شرح زیر ارائه می گردد:

۵۴۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش

۱ –  به طورکلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر مثبتی دارد ،که این امر می تواند نشان دهنده نقش مؤثرآنها در بهبود برنامه حسابرسی و اثربخشی بالای آن در شرکتها باشد. لذا ،به مدیران شرکتها پیشنهاد می شود، که سیستم کنترل داخلی مناسبی داشته باشند تا بتوانند نقش اعتباردهی مؤثرتری را توسط حسابرسان برای سرمایه گذاران خود حاصل کنند.

۲ – امروزه سرمایه گذاران و سهامداران شرکتها به اطلاعات قابل اطمینانی از وضعیت مالی شرکتها نیاز دارند تا بتوانند بر اساس آن  تصمیم گیری کنند. فلذا این حسابرسان هستند که این اطمینان را به آنها      می دهند پس برای اثربخش بودن حسابرسی و ارائه گزارشات درست توسط حسابرسان، شرکتها باید سیستم کنترل داخلی مناسبی را استقرار دهند تا بتوانند بر اثربخشی برنامه حسابرسی و نتایج آن کمک شایانی کرده باشند.

۳ –  پیشنهاد می‌گردد که باگسترش مطالعات و ادبیات نظری در مورد کنترلهای داخلی و برنامه حسابرسی، شرکتها، سهامداران و موسسات حسابرسی، با این مباحث بیشتر آشنا شوند تا بتوانند به نحو مناسبی به ایفای نقش در حسابرسی و نتیجتاً تاثیر برارزش افزوده بازار شرکتها بپردازند.

۴ –  با توجه به یافته های پژوهش که حاکی از اثربخش بودن اجزای کنترل داخلی در برنامه حسابرسی میباشد می توان به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد کرد تا با اجرای مکانیزم های کارآمد و آموزش های لازم، سرمایه گذاران و فعالین بازار سرمایه را با اهمیت مبحث کنترلهای داخلی و حسابرسی اثربخش آشنا نمایند تا سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود به ساختار کنترلهای داخلی و حسابرسی اثربخش توجه نمایند تا رفته رفته زمینه های کارایی بازار سرمایه فراهم آورده شود تا شاید از این طریق با شفاف سازی روند اطلاعات در بازار سرمایه و آگاه سازی سرمایه گذاران، بازاری کارا و اثربخش ایجاد نموده و فعالان اقتصادی در این بازار را برای چرخاندن هرچه بهتر چرخه های اقتصادی و هدایت صحیح سرمایه ها و ثروت های ملی به سوی تولید و اشتغال که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد، تشویق و حمایت نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

بررسی تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

۱- بررسی تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

۲- بررسی تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

۳- بررسی تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

بررسی تأثیر محیط کنترلی براثربخشی برنامه حسابرسی-پایان نامه رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

P قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی تحقیق سال ۱۳۹۳ می باشد.

P قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایرا ن ( موسسات عضو جامعه ،اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو و اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی )می باشد.

P قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در چارچوب فرضیه­های تدوین شده و محدود به بررسی تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

 

۳-۵- مدل تحلیلی پژوهش

دراین تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال های تحقیق ویا آزمون فرضیه ها ، تشخیص متغیرها امری ضروری است. دراین تحقیق دونوع متغیردرنظرگرفته شده است.

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(کنترل محیط، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

رابطه ی خطی بین متغیروابسته ومتغیرمستقل به شرح زیربیان میشود:

Y=a0 +β۱×۱+ β۲×۲+ β۳×۳+e

که:

Y: اثربخشی برنامه ی حسابرسی

X1: محیط کنترلی

X2: ارزیابی ریسک

X3: فعالیتهای کنترلی

A0: مقدارثابت

E: درصدخطا

قابل توجه اینکه این تحقیق برخی از اجزای کنترل داخلی ازجمله نظارت وارتباط را صرفنظر کرده است.

 

۳-۶- تعاریف عملیاتی

تعریف عملیاتی یعنی شکستن مفهوم به ابعاد و عناصر بطوریکه آن متغیر قابل اندازه گیری باشد ابعاد مفاهیم تحقیق به شرح ذیل تعریف می شود که با طرح پرسشنامه در طیف لیکرت کمی شده و قابل اندازه گیری می باشد.

محیط کنترلی

P برقراری اهمیت صداقت ورفتاراخلاقی

P ساختارسازمانی امن وایجادچارچوبی درآن

P تفکیک وظایف انجام شده است.

P اهداف روشن برای تمام اقدامات ومسئولیت کارکنان

P نگرش و شیوه اجرایی مدیریت

P تعیین اختیار و مسئولیت

 

ارزیابی ریسک

P برآورد موانع درموجود در راستای دستیابی به اهداف شرکت

P بررسی مفهوم ریسکهای مرتبط با گزارشگری مالی

P تعیین دامنه ی حسابرسی داخلی مناسب

P فرایند شناسایی و برخورد با خطرهای تجاری و نتایج آنها

P توجه به ریسک سوءاستفاده های احتمالی و تقلب از طریق کامپیوتر

P برخورداری حسابرسان داخلی از ویژگیهای مناسب از جمله صلاحیت حرفه ای ، مراقبت حرفه­ای،  بیطرفی و استقلال

 

فعالیتهای کنترلی

P توصیف سیاستها وروشهای همه ی عملکردها وسمت ها

P بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی به صورت دوره ای

P داشتن سیستم حسابداری یکپارچه

P درک اساسی از عملکرد سیستم های کامپیوتری مورد استفاده شرکت ونرم افزارهای آن و آشنایی با   تکنیک های پردازش داده ها

P کنترل خط مشی ها و روشهای بکارگرفته شده برای اطمینان از اجرای دستورهای مدیریت

 

برنامه حسابرسی

P پایایی برنامه حسابرسی

P پیشنهادمقدارهایی که باید آزمایش شود

P پیشنهاد زمانبندی آزمایش

P پیشنهادجزئیات برنامه حسابرسی

 

۳-۷- متغیرهای پژوهش

متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می باشند. متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا چیزی است کهمی تواند ارزشهای عددیمتفاوتی را بپذیرد(خاکی، ۱۳۸۶).

الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(محیط کنترلی، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

 

۳-۸- جامعه و نمونه آماری

یک جامعۀ آماری عبارت است ازمجموعه ای ازافراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتی است که بین همۀ عناصر جامعه ی آماری مشترک ومتمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان ارشدو بالاترشاغل درسازمان حسابرسی وحسابرسان عضوانجمن حسابداران خبره ایران است.

 

جدول(۳-۱) اطلاعات جامعه آماری بر حسب نوع عضویت

نوع عضویتتعداد
موسسات عضو جامعه۲۳۰
اعضای جامعه شاغل در موسسات حسابرسی عضو۹۷
اعضای جامعه شاغل در سازمان حسابرسی۲۵۷
کل۵۸۴

 

در این پژوهش از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای سادهاستفاده شده است. نمونه گیری تصادفی، روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونه ای که همه نمونه های ممکن که دارای تعداد ثابت n هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. (کرلینجر، ۱۳۷۴،ص ۱۸۸).

به منظور تعیین حجم نمونه در این پژوهش با توجه به محدود بودن حجم نمونه و اطلاعات موجود، از فرمول کوکران استفاده شده است؛

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 

بررسی تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی

اهداف فرعی

۱- بررسی تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

۲- بررسی تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.

۳- بررسی تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران 

دانلود پایان نامه درباره بررسی محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

.

۲تحقیق ون هورن و پارکر[۱]

ون هورن و پارکر در مقاله ای تحت عنوان”تئوری گام تصادفی،یک آزمون تجربی” به بررسی یکی از روشهای خرید و فروش سهام به نام “روش معاملاتی میانگین متحرک قیمت بازار سهام” پرداختند. براساس این روش اگر قیمت پایان روز مربوط به دو روز متوالی به اندازهXدرصد (صفر یا دو درصد) از میانگین متحرک قیمت های گذشته(۱۵۰،۱۰۰یا۲۰۰روز قبل) بیشتر باشد، سفارش خرید انجام می شود. این تحقیق برروی ۳۰شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک[۲]برای سالهای ۱۹۶۰لغایت۳۰ژوئن۱۹۶۶صورت گرفته است. نمونه این تحقیق به طور تصادفی انتخاب شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که با استفاده از این روش معاملاتی، سودی بیشتر از روش خرید و نگهداری عاید نخواهد شد(Van Horn & Parker,1968,128-132).

 ۴-۸-۲تحقیق جیمز[۳]

جیمز در مقاله ای تحت عنوان “میانگین متحرک ماهانه- یک ابزار سرمایه گذاری کارآمد” به بررسی روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام پرداخته است. در این تحقیق، روش میانگین متحرک به روش ذیل تعریف شده است:”آخرین قیمت سهام ماهانه بعد از هفتمین ماه با ارزش میانگین متحرک مقایسه می شود. اگر آخرین قیمت سهام در هر ماه حداقل به اندازه دو درصد بیشتر از ارزش میانگین متحرک باشد، علامت فروش ایجاد می شود”. بعد از بررسی های صورت گرفته توسط جیمز؛ جیمز به این نتیجه رسید که روش میانگین متحرک ماهانه در بورس اوراق بهادار نیویورک موثر نیست(James,315-326, 1968).

 ۵-۸-۲تحقیق جنسن و بنینگتون[۴]

جنسن و بنینگتون در مقاله ای تحت عنوان “گام تصادفی در نظریه های نموداری، شواهد بیشتر”به بررسی یکی از روش های خرید و فروش سهام بنام روش قدرت نسبی پرداختند. در این تحقیق قدرت نسبی از قرار:”هرماه از طریق محاسبه نسبت جاری به قیمت متوسط در طول دوره شش ماهه قبل، قدرت سهام را بسنجید. سرمایه گذاری را با گذاشتن مقادیر مساوی سرمایه در ده سهم با بالاترین قدرت نسبی آغاز کنید. این سهم را همچنان جزء ۱۴۰سهم برتر از لحاظ قدرت نسبی هستند، نگاه دارید.اگر سهمی از این موقعیت نزول کرد، آن را بفروشید و پول حاصل را در دهه سهم برتر روز سرمایه گذاری کنید.”

برای ارزیابی اعتبار روش قدرت نسبی، هفت فهرست جداگانه از دویست سهم تهیه شده که هریک از آنها از میان سهام فهرست شده در بازار سهام نیویورک برای فاصله زمانی سالهای ۱۹۲۶لغایت مارس۱۹۶۶ و در دوره های زمانی ۵ساله انتخاب شده بودند. از هریک از این فهرست های واجد شرایط، پرتفویی طبق قدرت نسبی انتخاب و اداره شد، بازده متوسط این پرتفوی ها در پایان ۵سال با بازده حاصل از روش خرید و نگهداری هریک از سهام فهرست شده در بازار سهام نیویورک مقایسه گردید. آنگاه که از هزینه معاملات چشم پوشی می شد، بازده حاصل از روش قدرت نسبی به طور متوسط۰٫۸درصد بالاتر از بازده حاصل از روش خرید و نگهداری بود، اما وقتی هزینه معاملات در روش قدرت نسبی به حساب می آمد، این مزیت معکوس می گردید.

[۱]Van Horn & Parker

[۲]New York Security Exchange(NYSE)

 

[۳]James

[۴]Jensen&Benington

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۳-۱اهداف تحقیق

 • بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
 • بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
 • بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام  با فرمت ورد

بررسی کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات

کلارک[۱] (۱۹۷۳) فرض کرد که تغییرات قیمت روزانه، عبارت است از مجموع تغییرات تصادفی قیمت در طول روز. تغییرات در قیمت روزانه یک متغیر تصادفی است که به میانگینی که به تعداد معاملات بازار در طول روز صورت می گیرد، وابسته است. وی در ادامه بیان می کند که حجم معاملات به طور مثبتی با تعداد معاملات در روز وابسته است. بنابراین حجم معاملات ارتباط مثبتی با تغییرات قیمت دارا می باشد.

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت ژورنال آمده است که : «این حجم معاملات است که قیمت ها را حرکت می دهد». مطالعات زیادی نیز بیانگر رابطه مثبت بین قدر مطلق تغییر قیمت سهم و حجم معاملات هستند و آن را تأیید کرده اند که یکی از آن ها مطالعه لی و اولیور در سال ۲۰۰۲ است که رابطه بین حجم معاملات و بازدهی سهام بین بازار نیویورک با بورس توکیو و لندن را با استفاده از اطلاعات روزانه در سه بازار مورد آزمون قرار داده اند. نتایج مطالعه آن ها نشان دهنده این است که :

 • حجم معاملات باعث ایجاد بازده سهام در هیچ کدام از این سه بازار نمی شود.
 • یک رابطه بازخوردی مثبت بین حجم معاملات و ناپایداری بازده در هر سه بازار وجود دارد.

۳- تجزیه و تحلیل داده ها شواهدی مبنی بر افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازارهای نیویورک و توکیو را نشان می دهد و بیان می کنند که : «گر چه برخی از مطالعات قبلی ممکن است رابطه پویا در بازده بازارهای مختلف و بین حجم معاملات و بازدهی سهام در یک بازار داخلی را انجام داده باشند، اما مطالعاتی که به بررسی رابطه بین حجم معاملات و بازده در سطح چند بازار بین المللی صورت گرفته باشد خیلی محدود است.»

در بورس‌های اوراق بهادار کشورهای توسعه یافته جهت جلوگیری از نوسانات زیاد قیمت سهام، معاملات متوقف می‌شود. به عنوان مثال بورس اوراق بهادار نیویورک[۲] به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران در مقابل نوسانات شدید قیمت از توقف معاملات استفاده می‌کند. بر اساس قانون ۸۰B[3] که در آوریل ۱۹۹۸ به تصویب رسید، بورس در شرایطی از توقف معاملات استفاده می‌کند که یک اخبار جدید و غیر منتظره درباره فعالیت شرکت منتشر شود و یا اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضای سهام یک شرکت به وجود آید. تدوین مقررات توسط نهادهای رسمی باعث تسهیل وظایف بازار در امر ارزشیابی شده و توانایی مدیریت در تحریف ارقام و اعداد گزارش شده را محدود می سازد.

استانداردهای حسابداری ارائه دهنده رهنمودهایی برای مدیران پیرامون چگونگی تهیه وتنظیم اطلاعات می باشد.این استانداردها در زمینه برقراری ارتباط با گروه های خارج از سازمان نارساست.

به کارگیری مطالعات مربوط به بررسی وقایع برای آزمون فرضیه بازار کارا[۴] در طی چند دهه ی گذشته، رشد فزآینده ای داشته است. این مطالعات به این امر می پردازند که چگونه نرخ های بازده یا قیمت، به اطلاعات اقتصادی مهم واکنش نشان می دهند.

[۱] .Klark,1973

[۲]. Newyork Stock Exchange

[۳]. B80 Rule

[۴].EMH

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف تحقیق

بررسی و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح است و نیز به سبب اهمیت، نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به طور اخص بوده است. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به منظور بهبود نحوه ی عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، ۱۳۸۴، ص۹۹)۱.

تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از میزان حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های تحقیق در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس استفاده نماید. بهرحال این پژوهش برای بررسی علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو تحقیق می باشد.

بطور خلاصه می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

 • اهداف علمی
 • بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اهداف کاربردی
 • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
 • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به منظور درک نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
 • بررسی روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش میزان مبادلات یک نوع اوراق بهادار می شود
 • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به منظور کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده است و با توجه به علمی تر شدن روند معاملات، نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام-پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– حجم مبادلات

در ذیل به تشریح حجم مبادلات، ادبیات موضوعی حجم مبادلات و رابطه حجم مبادلات با نقدینگی پرداخته شده است :

تشریح حجم مبادلات

حجم معاملات عبارت است از حجم ریالی یا مقداری سهامی که در یک دوره از زمان داد و ستد می شود، به عبارت کامل تر حجمی از سهام که در یک دوره مالکیت آن تغییر می کند. هم چنین می تواند به عنوان تعداد خریدار و یا تعداد دفعات معامله در یک دوره از زمان تعریف شود. این متغیر یکی از معیارهای اصلی در تحلیل های تکنیکال می باشد که به همراه قیمت می تواند تصویر کاملی از روندهای بازار را برای تحلیل گران نمایان سازد. بالطبع توجه به روند قیمت ها فارغ از تغییرات حجم معاملات که روحیه و جو بازار را مشخص می کند می تواند به استنباط های غلطی منجر شود. تغییرات قیمت ها در صورتی معنی دار است که با تغییرات قابل توجه حجم همراه باشد (خادم المله،۱۳۸۷،ص۷۹)۸.

حجم معاملات از معیارهای اساسی نقدشوندگی است، لذا می تواند معرف ریسک نقدشوندگی اوراق بهادار باشد. در نتیجه سرمایه گذاران ریسک پذیر گرایش بیشتری به سهام با حجم معامله بالاتر که دارای نقدشوندگی بیشتر و ریسک کمتر می باشند دارند.

 

 

حجم معاملات از جاذبه های سهام برای خریداران می باشد از طرف دیگر هر چه حجم معاملات بالاتر باشد شفافیت بالاتر و قیمت ها واقعی تر است، همچنین حجم معاملات در کارایی و عملکرد بورس نیز نقش اساسی دارد.

حجم معاملات به نوبه خود به حجم اوراق منتشره ، حجم سهام استراتژی کنترلی و به عبارت دیگر سهام شناور آزاد[۱] ، حجم اطلاعات منتشره شرکت و ریسک متصور از آن اوراق بستگی دارد .

قابل تأکید است که در بسیاری از تحقیقات از معیار یا شاخص حجم نسبی یا گردش سهام[۲] استفاده شده که شامل حاصل تقسیم حجم معامله بر سهام منتشره می باشد ولی در این تحقیق به جهت خصوصیات آن که تغییرات سهام شرکت در آن تأثیری ندارد از حجم ریالی روزانه استفاده شده است.

از محدودیت های حجم معاملات، وجود معاملات حق تقدم ها، عرضه اولیه[۳]  و معاملات عمده یا بلوکی در ترکیب آن است که می توان اثر آن ها را نادیده گرفت، چون در روزهای مختلف صورت    می گیرند و تصادفی هستند (خادم المله،۱۳۸۷،ص۱۵۹)۴.

یکی از عوامل تعیین کننده ی عملکرد و کارآیی بورس، حجم مبادلات است. به نحوی که سازمان بورس نیز حجم مبادلات سهام هر شرکت را به عنوان یکی از عوامل اصلی در گزینش پنجاه شرکت برتر بورس می داند. زیرا هر چه حجم مبادلات سهام یک شرکت بیشتر باشد سهام آن شرکت قابلیت نقدینگی بیشتری دارد. نقدشوندگی یک ورقه سهم به معنی امکان فروش سریع آن است. هر چه سهامی را بتوان سریع‌تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، قابلیت نقدینگی آن بیشتر است. اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می‌شوند نسبت به اوراق بهاداری که با تعداد محدود و یا دفعات کم معامله می‌شوند، قدرت نقدشوندگی بیشتر ودر نهایت ریسک کم‌تری دارند. قدرت نقدشوندگی یک ورقه سهم تا حدود زیادی به تعداد سهام در دست عموم بستگی دارد. هر چه تعداد سهامی که در دست مردم قرار دارد بیشتر باشد، حجم و سرعت گردش معاملات افزایش یافته و بازار، قیمت منصفانه و معقول‌تری برای آن پیدا می‌کند، برعکس هر چه تعداد سهام در دست مردم کم‌تر باشد، رکود بیشتری بر معاملات سهام حاکم شده و در صورت معامله قیمت‌ها شکل یک طرفه صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

[۱]. Free float

[۲] .Turn over ratio

[۳]. IPO

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف تحقیق

بررسی و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح است و نیز به سبب اهمیت، نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به طور اخص بوده است. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به منظور بهبود نحوه ی عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، ۱۳۸۴، ص۹۹)۱.

تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از میزان حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های تحقیق در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس استفاده نماید. بهرحال این پژوهش برای بررسی علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو تحقیق می باشد.

بطور خلاصه می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

 • اهداف علمی
 • بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اهداف کاربردی
 • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
 • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به منظور درک نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
 • بررسی روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش میزان مبادلات یک نوع اوراق بهادار می شود
 • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به منظور کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده است و با توجه به علمی تر شدن روند معاملات، نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روند تغییر قیمت در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

–  دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده

 • دیدگاه نخست : طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که رفتار قیمت سهام در گذشته مملو از اطلاعات رفتار قیمت سهام در آینده است و تعبیرشان این است که تاریخ تکرار می شود ، به طوری که الگوهای رفتار قیمت سهام در گذشته به رفتار قیمت سهام درآینده سرایت می کند. بدین ترتیب اگر شخص بر اساس نمودار قیمت از الگوهای قیمت آگاهی داشته باشد، می تواند رفتار قیمت سهام در آینده را تخمین بزند و در نهایت با استفاده از تحلیل آماری این داده ها، عایدی مورد انتظار خود را افزایش دهد. این گروه به چارتیست ها معروف می باشند .
 • دیدگاه دوم : این دیدگاه به تئوری تغییرات تصادفی قیمت ها معتقد بوده و می گویند همان طور که اگر یک سری اعداد تصادفی روی هم ریخته شوند انتخاب آنها خیلی قابل پیش بینی نخواهد بود، مسیر قیمت ها در آینده نیز چندان قابل پیش بینی نمی باشد. دراصطلاح آماری، تغییرات قیمت در آینده، متغیرهای تصادفی مستقلی هستند که به طور یکسان توزیع نشده اند. به عبارت ساده تر، سری زمانی تغییرات قیمت فاقد حافظه است ، یعنی اینکه اطلاعات گذشته نمی تواند به طور معنی داری برای پیش بینی آینده به کار گرفته شود. البته این دسته معتقدند که براساس ابزار های آماری مناسب می توان احتمال رخ دادن قیمت ها را در سطوح مختلف بیان کرد. صاحب نظران این گروه برای به کارگیری مدل «گام زدن تصادفی» به منظور پیش بینی قیمت ها، دو مطلب را مطالعه می کنند :
 • تغییرات قیمت در آینده از قیمت های گذشته مستقل هستند .
 • تغییرات قیمت با بعضی از توزیع های احتمال تطابق دارند .

اما درباره ی برآورد قیمت سهام ، روشهای بسیاری مانند جریانات نقدی، سود سهام، ارزش ویژه، جریانات نقدی تنزیل شده، قیمت به درآمد و… ارزیابی شده اند. روش برآوردی ارزشیابی قیمت به درآمد قیمت سهام یک شرکت را به صورت محصولی از سود آن شرکت و ضریب قیمت به درآمد صنعت (شرکت های رقیب) برآورد می کند. امروزه بسیاری از تحلیل گران مالی ضریب قیمت به درآمد را به عنوان عامل تعیین کننده ارزش معرفی می نمایند. در حقیقت آنان قیمت سهام را با این روش با ضریب قیمت به درآمد صنعت هر شرکت و تغییرات کلی آن در بازار سنجیده و توسط آن، قیمت مورد انتظار دوره بعد شرکت را پیش بینی می کنند. به هر حال ارزیابی قیمت اوراق بهادار موضوعی است که سال هاست نظر متخصصین و محققین را به خود جلب کرده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

–  اهداف تحقیق

بررسی و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح است و نیز به سبب اهمیت، نقش و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به طور اخص بوده است. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به منظور بهبود نحوه ی عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، ۱۳۸۴، ص۹۹)۱.

تحقیق حاضر بر آن است که با استفاده از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از میزان حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های تحقیق در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس استفاده نماید. بهرحال این پژوهش برای بررسی علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو تحقیق می باشد.

بطور خلاصه می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

 • اهداف علمی
 • بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • اهداف کاربردی
 • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
 • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به منظور درک نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
 • بررسی روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش میزان مبادلات یک نوع اوراق بهادار می شود
 • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به منظور کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده است و با توجه به علمی تر شدن روند معاملات، نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها -دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

رگرسیون چندگانه

در رگرسیون خطی یک متغیره، معادله y = a+bx معرف خط رگرسیون جامعه بود، که ما آن را به وسیله y^=a+bx برآورد می کردیم . در رگرسیون خطی دو متغیره نیز معادله  معرف صفحه رگرسیون جامعه است ( در فضای سه بعدی به جای خط صفحه داریم) که می خواهیم آن را به وسیله برآورد کنیم. در اینجا ۱x و ۲x دو متغیر مستقل و  و a و ۲b و ۱b به ترتیب برآورد کننده هایa و ۱B و ۲B هستند(آذر، ۱۳۸۵، ۲۱۹)[۱].

با استفاده از رگرسیون چندگانه می توان میزان تأثیرات متغیرهای مستقل (مؤلفه های سرمایه های فکری) در متغیرهای وابسته (ریسک) سنجید. در این تحقیق برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون چندگانه، ANOVA و جدول ضرایب جزئی استفاده می شود.

 

۴-۹-۳- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)[۲]

یکی از فرض های رگرسیون نرمال بودن داده هاست. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است . این آزمون روش ناپارامتری برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب (نرمال) است.

در این آزمون KS فرض صفری که آزمون خواهد شد، توزیع مشاهدات و توزیع مشخصی ( یا پارامتری معینی ) است که با حدس یا قرائن مختلف فکر کرده ایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد (آذر و مؤمنی ، ۱۳۸۵، ۲۱۲)[۳].

 

۵-۹-۳- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن)[۴]

یکی دیگر از فرض های رگرسیون عدم خود همبستگی باقی مانده هاست. به عبارت دیگر مدلی مناسب است که باقی مانده های حاصل از آن به هم وابسته نبوده ویا به عبارتی تصادفی باشد. برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است. برای این آزمون از آماره دوربین واتسن استفاده شده است.

 

۶-۹-۳- چندهم خطی[۵]

کاربرد و تفسیر یک مدل رگرسیون چندگانه به صورت آشکاری به برآورد ضرایب رگرسیون بستگی دارد. تعدادی از استنباط هایی که اغلب به این ضرایب بستگی دارند عبارتند از:

۱- تشخیص اثرات نسبی متغیرهای مستقل

۲- پیش بینی

۳- انتخاب زیرمجموعه مناسبی از مدل

اگر رابطه خطی بین متغیرهای رگرسیونی (مستقل) وجود نداشته باشد گوییم متعامد هستند. در  این حالت استنباط های فوق به سادگی انجام می شود. متأسفانه در بیشتر کارهای رگرسیونی متغیر مستقل، متعامد نیستند و این مشکل جدی به نظر می رسد . در چنین موقعیت هایی متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی کامل هستند و استنباط های فوق می توانند گمراه کننده یا توأم با خطا باشد. وقتی وابستگی خطی نزدیک بین متغیرهای مستقل وجود داشته باشد، گوییم مسأله چند هم خطی اتفاق افتاده است.

یکی از معیارهایی که می توان با استفاده از آن این مسأله را بررسی نمود معیار VIF [6] است که به صورت زیر تعریف می شود.

در این تعریف ضریب تعیین حاصل از رگرسیون زدن xj روی باقی مانده متغیرهای رگرسیونی است . این روش منسوب به مارکوارت[۷] (۱۹۷۰) است. VIF برای هر جمله در مدل اثر ترکیبی وابستگی ها بین متغیرهای مستقل روی واریانس آن جمله را اندازه می گیرد. یک یا چند VIF بزرگ نشان دهنده چند هم خطی است. تجربه نشان داده است که اگر VIF از ۵ یا ۱۰ بیشتر باشد، نشان دهنده برآورد ضعیف ضریب رگرسیونی مربوطه است، که علت آن چند هم خطی است

[۲] . A.N. kolmogorov  & N.V. Smirnov

[۴] . Durbin – vatson test

[۵] . Multi  colinearity

[۶] . variance  inflation  factor

[۷] . Marquardt

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

مهمترین اهداف انجام این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱- شناسایی انواع دارایی های نامشهود، طبقه بندی آنها و روش های اندازه گیری آنها

۲- بررسی تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

۳- بررسی میزان سرمایه انسانی

۴- بررسی میزان سرمایه ساختاری

۵- ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس 

شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها-پایان نامه رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل رگرسیون

رگرسیون در لغت به معنای «بازگشت به مراحل قبلی در یک مسیر تحول و توسعه» است.

تحلیل رگرسیون در واقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را تشکیل می‌دهد و به طور کلی درباره مدلهای رگرسیون و نحوه برآورد آنها بحث می‌کند.

برای آشنایی با مفهوم رگرسیون، فرض کنید یک متغیر مثل Y را در طول زمان یا در بین واحدهای مختلف مشاهده کرده و داده‌های مربوط به آن را به دست آورده ایم. می‌خواهیم چگونگی تغییرات آن را تفسیر کنیم. برای این منظور باید متغیر یا متغیرهایی را در نظر بگیریم که بتوانند این تغییرات را توضیح دهند. فرض کنید:

این مدل، یک مدل ریاضی است چرا که فقط رابطه ریاضی بین متغیر وابسته (Y) و متغیرهای مستقل (xiها) را منعکس کرده است. اگر تابع f نسبت به متغیرهای x1 تا xk خطی باشد یعنی به فرم:

این مدل، یک مدل ریاضی خطی نامیده می‌شود. اینکه چه متغیرهایی باید به عنوان متغیرهای توضیح دهنده استفاده شوند می‌تواند به تئوری‌های اقتصادی یا برداشت شخصی مدل ساز بستگی داشته‌باشد. شکل تابع نیز تابع نظر مدلساز است و او می‌تواند شکلهای تابعی متفاوتی را امتحان کند که بیشترین سازگاری را با داده‌های موجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که حتی اگر متغیرهای توضیح دهنده به درستی انتخاب شده باشند و فرم تابعی نیز درست تصریح شده باشد، باز هم مدل ساخته‌شده یک رابطه همواره درست نخواهدبود. دلایل این امر را می‌توان چنین برشمرد:

علاوه بر متغیرهای توضیح دهنده وارد شده در مدل، عوامل دیگری نیز وجود دارند بیان کمی آنها معمولاً بسیار دشوار است و در نتیجه وارد کردن آنها در مدل مقدور نیست. به عنوان مثال اگر قصد مدل کردن مصرف یک کشور را داشته باشیم، چگونگی انتظارات مصرف کننده نسبت به تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی و درجه عدم اطمینان نسبت به تغییر در پارامترهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده نیستند.

ثانیا اقتصاد با رفتار انسانها سر و کار دارد و می‌دانیم که در رفتار انسان همواره عناصر تصادفی غیرقابل پیش بینی وجود دارد که اساسا نمی توان آنها را در مدلهای ریاضی گنجاند.همچنین دلایل دیگری مانند خطا در اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل می‌توان ذکر کرد.پس باید پذیرفت که مدلهای ریاضی برای توضیح پدیده‌های اقتصادی دقیق نیستند و خطا دارند. به این خطا اصطلاحا «جمله اخلال» می‌گویند زیرا تعادل ریاضی مدل را مختل می‌کند. به همین دلیل یک جمله خطا (یا ترم تصادفی) به مدل اضافه می‌کنیم که جانشینی برای اثر همه عوامل نادیده گرفته شده در مدل است. بنابراین تفاوت کلی مدلهای ریاضی و مدلهای رگرسیون در جمله اخلال است. هر گاه به مدلهای ریاضی یک جمله اخلال – که یقینا تصادفی است – اضافه کنیم به یک مدل رگرسیون تبدیل خواهد شد.

به متغیر Y که در سمت چپ معادله قرار دارد، متغیر وابسته و به xiها متغیرهای توضیح دهنده یا رگرسورها گفته می‌شود. اصطلاحات متغیر برونزا و متغیر درونزا نیز به ترتیب برای xi‏ها و Y به کار می‌رود زیرا فرض بر این است که مقادیر xiها خارج از مدل مفروض تعیین شده و در نتیجه برونزا هستند در حالی که مقادیر Y در داخل مدل و بر اساس قانونمندی تعیین می‌شود و به همین دلیل درونزا خواهدبود.

 

 

 

۱۰-۳- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است.

۱- بررسی ناهمسانی واریانس

برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال آزمون پریوش- گودفری [۱] برای مدل استفاده شده در تحقیق انجام شده است.

با توجه به اینکه آماره این آزمون ها در سطح ۵ درصد معنادار است، بنابراین فرض همسانی واریانس رد شده و ناهمسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته می شود.

این موضوع از نقض فرض  ناشی می گردد. چنین مشکلی در رگرسیون سبب خواهد شد که نتایج OLS دیگر کاراترین نباشد. برای رفع مشکل مزبور از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته [۲]استفاده می گردد.

۲- بررسی خود همبستگی

به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین واتسون استفاده می شود. چنانچه این آماره در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت H0 رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد. با توجه به آماره به دست آمده می توان پذیرفت که در این مدل همبستگی مثبت و منفی وجود دارد. برای رفع مشکل خودهمبستگی و بهبود نتایج می توان همانند ناهمسانی واریانس از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته  استفاده می گردد.

 

۱۱-۳- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

 1. سازمان بورس و اوراق بهادار
 2. ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران
 3. تحلیل گران مالی
 4. مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

۱-Breusch-Godfrey

[۲]-GLS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱-  بررسی و شناخت مؤلفه ها و عوامل موثر بر ساختارسرمایه شرکت ها

۲-  بررسی رابطه میان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکتها

۳- ارایه یک شاخص جدید به نام شکاف نقدینگی برای اندازه گیری نقدینگی اوراق بهادار که مورد استفاده سرمایه گذاران و محققین قرار می گیرد

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

دانلود پایان نامه-مدل برنامه ریزی سرمایه گذاری به منظور تعیین پرتفوی بهینه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

نسبت تقسیم سود ( باواحد درصد ) :‌

فرمول (۳-۳) :

۱۰۰*   نسبت تقسیم سود

DPS   : سود تقسیمی هر سهم ( ریال )

EPS   : درآمد هر سهم ( ریال )

هر چقدر میزان سود تقسیمی بین سهامداران بیشتر باشد، از دیدگاه سرمایه گذار مطلوبیت بیشتری خواهد داشت.

 

۴-۱۶- ضریب نقدشوندگی:

از نرخ سهام شناور برای ارزیابی نقد شوندگی استفاده گردیده است هر اندازه که این نرخ بالاتر باشد،یعنی سرعت تبدیل سهام به وجه نقد بیشتر است.

 

۵-۱۶- درصد مالکیت : ( باواحد درصد)

نشان دهنده میزان درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن درسهام هریک ازشرکت های بورسی زیرمجموعه است. هر اندازه درصد مالکیت در شرکت عضو پرتفوی بیشتر باشد ،به لحاظ ایجاد کنترل بیشتر ،مطلوبیت بیشتری را دارد.

 

۶-۱۶ اعتبارداده ها وقابلیت اطمینان داده ها :

داده های مربوط به میزان اهمیت معیارها باتوجه به روش ترکیبی مورد استفاده ازاعتبار و قابلیت اطمینان بالایی برخورداراست. داده های ضرایب متغیرها یا درواقع میزان هریک از معیارها دررابطه با شرکت های بورسی برپایه مبنای نظری پژوهش ونرم افزارهای مورد تأیید بورس ویا صورت مالی شرکت به دست آمده است وبدین ترتیب ازاعتباربالایی برخورداراست.

اعتبارمصاحبه انجام شده ازلحاظ پایایی به وسیله آزمون مجدد بعد از۳ هفته تأییدگردید.

میزان نسبت سازگاری درداده های مربوط محاسبه گردید وازآنجا که این نسبت برابر۱ است ، یعنی بدست آمد. باتوجه به اینکه مقداربدست آمده از ۱/۰ کمتراست ثبات ماتریس مفروض پذیرفته می شود. این امرنشان دهنده سازگاری داده ها می باشد.

۷-۱۶ روایی :

متن مصاحبه مورد تأیید صاحبنظران است. بنابراین آنچه که موردنظراست اندازه گیری شده است.

 

۸-۱۶- جامعه آماری

    جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه شرکتهای سرمایه گذاری عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران است .

 

۹-۱۶- نمونه آماری

باتوجه به اینکه شرکت های سرمایه گذاری دارای محدودیت ها وشرایط یکسان نمی باشند وازآیین نامه خاصی پیروی نمی کنند و ترجیحات سرمایه گذار در انتخاب نوع و میزان سرمایه گذاری دخیل است ، تعیین یک مدل عمومی برای آنها مفهوم نمی یابد. بنابراین شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب  گردیده است .

 

۱۰-۱۶- اعتبار وقابلیت اطمینان مدل:

نوع مدل براساس الگوریتم پیشنهادی انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی آرمانی تعیین گردید.

 

۱۱-۱۶ مدل آرمانی سرمایه گذاری:

فرایند انجام کار در تحلیل سلسله مراتبی به شرح زیر است : (مهرگان،۱۳۸۳،۱۶۶)

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱-۶-۱) طراحی مدل برنامه ریزی سرمایه گذاری به منظور تعیین پرتفوی بهینه با لحاظ نمودن معیارهایی چون ریسک، بازده،نسبت تقسیم سود و ضریب نقد شوندگی، درصد مالکیت و… با توجه به رجحان های تصمیم گیرندگان.

۲-۶-۱) بررسی ترکیب سرمایه گذاری انجام شده و ترکیب سرمایه گذاری حاصل از حل مدل.

هدف علمی این پژوهش بکارگیری AHP برای تعیین وزن اهداف و برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی سبد سهام است و اجرای نتایج حاصل در بورس اوراق بهادار تهران از جمله اهداف کاربردی طرح می باشد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران