Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارتباط بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

Posted in آموزشی

پایان نامه رابطه بین سابقه کاری مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

Posted in مهندسی صنایع

پایان نامه ارشد: ارزیابی کارایی و تخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد : تمایلات سرمایه گذاران و واكنش بازار سهام به اخبار سود در بورس

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه : بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های 1384 تا 1389 در مقایسه با اهداف پیش بینی شده در برنامه ملی آموزش برای همه(E.F.A ).

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد: شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

Posted in مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه ارشد :ارزیابی کارایی وتخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی