پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران


 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۹-۱)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه های تحقیق ، در وهله نخست مستلزم عملیاتی سازی متغیر های تحقیق ، یعنی عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، و در گام بعدی اتخاذ یک راهبرد مناسب برای برقراری ارتباط میان این دو می باشد. در این بخش ابتدا شیوه اندازه گیری متغیر های اشاره شده مورد بحث قرار گرفته و سپس راهبرد مورد استفاده برای سنجش رابطه میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران تشریح می گردد.

۱-۹-۱)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی

در ادبیات پیشین تحقیق ، از معیار های متفاوتی برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است. در تحقیق حاضر ، با توجه به اطلاعات موجود در بازار سرمایه ایران و نتایج تحقیقات پیشین ، از سه معیار متفاوت برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است. در این تحقیق ، به جای بررسی جداگانه هر یک از معیار های مزبور ، یک معیار جامع برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده است. در این روش ، ابتدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی ، به هر یک از معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی مورد استفاده ، وزن مناسبی تخصیص داده می شود ، و در نهایت درجه عدم اطمینان اطلاعاتی با توجه به یک عامل واحد که متشکل از سه متغیر مورد استفاده می باشد استخراج می شود. در ادامه این بخش ، معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی مورد استفاده توضیح داده شده ، و سپس شیوه استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی برای وزن دهی به این معیار ها ، تشریح می گردد.

۱-۱-۹-۱)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی

برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار زیر استفاده شده است :

  • نوسان نرخ بازده غیر عادی شرکت (IVOL ) :از طریق انحراف معیار مازاد نرخ بازده ماهانه شرکت نسبت به بازده بازار در ۱۲ ماهه منتهی به تاریخ تشکیل هر پرتفوی محاسبه می شود.
  • پراکندگی پیش بینی سود هر سهم ( FD) : انحراف معیار سود هر سهم پیش بینی شده اولیه در بودجه و تعدیلات صورت گرفته در طی سال t.
  • خطای پیش بینی سود هر سهم ( FE ) : تفاوت بین سود هر سهم پیش بینی شده اولیه و واقعی در سال t.

۲-۱-۹-۱) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی

معمولاً در پژوهش ها به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیر ها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایجی علمی تر و در عین حال عملیاتی تر ، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم متغیر ها و تشکیل ساختار جدیدی برای آن ها هستند. بدین منظور از تحلیل عاملی استفاده می کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیر های اساسی یا عامل ها (Factors) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیر های مشاهده شده دارد.

۲-۹-۱)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

در ادبیات پیشین تحقیق (که در فصل ۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت) اشاره شده است که در صورت وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، راهبرد سرمایه گذاری شتاب از سودآوری اضافی برخوردار خواهد بود. بدین ترتیب برای بررسی وجود و یا عدم وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب استفاده شده است. بر این اساس در صورتی که راهبرد سرمایه گذاری شتاب از سودآوری اضافی برخوردار باشد به معنای پذیرفته شدن فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و در غیر این صورت به معنای عدم پذیرش فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد. با توجه به ضرورت شناخت راهبرد سرمایه گذاری شتاب و راهبرد مقابل آن ، ابتدا توضیح مختصری پیرامون راهبرد های سرمایه گذاری داده می شود.

۱-۲-۹-۱)نوع واکنش سرمایه گذاران و راهبرد های سرمایه گذاری

شواهد حاصل از مطالعات دو دهه اخیر ، وجود همبستگی سریالی در قیمت سهام را نشان داده و این امر را ناشی از واکنش های نه چندان صحیح و منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید می دانند. به عبارت دیگر این پژوهش ها نشان می دهند که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از حد یا واکنش کمتر از حد نشان می دهند که در صورت مشاهده و تایید هر یک از این مشاهدات می توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب به بازده های مازاد بر بازده بازار با اهمیتی دست یافت. در این زمینه دو راهبرد سرمایه گذاری معرفی و توصیه شده است:

الف) راهبرد سرمایه گذاری معکوس : این راهبرد که بر اساس فرضیه واکنش بیش از حد اندازه[۱] سرمایه گذاران معرفی شده است ، توصیه می کند که سهامی که در گذشته عملکرد نامناسبی داشته اند (سهام بازنده) و بازار در حال حاضر نسبت به آنها بسیار بدبین است خریداری شده و سهام موفق گذشته که بازار نیز در حال حاضر نسبت به آنها بسیار خوش بین است (سهام برنده) فروخته شود تا در دوره های بعد که پدیده بازگشت بازده به وقوع می پیوندد ، به بازده مازاد با اهمیتی دست یافت.

ب) راهبرد سرمایه گذاری شتاب : در این راهبرد که بر اساس واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران معرفی شده است ، بیان می شود که سرمایه گذاران بنا به دلایلی قیمت های اوراق بهادار را بر اثر واکنش های کمتر از حد مورد انتظار نسبت به اطلاعات جدید به طور صحیح تعیین نکرده اند و می توان در دوره های میان مدت (حداکثر تا یک سال) بعدی از طریق خرید و یا نگهداری سهام برنده و فروش سهام بازنده به مازده مازاد با اهمیتی دست یافت( مهرانی و نونهال نهر ، ۱۳۸۷ ).

از آنجا که در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشیم ، از سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب برای ارزیابی واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران استفاده شده است.

[۱] Overreaction

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران – دانلود پایان نامه حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۴)آزمون فرضیه دوم

مطابق با آنچه که در فصل سوم مطرح شد فرضیه دوم این تحقیق آن است که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. آزمون این فرضیه ، مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های راهبرد شتاب قیمت (عملکرد ۱۲ ماه گذشته) از یک سو و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس در ابتدای هر دوره تشکیل پرتفوی ، سهام شرکت ها را بر مبنای عملکرد ۱۲ ماه گذشته از صعودی به نزولی رده بندی کرده ایم. یک سوم بالایی سهام به عنوان پرتفوی برنده ، یک سوم میانی به عنوان پرتفوی میانه و یک سوم پایینی به عنوان پرتفوی بازنده طبقه بندی شده اند. و از سوی دیگر سهام شرکت ها را بر مبنای سطح عدم اطمینان اطلاعاتی از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در پنج طبقه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم نموده ایم. در نهایت میانگین نتایج حاصل از ۲۰ پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار گرفته است.

آزمون این فرضیه  نیز به مانند فرضیه قبل مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های برنده و بازنده پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب قیمت از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های برنده بیش از پرتفوی شرکت های دارای بازنده باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب قیمت ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های برنده و بازنده را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر. در این جا نیز لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم مقدار احتمال برای آزمون همسانی واریانس برابر با ۲۶/۰ است (به پیوست مراجعه شود). یعنی واریانس این متغیر در دو گروه با هم برابر است. بنابراین تحت همسانی واریانس مقدار t برابر با ۶۴/۰است و سطح معنی داری آن ۵۲۶/۰ می باشد که بیشتر از ۵ درصد است. یعنی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض صفر رد نمی شود. این بدان معناست که مقدار میانگین بازده سه ماهه آتی پرتفوی شرکتهای برنده با پرتفوی شرکتهای بازنده ، در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم ، تفاوت معناداری ندارد.

در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی زیاد نیز مقدار احتمال برای آزمون همسانی واریانس برابر با ۶۴/۰ است. یعنی واریانس این متغیر در دو گروه با هم برابر بوده و بنابراین تحت همسانی واریانس مقدار t برابر با ۹۲/۰ است و سطح معنی داری آن برابر با ۳۶۰/۰ می باشد که بیشتر از ۵ درصد است. یعنی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض صفر رد می شود. این موضوع نیز بدان معناست که مقدار میانگین بازده سه ماهه آتی پرتفوی شرکتهای برنده با  پرتفوی شرکتهای بازنده ، در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی زیاد ، تفاوت معناداری ندارد.

نتایج بالا نشان می دهد که اگرچه بازده پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی بازنده ، در هر دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد ، بیشتر می باشد اما مقدار آن از لحاظ آماری معنی دار نیست. اما آنچه که در این تحقیق از اهمیت برخوردار است آن است که آیا این مازاد بازده پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی بازنده در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد با یکدیگر تفاوت معنی داری با هم دارند و یا خیر. بدین منظور گام دوم شرح داده شده در قبل برداشته می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵)پیشنهادات تحقیق

نتایج این پژوهش نشان داد که اولاً فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (با توجه به راهبرد شتاب سود تایید شده) و ثانیاً این واکنش با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی(با توجه به هر دو راهبرد شتاب سود و شتاب قیمت) از شدت بیشتری برخوردار می گردد. به تعبیری می توان گفت که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های عمده ای که در تعارض با پارادایم بازار کارا قرار دارد ، در بورس اوراق بهادار تهران موجود بوده و افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت هر چه بیشتر آن می شود. بر این اساس باید گفت که عدم اطمینان اطلاعاتی یکی از عواملی است که منجر به ایجاد مانع در عملیات کارای بازار گشته و ناسامانی های موجود در آن را تقویت می سازد. در نتیجه افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی سبب می گردد تا بازار به صورت کاملاً کارا عمل نکرده و بدین ترتیب هزینه های اضافی به سرمایه گذاران تحمیل کرده و سبب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، یکی از منابع اصلی عدم اطمینان اطلاعاتی ، عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سبب می شود تا عدم اطمینان اطلاعاتی سرمایه گذاران افزایش یابد.  ادبیات گسترده مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی نشان داده است که بهبود رویه های افشای شرکت ها و مکانیزم های گزارشگری مالی ، یکی از ابزارهای عمده جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بنابراین نتیجه این پژوهش نشان می دهد که بهبود مکانیزم های گزارشگری مالی و بهبود و گسترش رویه های افشای شرکت ها جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ، و در نتیجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، برای بهبود عملیات کارا بازار سرمایه و همگرایی قیمت ها با ارزش های بنیادی امری ضروری به نظر می رسد.

شواهد حاصل از این تحقیق نشان داد که بازار به صورت کاملاً کارا عمل نمی کند. اسکات (۲۰۰۶) در این ارتباط اظهار می دارد که اثبات عدم کارایی بازار ، منجر به افزایش اهمیت گزارشگری مالی می شود. بر این اساس بهبود گزارشگری مالی به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند پیش بینی های بهتری را نسبت به ارزش های بازار داشته باشند و این موضوع فرآیند همگرایی قیمت ها با ارزش های بنیادی را تسریع می بخشد. به طور کلی پیشنهادات کاربردی پژوهش مبتنی بر گروه های مختلف استفاده کننده به شرح زیر ارائه می شود:

  • با توجه به وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و تشدید آن همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، لازم است تا مراجع استاندارد گذار حرفه ای و سایر مراجع نظارتی موجود در بازار سرمایه ، با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و بهبود مکانیزم های افشا توسط شرکت ها ، در جهت کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی موجود در بازار و بدین ترتیب کاهش واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران اقدام نموده و بر میزان کارایی بازار و همگرایی قیمت ها با ارزش های ذاتی بیفزایند.
  • در این پژوهش از معیارهای پراکندگی پیش بینی سود و درصد خطای پیش بینی سود برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده شده بود. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، می توان بدین نتیجه دست یافت که افزایش پراکندگی پیش بینی سود و نیز افزایش درصد خطای آن ، منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد. بنابراین لازم است تا مراجع نظارتی بازار سرمایه مانند سازمان بورس و اوراق بهادار ، نظارت بر پیش بینی های سود شرکت ها را افزایش داده و مکانیزم هایی را جهت بهبود کیفیت این پیش بینی ها فراهم آورند. هم چنین لازم است تا شرکت ها با بهبود سیستم های اطلاعاتی خویش ، دقت پیش بینی های سود خود را افزایش داده ، تا از این طریق بتوانند به سرمایه گذاران در جهت اتخاذ عکس العمل مناسب کمک نمایند.
  • هم چنین با توجه به نتایج پژوهش ، لازم است تا سرمایه گذاران نسبت به سهام دارای عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر ، بررسی های کافی را به عمل آورند و با توجه به احتمال واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نسبت به این دسته از سهام ، به اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری مناسب اقدام نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

پایان نامه رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۵)نتیجه گیری و تفسیر نتایج

در فصل چهارم یافته های تجربی حاصل از اجرای آزمون های آماری پیرامون فرضیه های تحقیق ارائه شد. در این بخش تلاش می شود تا به جمع بندی نتایج بدست آمده و تفسیر آن پرداخته شود. آزمون فرضیه نخست پژوهش مبنی بر رابطه مثبت بین عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود ، نشان دهنده تایید این فرضیه در سطح ۹۵ درصد معنی داری بود. بر این اساس باید گفت که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد که نتیجه آن در افزایش سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب سود ، که بر فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران متکی است ، تبلور یافته است.

هم چنین نتایج تجربی حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق ، مبنی بر رابطه مثبت بین عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب قیمت ، نیز نشان می دهد که این فرضیه نیز در سطح ۹۵ درصد معنی داری تایید می شود.

تایید تجربی هر دو فرضیه پژوهش حکایت از آن دارد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا ، می شود. همان گونه که در مبانی نظری پژوهش به تفضیل بیان شد ، واکنش های نه چندان منطقی و صحیح سرمایه گذاران (از جمله واکنش کمتر از حد و یا بیش از حد) منجر به فاصله یافتن قیمت های موجود در بازار از ارزش های بنیادی می گردد. ناسامانی های این چنینی در بازار کارا ، در ادبیات مالی رفتاری مورد بررسی بسیار قرار گرفته است. در این شاخه از مطالعات اشاره شده است که دو عامل تورش های رفتاری سرمایه گذاران و نیز محدودیت در آربیتراژ ، عوامل اصلی هستند که می توان به وسیله آن ها اغلب ناسامانی های موجود در بازار سرمایه را تبیین نمود. بر این اساس ، تورش های رفتاری سرمایه گذاران و ریسک های موجود در بازار که سبب غیر جذاب شدن فرآیند آربیتراژ می گردند ، باعث ناسامانی های بازار شده و فاصله یافتن قیمت ها از ارزش های بنیادی را سبب می گردند.

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، عدم اطمینان اطلاعاتی با هر دو عامل گفته شده دارای ارتباط است. عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با افزایش ابهام نسبت به خروجی های مورد انتظار باعث تقویت تورش های رفتاری سرمایه گذاران شده و از سوی دیگر ، با افزایش هزینه تحصیل و کسب اطلاعات ، ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. بر این اساس در این پژوهش ، این فرضیه اصلی مطرح گشت که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند از طریق اثرگذاری بر دو عامل گفته شده ، منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار کارا گردد. حال با توجه به تایید هر دو فرضیه پژوهش ، می توان گفت که نتایج حاصل از تحقیق ، پیش بینی های مدل تئوریک پژوهش را مورد تایید قرار داده و با آن سازگاری دارد.

بدین تریب می توان گفت که عدم اطمینان اطلاعاتی با افزایش تورش های رفتاری سرمایه گذاران و ایجاد محدودیت در آربیتراژ ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را فزونی بخشیده و تفاوت قیمت ها با ارزش های بنیادی را شدت می بخشد.

نتیجه این تحقیق با مطالعه جیانگ و همکاران (۲۰۰۵) مبنی بر تقویت اثر شتاب با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی مطابقت دارد. مدل تئوریک و تحلیلی آن ها آن بود که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی باعث افزایش اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران و تشدید محدودیت در آربیتراژ می شود.

این تحقیق با نتیجه مطالعه ژانگ (۲۰۰۶) مبنی بر افزایش واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی نیز هماهنگی دارد. هم چنین این تحقیق از نتایج پژوهش فرآنسیس و همکاران (۲۰۰۷) که رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و جریان تدریجی بعد از اعلام عایدات را مورد بررسی قرار داده بودند ، حمایت می کند. بر این اساس بازار نسبت به علائم سود غیرمنتظره سهام دارای عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر ، واکنش کمتر از حد بالاتری را نشان می دهد. علاوه بر این ، نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه هوآ (۲۰۱۱) که اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار داده بود مطابقت دارد.

در نهایت این پژوهش نتایج مطالعه قالیباف و همکاران (۱۳۸۹) مبنی بر سودآوری اضافی راهبرد معاملاتی شتاب سود در بورس اوراق بهادار تهران را مورد حمایت قرار می دهد. اما با نتایج مطالعه مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷) مبنی بر عدم تایید فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ، هماهنگی ندارد. این تحقیق فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد حمایت قرار می دهد. به نظر می رسد علت اصلی تفاوت در نتایج دو تحقیق ، استفاده از بازه زمانی ۳ ماهه برای آزمون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به جای بازه زمانی ۶ ماهه و تفاوت قلمرو زمانی ، در این پژوهش باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۵)خلاصه تحقیق

طرح نظریه بازار کارای سرمایه در دهه ۱۹۷۰ توسط اوجین فاما موجب گشت تا این نظریه به پارادایم اصلی در توسعه نظریه های مالی بدل گردد. این پارادایم علاوه بر نظریه های مالی ، توسعه تئوری های حسابداری را نیز تحت تاثیر خویش قرار داد. اگرچه این نظریه در طول مدت دو دهه ، پارادایم اصلی و غالب تئوری های مالی را تشکیل می داد ، اما به تدریج و با پدیدار شدن ناسامانی های عمده در بازار ، به دوران افول خویش نزدیک گشت. تحقیقات متعدد نشان دهنده وجود ناسامانی ها و برخی استثنائات مالی بودند که با فرضیه بازار های کارا در تعارض قرار داشتند و به وسیله اصول پایه ای این پارادایم قابل توجیه نبودند.

یکی از ناسامانی های عمده مشاهده شده ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران بود. اگرچه یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند ، اما یافته های تجربی نشان داده اند که نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی از موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملاً عقلایی نمی باشد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روان شناختی و رفتاری می توانند نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان دهند و باعث ناسامانی هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها گردند(سرهنگی ، ۱۳۸۹).

وجود این ناسامانی ها و نظایر آن ، که به تفضیل در فصل ۲ مورد بررسی قرار گرفتند ، منجر به ظهور پارادایمی جدید در علوم مالی گردید ، که به پارادایم مالی رفتاری مشهور می باشد. پارادایم مالی رفتاری به دنبال تبیین و تشریح دلایل شکل گیری ناسامانی های مشاهده شده در بازار سرمایه می باشد. پارادایم مالی رفتاری بر مبنای دو پایه اصلی شکل گرفته است. نخست محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود که سرمایه گذاران به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند ، بررسی می شود(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).بدین ترتیب می توان گفت که استثنائات مالی مشاهده شده در بازار ، که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز یکی از آن ها می باشد ، به وسیله این دو عامل قابل تبیین می باشند.

به عبارتی وجود ریسک های موجود در بازار که باعث ایجاد محدودیت در فرآیند آربیتراژ شده و نیز تورش های رفتاری سرمایه گذاران که با تصمیم گیری عقلایی در تعارض قرار دارد ، منجر به شکل گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و تداوم وجود این پدیده در بازار می گردد.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی که به معنای ابهام نسبت به ارزش بنیادی شرکت می باشد ، می تواند از طریق اثر گذاری بر هر دو عامل پیش گفته ، منجر به تشدید ناسامانی های بازار و از جمله واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران گردد. در این زمینه هرش لیفر (۲۰۰۱) و دانیل و همکاران (۱۹۹۸،۲۰۰۱) این دیدگاه را ابراز داشتند که تورش های رفتاری ، با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، شدت می یابند. بر این اساس ، در صورت وجود تورش های رفتاری نظیر اطمینان بیش از حد ، بازار واکنش کند و آهسته ای به اطلاعات نشان می دهد. و این تورش های رفتاری با افزایش ابهام نسبت به برآیند اطلاعات برای تعیین ارزش شرکت ، از شدت بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه باعث کند تر شدن واکنش قیمتی سهام می گردند.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به طور ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران (۱۹۹۰) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیر منطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد مثبت قیمت سهام قرار خواهند گرفت و بنابراین برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران غیر منطقی و نه تصحیح آن ها می باشد. هم چنین بیان شده است که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند باعث ایجاد حفاظ برای سرمایه گذاران اخلال گر شود. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن است که به طور موقت از بازار اجتناب نمایند. علاوه بر این همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می شود. بنابراین آربیتراژگران ممکن است برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند. ( شلیفر و ویشنی ، ۱۹۹۷ )

در مجموع و با توجه به مطالب گفته شده در بالا می توان انتظار داشت که عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران و از سوی دیگر با افزایش محدودیت در فرآیند آربیتراژ می تواند منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه گردد.

در این تحقیق برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان نرخ بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود هر سهم شرکت ، و درصد خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شد. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی و در یک عامل واحد تجمیع شدند.

برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز ، مطابق با ادبیات تحقیقی پیشین ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب استفاده شد. این راهبرد ، که بر فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران متکی است ، بر دو نوع عمده می باشد. نخست راهبرد معاملاتی شتاب سود ، که بر اساس آن در آینده سهامی که به تازگی اخبار مثبتی پیرامون سود آن ها انشتار یافته است ، نسبت به سهامی که اخبار منفی پیرامون سود آن ها انتشار یافته است ، بازدهی بهتری خواهند داشت. دلیل این موضوع آن است ، که سرمایه گذاران به محض انتشار اخبار مثبت (منفی) سود نمی توانند واکنش کامل و صحیحی نسبت به آن داشته باشند ، بنابراین سهام مزبور کمتر (بیشتر) از ارزش بنیادی ارزش گذاری شده و به تدریج در یک بازه زمانی کوتاه مدت آتی (از سه ماه تا یک سال) به ارزش ذاتی خویش نزدیک می شوند.

دوم راهبرد معاملاتی شتاب قیمت می باشد ، که بر اساس آن سهامی که در گذشته بازدهی بالاتری داشته است ، در آینده نیز نسبت به سهامی که بازدهی پایین تری داشته است ، عملکرد و بازدهی بهتری خواهد داشت. برای برسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی استفاده شد. اجرای این راهبرد مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های واکنش کمتر از حد (راهبرد معاملاتی شتاب سود و قیمت) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی بود.

جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت و با مد نظر قرار دادن کلیه شرایط مورد نظر ، ۱۰۶ شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. دوره تحقیق نیز از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ را در بر می گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۴)آزمون فرضیه اول

همان گونه که در فصل سوم تحقیق اشاره شد ، فرضیه اول این تحقیق آن است که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. آزمون این فرضیه ، مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های راهبرد شتاب سود (نوع اخبار) از یک سو و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس در ابتدای هر دوره تشکیل پرتفوی ، سهام شرکت ها را بر مبنای سود پیش بینی شده ۳ ماهه به سه دسته دارای اخبار خوب ، بدون اخبار و اخبار بد تقسیم نموده ایم. و از سوی دیگر سهام شرکت ها را بر مبنای سطح عدم اطمینان اطلاعاتی از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در پنج طبقه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم نموده ایم. در نهایت میانگین نتایج حاصل از ۲۰ پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار گرفته است.

آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

از آن جا که هدف این تحقیق بررسی اثر سطح عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد ، بنابراین در تجزیه و تحلیل نتایج بر پرتفوی های دارای کمترین سطح عدم اطمینان اطلاعاتی و بیشترین سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تمرکز می شود. تا از این طریق بتوان به نتایج قابل مقایسه ای دست یافت.

اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه (گروه) بپردازد برای برسی درستی یا نادرستی آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده کرد. برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، لازم است ابتدا بررسی شود که آیا واریانس دو جامعه برابرند و یا خیر. به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس ها مقدم بر آزمون تساوی میانگین ها است. برای آزمون تساوی واریانس ها از آزمون لوین استفاده می شود. آماره آزمون لوین ، F (فیشر) می باشد. بدین ترتیب آماره t برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ، در دو حالت تساوی و عدم تساوی واریانس دو جامعه مورد نظر ، به صورت جداگانه محاسبه می شود(مومنی و قیومی ، ۱۳۸۷).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵-۳)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

در قسمت های قبل ، نحوه اندازه گیری هر یک از متغیر های عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران توضیح داده شد. در این قسمت به توضیح چگونگی بررسی رابطه متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته می شود. در این تحقیق از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی بر مبنای عدم اطمینان اطلاعاتی و سیگنال های واکنش کمتر از حد استفاده می شود. این روش توسط جیانگ و همکاران (۲۰۰۵) ، ژانگ (۲۰۰۶) و هوآ (۲۰۱۱) مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه به توضیح جزئیات این روش بر مبنای هر یک از فرضیه های مطرح شده پرداخته می شود.

۱-۳-۵-۳)آزمون فرضیه اول

فرضیه اول این پژوهش آن بود ، که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در این فرضیه ، برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود استفاده شده است. همان گونه که گفته شد ، در بررسی راهبرد معاملاتی شتاب سود ، سهام به سه دسته دارای «اخبار خوب» ، «اخبار بد» و «بدون اخبار» تقسیم بندی می شوند. در صورت وجود شتاب سود ، میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه دارای «اخبار خوب» باید از میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه «اخبار بد» ، بیشتر باشد. برای بررسی رابطه متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از راهبرد پرتفوی بندی بر مبنای متغیر های مورد بحث استفاده شده است. بدین منظور از یک رده بندی دوگانه بر مبنای سیگنال های شتاب سود (نوع اخبار) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی استفاده می شود. بر این اساس نخست ، در ابتدای هر دوره سه ماهه (از ابتدای سال ۱۳۸۶) ، سهام را بر اساس تعدیلات سود پیش بینی شده سالانه شرکت به سه دسته تقسیم نموده ایم. در صورت تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار خوب» قرار گرفته ، و در صورت تعدیل منفی سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار بد» قرار گرفته است. در صورت تغییر نیافتن سود پیش بینی شده نیز ، در طبقه «بدون اخبار» قرار می گیرند. برای این طبقه بندی از آخرین اخبار منتشره از سود شرکت قبل از دوره تشکیل پرتفوی استفاده شده است. از سوی دیگر سهام بر مبنای درجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، که با استفاده از روش های توضیح داده شده در بالا اندازه گیری شده است ، از نزولی به صعودی رده بندی شده و در ۵ پرتفوی جداگانه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) طبقه بندی می شود. سپس میانگین بازده غیر عادی ۳ ماه آتی سهام در هر یک از این پرتفوی ها محاسبه می شود. پس از پایان دوره سه ماهه و آغاز دوره سه ماهه جدید ، مجددا پرتفوی های جدید بر مبنای روش توضیح داده شده در بالا تشکیل می گردد. در نهایت میانگین نتایج حاصل از ۲۰ پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰) مورد آزمون قرار می گیرد.

لازم به توضیح است که برای محاسبه بازده غیر عادی از روش توضیح داده شده در قسمت (۱-۱-۶-۳) استفاده شده است. بر این اساس بازده غیر عادی هر شرکت برابر است با تفاوت بین بازده ماهانه شرکت با بازده ماهانه بازار.

آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۵-۳)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، راهبرد های معاملاتی گوناگونی با توجه به نوع واکنش سرمایه گذاران در بازار ارائه شده اند. یکی از این راهبرد ها ، راهبرد معاملاتی شتاب می باشد ، که با توجه به فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران توصیه شده است. بر این اساس در صورتی که در بازار واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران وجود داشته باشد ، راهبرد معاملاتی شتاب از سود آوری اضافی برخوردار خواهد بود. این راهبرد در مقابل راهبرد معاملاتی معکوس که مبتنی بر فرض واکنش بیش از حد سرمایه گذاران می باشد ، ارائه شده است. مهرانی و نونهال نهر (۱۳۸۷) و هوآ (۲۰۱۱) در پژوهش های خویش ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب ، برای بررسی وجود و یا عدم وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران استفاده نمودند. راهبرد شتاب انواع گوناگونی دارد که عبارتند از : شتاب سود و شتاب قیمت. در ادامه به توضیح هر یک از این دو و نحوه اندازه گیری آن پرداخته می شود.

۱-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب سود

شتاب سود استدلال می کند ، سهامی که به تازگی شگفتی در سود داشته اند ، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی تعدیل مثبت داشته اند ، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت(قالیباف و همکاران ، ۱۳۸۹). برای اندازه گیری شتاب سود از سود پیش بینی شده سالانه شرکت در ابتدای سال و تعدیلات آتی آن استفاده می شود. بر این اساس سهام شرکت به سه دسته تقسیم می شود. در صورتی که در پایان هر دوره سه ماهه شرکت اقدام به تعدیل مثبت در سود پیش بینی شده نماید به معنای «اخبار خوب» و در صورتی که اقدام به تعدیل منفی نماید به معنای «اخبار بد» می باشد. و در صورتی که هیچ گونه تعدیلی در سود پیش بینی شده سالانه صورت نگیرد به معنای «عدم وجود اخبار» می باشد. با توجه به تعریف ارائه شده در بالا ، در صورت وجود اثر شتاب سود ، میانگین بازده سهامی که در پرتفوی دارای اخبار خوب قرار گرفته اند باید بیش از میانگین بازده پرتفوی سهامی که دارای اخبار بد بوده اند باشد. در این تحقیق ، از بازده غیر عادی ۳ ماه آتی برای اندازه گیری وجود اثر شتاب سود استقاده شده است. استفاده از بازه زمانی ۳ ماهه برای آزمون پرتفوی در تحقیقات جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) ، ، هوآ (۲۰۱۱) و قالیباف و همکاران (۱۳۸۹) مورد استفاده قرار گرفته بود.

۲-۲-۵-۳)اندازه گیری شتاب قیمت

بر مبنای راهبرد شتاب قیمت ، سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی ، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد ، با این رویکرد بازده اضافی نسبت به بازار بدست می آید(قالیباف اصل و همکاران ، ۱۳۸۹). برای اندازه گیری شتاب قیمت نیز از میانگین نرخ بازده ۱۲ ماه  گذشته (به عنوان دوره تشکیل) و ۳ ماه آتی (به عنوان دوره آزمون) استفاده می شود. استفاده از این بازه های زمانی برای دوره تشکیل و آزمون پرتفوی ، در تحقیقات جیانگ و همکاران (۲۰۰۵) ، ژانگ (۲۰۰۶) و هوآ (۲۰۱۱) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور نخست سهام شرکتها بر مبنای میانگین نرخ بازده سهام در ۱۲ ماه منتهی به تاریخ تشکیل پرتفوی از صعودی به نزولی رده بندی شده اند و به سه دسته تقسیم می شوند. دسته نخست که دارای بالا ترین نرخ بازده بوده اند به عنوان سهام برنده و دسته سوم که دارای پایین ترین نرخ بازده بودند به عنوان سهام بازنده تعیین می شوند.

بر مبنای راهبرد شتاب قیمت سهامی که در گذشته نرخ بازده بالا تری داشته اند در آینده نیز عملکرد بهتری خواهند داشت. بر این اساس اگر اثر شتاب قیمت وجود داشته باشد پرتفوی برنده باید در دوره ۳ ماهه آتی نرخ بازده غیر عادی بیشتری را نسبت به پرتفوی بازنده داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۳)بیان عملیاتی فرضیه ها

فرضیه تحقیق حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است. فرضیه ها به صورت جمله خبری بیان شده و نشانگر روابط یا نتایج مورد انتظار هستند. آزمون تجربی یک فرضیه هنگامی امکان پذیر است که بتوان متغیر ها را دستکاری ، رده بندی یا اندازه گیری کرد. اگر هیچ یک از این حالات امکان پذیر نباشد برای تحلیل کمی فرضیه هیچ راه دیگری موجود نخواهد بود. یک فرضیه هیچ گاه به صورت مطلق ابطال یا اثبات نمی شود بلکه با توجه به داده های گردآوری شده تنها رد یا تایید می شود. فرضیه ها به منطقی محتمل و محقق بر اساس شواهد تجربی قادر به تصمیم گیری منطقی در خصوص تایید یا رد آنها است (سرمد و همکاران ، ۱۳۸۷).

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش توضیح داده شد ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، یکی از ناسامانی های بازار سرمایه می باشد که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار دارد. اندیشمندان مالی ، این ناهنجاری را در حوزه ادبیات مالی رفتاری قرار  داده و آن را در زمره استثنائات مالی می دانند. ادبیات مالی رفتاری بر پایه دو مفروض اساسی تورش های رفتاری سرمایه گذاران و محدودیت بر آربیتراژ شکل یافته است. و چنین ادعا شده است که اغلب ناسامانی های بازار سرمایه و انحراف از الگوی بازار کارا ، از جمله واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، با توسل به این دو عامل قابل تبیین است.

در شاخه دیگری از ادبیات تحقیقی پیشین نیز بیان شده است ، که عدم اطمینان اطلاعاتی ، بر هر دو عامل تورش های رفتاری و محدودیت بر آربیتراژ اثر گذار است. بر این اساس ، عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو موجب تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران گردیده و از سوی دیگر فرآیند محدودیت در آربیتراژ را تقویت می سازد. بدین ترتیب انتظار بر آن است ، که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی موجب افزایش ناسامانی های بازار سرمایه گردد ، که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را نیز می توان در این دسته قرار داد. در مجموع و با توجه به مطالب گفته شده ، فرضیه های پژوهش به شکل زیر قابل طرح اند:

فرضیه ۱) بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

فرضیه ۲) بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

۴-۳)نحوه جمع آوری اطلاعات

چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارد. هر یک از این ابزار ها ، خود انواعی دارند که کاربرد های ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزار ها عبارتند از : ۱)بررسی (مراجعه) به اسناد و مدارک ، ۲)مشاهده ، ۳)مصاحبه و ۴)پرسشنامه (خاکی ، ۱۳۸۷).

با توجه به اینکه داده های مورد استفاده تحقیق حاضر از نوع داده های ثانویه هستند که از منابع دیگر به دست می آید ، طبق تعریف جزء روش اول می باشد ، بنابراین از روش بررسی اسناد و مدارک برای گردآوری داده های آماری و اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است.

برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین و نیز اطلاعات موجود در سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. ابتدا داده های جمع آوری شده را در قالب بانک اطلاعاتی ذخیره کرده و سپس با انتقال این داده ها به نرم افزار صفحه گسترده و بسته آماری علوم اجتماعی  زمینه تجزیه و تحلیل داده ها فراهم می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۳)روش شناسی تحقیق

تا کنون روش های تحقیق را از منظر های گوناگونی طبقه بندی نموده اند ؛ که در هر یک از این طبقه بندی ها ، از معیار های متفاوتی برای متمایز ساختن انواع روش های تحقیق از یکدیگر استفاده شده است. در این قسمت به توصیف نوع روش تحقیق حاضر بر مبنای برخی از معیارهای متداول پرداخته می شود.

بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ، پژوهش ها به دو دسته تحقیقات آزمایشی و غیر آزمایشی (شبه آزمایشی) طبقه بندی می شوند. در تحقیقات غیر آزمایشی از دو دسته اطلاعات تاریخی و یا توصیفی استفاده می شود. از آن جا که در این تحقیق ، از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است ، می توان آن را در زمره تحقیقات غیر آزمایشی طبقه بندی نمود.

از سوی دیگر تحقیقات را از منظر هدف آن ، به دو دسته تحقیقات بنیادی یا پایه ای و تحقیقات کاربردی تقسیم نموده اند. وقتی اساساً برای بهبود درک خود درباره مسایل  بخصوصی که به طور معمول روی می دهند و نیز چگونگی حل آن ها تحقیق می کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانیم؛ اما زمانی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی می نامیم (سکاران ، ۲۰۰۴). از آن جا که نتایج این تحقیق ، ناظر به کاربردهای مشخصی در عمل می باشد ، می توان آن را در زمره تحقیقات کاربردی طبقه بندی نمود.

هم چنین تحقیقات به دو دسته علی و غیر علی تقسیم شده اند. تحقیق علی زمانی اجرا می شود که تعیین رابطه علت و معلولی مشخصی لازم باشد. ولی اگر محقق صرفاً بخواهد عوامل مهم و مرتبط با مساله را شناسایی کند ، به مطالعه همبستگی روی می آورد. در پژوهش علی محقق علاقه مند است یک یا چند عامل را که بی گمان علت مساله تحقیق هستند بشناسد. اما با توجه به این واقعیت که عوامل متعددی به طور زنجیره ای بر یکدیگر و بر مساله تاثیر می گذارند ، پژوهشگر به جای آنکه در پی برقراری رابطه علت و معلولی باشد ، عوامل عمده ای را که با مساله مرتبط هستند جست و جو می کند و از این رو به مطالعه همبستگی روی می آورد (سکاران ، ۲۰۰۴). از آن جا که این تحقیق به بررسی رابطه میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد ، می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی طبقه بندی نمود.

۲-۳)قلمرو تحقیق

۱-۲-۳)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. اعضای جامعه از نظر برخورداری از یک صفت خاص با یکدیگر اشتراک دارند. نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری و مشتمل بر برخی اعضای جامعه می باشد. به عبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری و نه همه آن ها نمونه تحقیق را تشکیل می دهند.

جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق نیز شامل شرکت هایی می شود که واجد تمامی ویژگی های زیر باشند:

  • برای رعایت قابلیت مقایسه دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۲)شرکت های مورد نظر حداقل قبل از سال ۱۳۸۶ در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال ۱۳۹۰ از بورس خارج نشده باشند.

۳)جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گری های مالی ، شرکت های هلدینگ ، و لیزینگ ها) نباشند.

۴)تمامی داده های مورد نیاز آن ها در طی سال های تحقیق در دسترس باشد.

۵)طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.

۶)از آن جا که در تحقیق حاضر بازده سهام نیز به عنوان یکی از متغیر های اصلی بررسی می شود ، وقفه معاملاتی بیش از ۴ ماه در دوره تحقیق نداشته باشد.

در نهایت و با مد نظر قرار دادن محدودیت های بالا ، ۱۰۶ شرکت باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. فهرست شرکت های نمونه در پیوست پایان نامه ذکر شده است.

۲-۲-۳)قلمرو زمانی – دوره تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ را در بر می گیرد.

۳-۲-۳)قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

۱)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

۲) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد