Posted in آموزشی

پایان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بين دارايي هاي نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد رابطه بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران استان مازندران)

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارتباط بین حسابداری مدیریت راهبردی بر افزایش سرمایه فکری سازمان های دولتی

Posted in آموزشی

پایان نامه ارتباط بین ضریب سرمایه انسانی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری

Posted in رشته مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد:فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان