Posted in آموزشی

پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات در سیستم بانکی کشور و افزایش حجم تسهیلات پرداختی

Posted in آموزشی

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

Posted in آموزشی

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

Posted in آموزشی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور

Posted in آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر میزان کیفیت اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اختیارات سرمایه گذاری

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه:بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد: بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه : بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

Posted in روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه